Beleid en Management in de Publieke Sector

Ben jij geïnteresseerd in het analyseren en helpen oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken? Dan is deze minor iets voor jou.

Naam van de minor:

Beleid en Management in de Publieke Sector

Code:

MINESSBB001

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Bestuurskunde

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

niet van toepassing

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

Bestuurskunde is een interdisciplinaire wetenschap waarin inzichten vanuit verschillende disciplines worden geïntegreerd om maatschappelijke vraagstukken te analyseren en te helpen oplossen. De minor draagt bij aan een verdieping en uitbreiding van de bestaande kennis van studenten uit hun vooropleiding. Bovendien biedt de minor nieuwe kennis aan over het onderzoeksobject van de bestuurskunde, het openbaar bestuur. De publieke sector is voor veel studenten van belang, omdat zij er - als afnemer van overheidsdienstverlening, kiezer en later wellicht als werknemer – mee te maken hebben of zullen krijgen. Kennis over de inrichting en werking van het openbaar bestuur helpt studenten om deze sector beter te begrijpen. Het toegepaste karakter van de bestuurskunde maakt een directe vertaling van het geleerde mogelijk, bijvoorbeeld in opdrachten van de eigen opleiding en binnen de minor.

Leerdoelen:

Na afronding van de drie modulen waaruit de minor bestaat kan de student:
 • De grondslagen en kernthema’s van de bestuurskunde omschrijven;
 • In eigen woorden uitleggen welke rol begrippen zoals democratie, legitimiteit, efficiëntie en rechtszekerheid spelen in het functioneren van het openbaar bestuur en het beoordelen daarvan;
 • De wijze beschrijven waarop beleid binnen het openbaar bestuur tot stand komt en wordt uitgevoerd (beleidscyclus);
 • De organisatie en werking van het openbaar bestuur en recente veranderingen daarin in kaart brengen;
 • Uitleggen waarom het openbaar bestuur een complex (hybride) systeem is;
 • Uitleggen waarom maatschappelijke vraagstukken om een interdisciplinaire analyse vragen;
 • De kennis uit de modulen toepassen in het analyseren en beoordelen van (actuele) maatschappelijke vraagstukken door het openbaar bestuur;
 • Adviezen ontwerpen voor de oplossing van (actuele) maatschappelijke vraagstukken vanuit het openbaar bestuur. 

Specifieke kenmerken:

Er zijn geen specifieke instroomvereisten. De minor is een verbredende minor en staat open voor alle studenten met een interesse in het openbaar bestuur. Studenten van alle studierichtingen zijn welkom, behalve bachelorstudenten Bestuurskunde. De minor staat tevens open voor studenten die via een schakelprogramma toegelaten willen worden tot het masterprogramma Bestuurskunde (de minor maakt dan deel uit van dat schakelprogramma). De colleges zijn in het Nederlands, een belangrijk deel van de literatuur in het Engels.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

niet van toepassing

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

niet van toepassing

Overzicht modules:

De minor bestaat uit drie modulen van elk 5 ECTS.
 • In module 1 (Inleiding Bestuurskunde) worden de grondslagen en de kernvragen van de Bestuurskunde behandeld.
 • In module 2 (Inleiding Beleid) wordt de totstandkoming en uitvoering van beleid behandeld.
 • In module 3 (Inleiding Management) staan het management en de organisatie van het openbaar bestuur centraal. Deze opbouw correspondeert met de twee hoofdstromen binnen de bestuurskunde: beleid en management.
De eerste inleidende module wordt in de eerste drie weken gegeven en getoetst. Beide andere modulen worden vervolgens parallel aan elkaar in de resterende zes weken verzorgd. Toetsing van deze laatste modulen vindt aansluitend plaats. 

Module 1: Inleiding Bestuurskunde

 • ECTS:

  5
 • Inhoud:

  Wat is het openbaar bestuur, hoe functioneert het en hoe verhoudt het zich tot de samenleving? Bestuurskunde is een jonge, interdisciplinaire wetenschap gericht op de studie van de inrichting en werking van het openbaar bestuur. Centrale thema’s zijn politiek, beleid en organisatie. Deze module biedt een kennismaking met deze centrale thema’s en het bestuurskundige begrippenkader. Het vak geeft basiskennis over hoe het openbaar bestuur is georganiseerd en welke principes en opvattingen daaraan ten grondslag liggen, terwijl ook onderwerpen en uitkomsten van bestuurskundig onderzoek in de afgelopen decennia aandacht krijgen. Daarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van de bestuurskunde als wetenschappelijke discipline.
 • Onderwijs werkvormen:

  hoorcolleges en zelfstudie (ondersteund via BSKweb)
 • Onderwijsmateriaal:


  - Bovens, M.A.P. et al. (2013, 8e druk). Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek.
  Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  - Artikelen (worden via BSKweb bekend gemaakt).
 • Contacturen:

  Drie weken lang, twee keer twee uur college/week.
  Zelfstudie wordt ondersteund door oefeningen en toetsvragen op BSKweb.

Module 2: Inleiding Beleid

 • ECTS:

  5
 • Inhoud:

  Hoe komt een maatschappelijk vraagstuk op de politieke agenda? Hoe wordt het beleid geformuleerd gericht op de aanpak van zo’n vraagstuk en hoe vindt de besluitvorming daarover plaats? Wat gebeurt er bij de uitvoering van het beleid? Dit vak biedt een kennismaking met de belangrijkste begrippen, inzichten en theoretische benaderingen van (overheids)beleid. Aan de hand van het fasenmodel - de beleidscyclus - worden die uiteengezet en toegepast. Centraal staat de vraag hoe beleid ‘werkt’. Speciale aandacht krijgt dan ook de relatie tussen beleid-op-papier en beleid-in-de-praktijk. Ook wordt ingegaan op vraagstukken van verantwoording en evaluatie.
 • Onderwijs werkvormen:

  hoorcolleges en zelfstudie (ondersteund via BSKweb)
 • Onderwijsmateriaal:


  - Bekkers, V.J.J.M. (2012, 2e druk) Beleid in beweging: Achtergronden, benaderingen, fasen en aspecten van beleid in de publieke sector. Den Haag: Lemma.
  - Artikelen (worden via BSKweb bekend gemaakt).
 • Contacturen:

  Zes weken lang twee uur college/week.
  Zelfstudie wordt ondersteund door oefeningen en toetsvragen op BSKweb.

Module 3: Inleiding Management

 • ECTS:

  5
 • Inhoud:

  Publieke organisaties worden gekenmerkt door een eigensoortige dynamiek. Zij zien zich vaak geconfronteerd met specifieke vereisten en opvattingen over wat passende structuren en strategieën zijn. Het managen van publieke organisaties vereist dan ook speciale aandacht. Dit vak biedt een overzicht van de belangrijkste bestuurskundige managementdenkers en –ideeën en van de manier waarop deze ideeën worden toegepast. Ook wordt ingegaan op belangrijke veranderingen die in de afgelopen decennia zijn doorgevoerd in het managen van de overheid, zoals privatisering en de toepassing van marktmechanismen (New Public Management). Inzichten uit de organisatiekunde, de bedrijfskunde en de economie worden gebruikt en toegepast op publieke organisaties.
 • Onderwijs werkvormen:

  hoorcolleges en zelfstudie (ondersteund via BSKweb)
 • Onderwijsmateriaal:


  - Hal G. Rainey, (2014). Understanding and Managing Public Organizations, 5th edition.
  - Artikelen (worden via BSKweb bekend gemaakt).
 • Contacturen:

  Zes weken lang twee uur college/week.
  Zelfstudie wordt ondersteund door oefeningen en toetsvragen op BSKweb.

Toetsing

Tentaminering modules:

Iedere module heeft een apart tentamen.

Wijze van tentaminering:

Per module een schriftelijk tentamen met open vragen al of niet gecombineerd met MC vragen. 

Samenstelling van eindcijfer:

Per module wordt een deelcijfer berekend (op twee decimalen). Het eindcijfer is het gemiddelde van de drie deelcijfers. Deelcijfers mogen niet lager dan een 4.00 zijn. Deelcijfers van de minor zijn maximaal 1 jaar geldig en kunnen dus niet meegenomen worden naar een volgend jaar. Een eindcijfer van 5.5 wordt als een voldoende beschouwd.

Feedback:

Na ieder tentamen wordt er een inzage georganiseerd.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Onderwijsbureau Bestuurskunde
 
educationaloffice-dpas@essb.eur.nl
Tel: (010) 408 2127
Kamer:  T15-04

Facultaire website:

www.eur.nl/essb/bestuurskunde