Public Health: De Gezonde Grote Stad

Migratie en verstedelijking zorgen voor een toename van gezondheidsproblemen in grote steden, zoals in Rotterdam. Deze actuele en praktijkgerichte minor geeft inzicht in de public health oplossingen van deze problemen.

Naam van de minor:

Public Health: De Gezonde Grote Stad

Code:

GWMINOR1-17

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding/:

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus MC; Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

 

Inhoud:

Overal ter wereld neemt het aantal mensen dat in de grote steden woont toe. Deze concentratie van mensen op een relatief kleine oppervlakte brengt veel risico’s met zich mee en zorgt voor een uitvergroting van gezondheidsproblemen in grote steden. In de minor Public Health ontrafel je de oorzaken van deze problemen en leer je over de oplossingen ervan. Public Health is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op het behouden en verbeteren van de gezondheid van een bevolking(sgroep) door middel van collectieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan preventieve gezondheidszorg (zoals vaccinaties), sanitaire maatregelen, gezondheidsvoorlichting en sociale voorzieningen, maar ook aan beleidsmaatregelen en de organisatie van zorg. Omdat zowel de oorzaken als oplossingen meestal buiten de klassieke geneeskunde en gezondheidszorg gezocht moeten worden, vraagt dit om een gecombineerde inbreng vanuit diverse wetenschapsgebieden en actoren.

Leerdoelen:

De minor Public Health richt zich op gezondheidsproblematiek, die typisch is voor grote steden zoals Rotterdam. Aan de hand van interactief onderwijs en interessante praktijkexcursies leer je de basisprincipes van het vakgebied Public Health. Aan de hand van casussen kom je veel te weten over recente ontwikkelingen op dit gebied en leer je om publieke gezondheidsproblemen zelfstandig te analyseren en erover te adviseren.

Specifieke kenmerken:

De minor Public Health is interessant voor studenten van alle opleidingen. Basiskennis op het gebied van de Nederlandse volksgezondheid en de Nederlandse gezondheidszorg is een vereiste, maar voor studenten zonder deze basiskennis worden in de introductieweek enkele extra colleges/werkgroepen aangeboden om hun kennis hierover bij te spijkeren. De minor heeft aanknopingspunten met vele opleidingen, zoals Psychologie, Criminologie, Bestuurskunde, Sociologie, Rechten, Economie, Geneeskunde, Bedrijfskunde, Geschiedenis en natuurlijk Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg. Doorgaans melden zich studenten uit veel uiteenlopende studierichtingen.

De voertaal van de minor is Nederlands. Van studenten wordt wel voldoende beheersing van de Engelse taal verwacht, omdat een deel van het gebruikte onderwijsmateriaal Engelstalig is.


Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 40
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen: 15

Aantal contacturen: +/- 15 uur per week

De minor Public Health bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, werkgroepen, een begeleide opdracht, en praktijkoriëntaties bij diverse gezondheidsdiensten. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij actuele thema’s, zoals de participatie aan vaccinatieprogramma’s. Praktijkoriëntaties vormen een belangrijke aanvulling op het meer klassieke onderwijs en bestaan uit allerlei veldbezoeken aan bv. de GGD-Rotterdam-Rijnmond (afdeling Infectieziekten), jeugdartsen (halve dag meelopen) en Havenzicht (dag- en nachtopvang voor daklozen). Ook wordt een bezoek gebracht aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waar in het Regionaal Operationeel Centrum een infectieziekte-uitbraak in de stad Rotterdam wordt gesimuleerd en met de aanpak hiervan wordt geoefend

Overzicht modules:

De minor Public Health is opgebouwd uit modules, die belangrijke probleemterreinen behandelen. Deze probleemterreinen zijn: infectieziekten, jeugdzorg, zorg voor ouderen, milieuzorg en geestelijke gezondheidszorg. Binnen elke module komen verschillende docenten aan het woord, waarvan een aantal werkzaam is in de dagelijkse praktijk in de grote stad, waardoor de diversiteit van de grootstedelijke problematiek duidelijk wordt.
Voorafgaand hieraan is er een

introductieweek

, waarin een algemeen beeld wordt geschetst van grootstedelijke gezondheidsproblemen en de aanpak hiervan en waarin de opzet van de minor nader wordt toegelicht.

Module 1: Infectieziekten

De bestrijding van infectieziekten vormt de oorsprong van de huidige Public Health. Infectieziekten vormen historisch gezien een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de grote stad. Zij behoren wereldwijd nog steeds tot de grootste doodsoorzaken en ook in het westen is het probleem nog niet uitgeroeid. Vanwege hun besmettelijke karakter hebben de infectieziekten ook een belangrijke maatschappelijke dimensie. Na een historisch overzicht worden de medische grondbeginselen van infectieziekten bestrijding uitgelegd. De omvang van de belangrijkste infectieziekten in Nederland wordt beschreven. Het gedrag van mensen als leden van een samenleving heeft grote invloed op infecties en wordt besproken. De belangrijkste soorten interventies en uitvoeringsaspecten worden gepresenteerd.

Module 2: Milieu

Milieu als fysieke leefomgeving – denk aan zaken zoals luchtkwaliteit, water, verkeer, groen, geluid, hoogspanningsmasten, bodemverontreiniging – vormt het onderwerp van de tweede module. Zowel het publiek, de politiek als de gezondheidsdiensten maken zich regelmatig ‘druk’ om dergelijke milieu gerelateerde onderwerpen. Voorbeeld is het thema ‘fijnstof’. In deze module wordt uitgelegd hoe blootstellingen gedefinieerd en gemeten kunnen worden en hoe maatregelen worden ontworpen en geëvalueerd. Ook andere milieu gerelateerde problematiek, zoals binnenlucht kwaliteit op scholen, zal aan bod komen.

Module 3: openbare geestelijke gezondheidszorg

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg betreft de preventie op het gebied van de geestelijke gezondheid van kwetsbare personen en risicogroepen. Het gaat daarbij vaak om zorg voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, bemoeizorg genoemd. Daarbij komt het spanningsveld tussen maatschappelijke dwangmaatregelen en individuele vrijheden aan de orde. Klassieke terreinen van de OGGZ zijn de zorg voor verslaafden en aan dak- en thuislozen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere speerpunten op het gebied van geestelijke gezondheid: problematiek die veel minder zichtbaar is zoals depressie en angststoornissen en gevoelens van onveiligheid, vaak gerelateerd aan problemen zoals agressie en geweld.

Module 4: Jeugd

Nederland vergrijst, maar in de grote steden is het aantal kinderen en jongeren voorlopig nog relatief groot. Ongeveer de helft van de jongeren in de steden heeft een buitenlandse herkomst. De gemengde groep kinderen en jongeren in de grote steden vormt enerzijds een bron voor de toekomstige welvaart, maar is voor het algemene publiek en voor de politiek ook een bron van zorg. Er zijn grote sociale-, en gezondheidsverschillen tussen groepen jongeren in de steden. In de minor komen zaken aan bod zoals de aanpak van kindermishandeling, de epidemie van overgewicht bij kinderen en de perinatale sterfte.

Module 5: ouderen

Het verouderingsproces leidt tot toenemende kwetsbaarheid door een samenspel van slechte mobiliteit, balans en spierkracht; verminderde cognitie en (dreigende) ondervoeding. Daarnaast is eenzaamheid een belangrijk probleem. De kansen en belemmeringen (van programma’s gericht) op ‘healthy ageing’ zullen aan bod komen tijdens deze module. Er wordt aandacht gegeven aan de belangrijke gezondheidsproblemen onder ouderen, zoals dementie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de gezondheid van ouderen met een migratie achtergrond.

 

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

Er is één schriftelijk tentamen aan het einde van de minor.

Samenstelling van eindcijfer/ Composition of final grade:

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
• beoordeling van de opdracht (30%)
• schriftelijk tentamen over de leerstof (open vragen) (70%)

Contactinformatie:

Contactpersoon/Contact person:

Naam: Anushka Choté (ESHPM)
E-mail: chote@eshpm.eur.nl
Telefoonnummer: (010) 408 8588
Kamer: J8-03 (Woudestein) Naam: Ed van Beeck (EMC)-

Facultaire website/Faculty website:

Minorwebsite ESHPM