Ondernemen en Belastingen

Vraag jij je wel eens af hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt als er weer een blauwe envelop op de deurmat valt? Ben je benieuwd hoe economie en belastingen in elkaar grijpen?

Naam van de minor

Ondernemen en Belastingen

Code

MINFEW06

Taal

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Economics (ESE); Fiscale Economie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

niet van toepassing

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

In hoeverre bepaalt de fiscus het Nederlandse ondernemersklimaat? Welke invloed heeft de belastingheffing op de keuzes die ondernemers en ondernemingen maken bij hun bedrijfsvoering? In deze minor worden bovenstaande en vele andere vragen beantwoord. De minor bestaat uit drie samenhangende vakken, namelijk Privaat- en Ondernemingsrecht, Fiscaal Ondernemerschap en Fiscaal Concernrecht, van elk 4 ECTS en een afrondend essay van 3 ECTS. Studenten van de ESE die kiezen voor een 12 ECTS-minor kunnen dit essay laten vallen.

Leerdoelen:

De student heeft na het behalen van deze minor inzicht in de invloed van belastingheffing van ondernemers en hun ondernemersbeslissingen zoals de keuze van rechtsvorm, de financiering van de ondernemingsactiviteiten en expansie en herstructurering van bedrijfsactiviteiten. Dit beoogt de minor te bereiken door het verschaffen van inzicht in de structuur en werking van het Nederlandse belastingstelsel, in het bijzonder voor zover dit betrekking heeft op ondernemingen en hun participanten, het verschaffen van globaal inzicht in de grensoverschrijdende effecten van belastingheffing en de beginselen van internationaal belastingrecht. Daarnaast wordt getracht inzicht te verschaffen in de dwarsverbanden en wisselwerking tussen belastingrecht en (bedrijfs)economie.

Specifieke kenmerken:

Deze minor vereist geen specifieke voorkennis, zij het dat enige (algemene) kennis van het (Nederlandse) fiscale stelsel, opgedaan in de Bachelor 1 en/of 2 in bijvoorbeeld de opleidingen/studies Economie, Bedrijfskunde en Rechten tot aanbeveling strekt. De minor is echter ook toegankelijk voor studenten met een zekere affiniteit voor het bedrijfsleven uit andere opleidingen/studies.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

135

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

20

Overzicht modules

Module

Code

ECTS

Privaat- en ondernemingsrecht

FEB 43010

4 ECTS

 

Fiscaal ondernemerschap

FEB 13048

4 ECTS

 

Fiscaal concernrecht

FEB 13031

4 ECTS

 

Een essay over een fiscaal actueel thema ontleend aan recente wetswijzigingen, recente rechtspraak of fiscaalmaatschappelijke ontwikkelingen.

 

FEB 53002

3 ECTS

 

Module 1: Privaat- en Ondernemingsrecht

 • Code:

  FEB43010
 • ECTS:

  4
 • Inhoud:

  Het vak Privaat- en Ondernemingsrecht bevat een inleiding in het (privaat)recht met onder meer de (eigendoms)overdracht, verbintenissenrecht en personen- en familierecht. Daarnaast zal ook aandacht geschonken worden aan het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht heeft betrekking op de juridische structuur van ondernemingen. In het bijzonder zal worden gekeken naar de ondernemingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de oprichting, vertegenwoordigingsbevoegdheid en aansprakelijkheid.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

  Studieboeken, readers en tekstedities van (belasting)wetten
 • Contacturen:

  3 uur per week

Module 2: Fiscaal Ondernemerschap

 • Code:

  FEB13048
 • ECTS:

  4
 • Inhoud:

  In het vak Fiscaal Ondernemerschap wordt behandeld hoe natuurlijke personen/ondernemers, alsmede ondernemers die door middel van een kapitaalvennootschap ondernemen in de belastingheffing worden betrokken. Verder wordt bekeken welke fiscale spelregels de ondernemer bij de vaststelling van zijn winst in acht moet nemen. Ook wordt behandeld welke ondernemershandelingen leiden tot een afrekening over de in de onderneming of de kapitaalvennootschap aanwezige meerwaarden en onder welke condities hij een dergelijke afrekening kan voorkomen. Van de omzetbelasting en de loonbelasting komen de hoofdlijnen aan bod.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

  Studieboeken en tekstedities van (belasting)wetten
 • Contacturen:

  4 uur per week

Module 3: Fiscaal Concernrecht

 • Code:

  FEB13031
 • ECTS:

  4
 • Inhoud:

  Bij het vak Fiscaal Concernrecht ligt het accent vooral op de gevolgen van belastingheffing voor ondernemers/rechtspersonen. De onderwerpen die in dit vak met name aan de orde zullen worden gesteld zijn onder andere: subjectieve en objectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting, leningen en rente-aftrek (winstdrainage), deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fiscale aspecten van fusies en reorganisaties, fiscale beleggingsinstelling, internationaal belastingrecht en Europees fiscaal belastingrecht en omzetbelasting.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  hoorcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

  studieboeken, readers en tekstedities van (belasting)wetten
 • Contacturen:

  4 uur per week

Essay

 • Code:

  FEB53002
 • ECTS:

  3
 • Inhoud:

  Een essay over een fiscaal actueel thema ontleend aan recente wetswijzigingen, recente rechtspraak of fiscaalmaatschappelijke ontwikkelingen.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Voor het essay zal een handleiding worden verstrekt en zal de begeleiding persoonlijk zijn.

Toetsing

Wijze van tentaminering:

Ieder deelvak heeft een apart tentamen. Voor het vak Privaat- en Ondernemingsrecht wordt tijdens het blok een paper geschreven dat een deel is van het eindcijfer. Privaat- en Ondernemingsrecht bestaat uit een tentamen met open vragen.
Fiscaal Ondernemerschap en Fiscaal Concernrecht worden afgerond met een tentamen dat bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.
Er is geen afsluitend tentamen. Als een essay (10 pagina’s) wordt geschreven (voor een 15 ECTS minor, zie hiervoor) moet het merendeel van de aspecten die in de deelvakken van de minor aan de orde zijn gesteld, in samenhang worden behandeld.

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer voor een 15 ECTS minor is het gewogen gemiddelde van de 4 onderdelen. Bij de 12 ECTS minor het gemiddelde van de 3 onderdelen. De verschillende cijfers voor de deelvakken leiden tot één minorcijfer. Er is onderling compensatie mogelijk, maar alleen als voor elk deelvak tenminste het cijfer 4,5 is behaald. Indien lager dan een 4,5 is behaald voor een deelvak moet dit deelvak opnieuw gedaan worden.

Feedback:

Studenten hebben recht op inzage in hun uitwerkingen en kunnen die vergelijken met richtlijnantwoorden. Indien gewenst kunnen over het tentamen vragen worden gesteld aan de docenten.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Mr. R.B.N. van Ovost
vanovost@ese.eur.nl
Tel.: (010) 408 82592
Kamer H 13-21  

Facultaire website:

www.ese.eur.nl/studenten/minor/