Onderneming & Financiële Markt

Naam van de minor:

Onderneming en Financiële Markt

Code:

RMIN08

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Law (ESL)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

De opleiding wordt verzorgd door de ESL en gastdocenten uit het bedrijfsleven, financiële toezichthouders en ministeries

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

De relatie tussen ondernemingen en de financiële markten speelt een belangrijke rol in de hedendaagse economie en samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor grote, wereldwijd opererende ondernemingen die vaak via aandelen en obligaties emissies aan hun financiering komen. Maar zowel deze grotere ondernemingen als het midden en kleinbedrijf zijn afhankelijk van goede toegang tot hun betaalrekeningen en van leningen van financiële ondernemingen. Het belang voor de samenleving van goed functionerende financiële markten en solide financiële ondernemingen werd in de financiële crisis, die in 2008 begon en in Europa nu nog steeds af en toe opspeelt, wederom bevestigd. Het vertrekpunt in deze minor is het bestuderen van de organisatie en het functioneren van zowel ondernemingen als financiële markten vanuit juridisch perspectief. Ook kijken we naar de basale economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke belangen die een rol spelen bij het inkleuren van zowel de wettelijke vereisten als de praktijk van alledag. Docenten uit de wetenschap en de praktijk bespreken het functioneren van deze organisaties, aan de hand van voorbeelden die op dat moment actueel zijn (zoals de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis, beloningen van bestuurders, recente overnames of emissies van beursvennootschappen en het functioneren van interne en externe toezichthouders, zoals accountants, commissarissen en publieke toezichthouders). Feedback uit de studentenevaluatie is onder meer: ‘goede docenten met vaak duidelijke verhalen; interessante gastcolleges’, ‘overzichtelijke opzet’, ‘goede verhouding tussen hoorcolleges en seminars’, ‘De docenten verzorgden een prettige sfeer, waarin je werd uitgedaagd om actief met de stof om te gaan. De seminars en het bedrijfsbezoek waren verdiepend en interessant. De colleges waren niet te lang en niet te ingewikkeld te volgen.’ ‘Er worden veel actualiteiten gebruikt, wat zorgt voor een duidelijker beeld van een leerstuk’, ‘Bezoek DNB maakte de minor af’, ‘Op de vraag zou je de minor weer kiezen zou ik 100% zeggen ja absoluut.’ Met de door de studenten genoemde verbeterpunten voor deze in 2016/2017 vernieuwde minor wordt in de opzet voor 2017/2018 rekening gehouden (zie hieronder onder ‘feedback’).

Leerdoelen:

De student verkrijgt kennis van en inzicht in:
  • De juridische organisatie van gewone en financiële ondernemingen en hun interactie op de financiële markten, en het functioneren van daarbij betrokken personen en instituties.
  • De rol en drijfveren van ondernemers en financiële toezichthouders.
  • De regelgeving voor banken, andere financiële ondernemingen en financiële markten, en het toezicht op de naleving daarvan.
  • Waarom beursvennootschappen op de financiële markten onderhevig zijn aan publicatieverplichtingen, en banken bij de het aantrekken van spaargelden in mindere mate.
  • Aandeelhoudersrechten en het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, de opkomst van activistische aandeelhouders en hedgefondsen; corporate governance van beursvennootschappen en verschillende vormen van fusies en overnames (en de mogelijkheden om zich daartegen te beschermen)

Specifieke kenmerken:

De voertaal van deze minor is Nederlands, hoewel enkele termen en achtergrondstukken over toezichtsregelgeving Engelstalig zullen zijn. De voertaal bij bijvoorbeeld het bankentoezicht en de ontwikkeling daarvan is namelijk Engels bij de meest relevante Eurozone en EU instanties. De minor is interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke dimensies van ondernemingen, banken en financiële markten, met de invalshoek van ‘hoe is het geregeld’. De minor is met name gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken over het functioneren van deze organisaties en de wisselwerking die recht en economie daarin spelen.
Van studenten wordt in beginsel verwacht dat deze het financiële nieuws (denk aan Het Financieele Dagblad, de Financial Times of andere kranten met financieel nieuws) gedurende de cyclus nauwgezet bijhouden, bij de colleges aanwezig zijn en daarin actief participeren. Het streven is de colleges aan het einde van de middag te plannen, zodat ook deeltijdstudenten kunnen deelnemen. In voorgaande jaren maakten een mini-symposium en/of een excursie naar het hoofdkantoor van een beursvennootschap of financiële instelling (afgelopen jaar was dit De Nederlandsche Bank) deel uit van deze minor. Het voornemen is ook dit collegejaar weer dergelijke activiteiten te ontplooien. De minor kan interessant zijn om na te gaan of een master over financieel recht of een carrière in de financiële sector interessant is. In de financiële sector wordt interdisciplinair samengewerkt, waarbij voor niet-juristen een bewustzijn van de juridisch afdwingbare regels nuttig zijn. Andersom is de financiële sector een belangrijke werkgever voor juristen in een reeks capaciteiten, van fiscaal advies tot ondernemingsrecht, en van compliance tot beleidsvorming.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

80

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

20

ECTS:

15

Onderwijs werkvormen:

De minor zal gedurende 9 weken 6 tot 10 uur per week door middel van interactieve hoorcolleges, bedrijfsbezoeken en seminars gedoceerd worden (volgens het huidige rooster van 4 september tot en met 10 november). Op een veilige maar tegelijk uitdagende manier worden studenten uitgenodigd om actief te participeren, in groepjes te presenteren, en mee te denken met elkaar en met de docenten.

Aanwezigheid bij de colleges en seminars is in beginsel verplicht.

Onderwijsmateriaal:

Voor de minor zal een reader worden voorgeschreven en/of studiemateriaal via LawWeb beschikbaar worden gesteld. Ook internet en het bijhouden van financieel-economische populaire pers is van belang voor deze minor.

Aantal contacturen:

6 tot 10 contacturen per week

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De minor bestaat uit één module. Tentaminering vindt plaats door middel van een meerkeuzetentamen en een individuele schrijfopdracht, met de mogelijkheid deel te nemen aan een creditregeling. Voorafgaand aan de start van de minor wordt een blokboek bekend gemaakt, met daarin de afwezigheidsregeling, informatie over het meerkeuzetentamen en de toetsingscriteria voor het paper. De werkgroepen en de voorbereiding van de niet-meetellende werkstukken en presentaties hebben het doel om te oefenen met het doen van de benodigde research voor het paper-onderdeel. De hoorcolleges verstrekken de benodigde structuur en algemene informatie over de thema’s die langskomen. Daarnaast is er een creditregeling. De specifieke vormgeving van de creditregeling wordt op een later moment bekendgemaakt.

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het multiple choice tentamen en voor 50% door de schrijfopdracht. Voor elk onderdeel moet tenminste een 5 (uit 10) gehaald worden. Daarnaast is er een creditregeling, waarmee ten hoogste 0,5 cijfer behaald kan worden.

Feedback:

Met feedback van de studenten wordt actief rekening gehouden, zowel tijdens de minor als ter verbetering van het programma. Minoren worden jaarlijks aan een studentenevaluatie onderworpen. Zo is op basis van de gesuggereerde verbeterpunten voor de in 2016/2017 voor het eerst gegeven minor, bijvoorbeeld besloten om de toetsingscriteria voor de paper al op te nemen in het blokboek, het oefententamen eerder te publiceren en de te lezen literatuur op hoofdlijnen – door de grote rol van de actualiteiten in het lesprogramma kan het inhoudelijke programma wijzigen - in een vroeg stadium bekend te maken. Er zal zowel voor het tentamen als voor het paper een collectieve nabespreking plaatsvinden, waar studenten zich voor kunnen aanmelden. In deze nabespreking zullen waar gewenst de beoordeling en het cijfer van zowel het tentamen als het paper worden toegelicht.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Inhoudelijk;Yannick Ellenbroek: Ellenbroek@law.eur.nl
Roel Theissen: Theissen@law.eur.nlOrganisatorisch:Linda Olieman - van Laviere
010 408 1568
olieman@law.eur.nl
Secretariaat Financieel Recht Mandeville Building Kamer T19-17

Websites:

www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/www.lawweb.nl