Ethiek in de Gezondheidszorg: Een Zoektocht door Zorg, Beleid, Ethiek en Filosofie, Recht en Beleid

Ethiek in de Gezondheidszorg: Een Zoektocht door Zorg, Ethiek en Filosofie, Recht, Medische geschiedenis en Beleid

Is ethiek saai, borrelpraat of een uitdaging? Oordeel zelf. Ontwikkel jezelf in tien weken tot een academicus met kennis van actuele gezondheidszorgdilemma’s, met inzicht in steekhoudende argumenten en weloverwogen standpunten.

Naam van de minor:

Ethiek in de Gezondheidszorg: Een Zoektocht door Zorg, Ethiek en Filosofie, Recht, Medische geschiedenis en Beleid

Code:

GENMIN24

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Afdeling Medische Ethiek en Filosofie van de Geneeskunde

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

In week 1 en 2 maken de studenten kennis met ethische achtergrondtheorieën. In week 3 zullen de studenten stage lopen op een afdeling in het Erasmus MC om ‘ethiek’ op de werkvloer te ervaren.
In week 4 staat orgaandonatie centraal. De weken 5 en 6 gaan over het thema ‘beslissingen rond het levenseinde’, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Week 7 is een projectweek over het thema ‘de maakbaarheid van de mens’. In de weken 8 en 9 verdiepen de studenten zich in ‘ethiek rond rechtvaardige verdeling, keuzen in de zorg en leefstijl’. In de laatste week staat het afronden van een individuele schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen centraal.  

Leerdoelen:

Na afloop van deze minor kan de student:
 • · De belangrijkste debatten uit de gezondheidsethiek, filosofie van de geneeskunde, en gezondheidsrecht toelichten, en op onderdelen de achtergronden en geschiedenis van deze debatten.
 • · De verschillende ethische theorieën en benaderingswijzen die gehanteerd worden in de gezondheidsethiek onderscheiden.
 • · Een moreel dilemma uit de praktijk van de gezondheidszorg herkennen, beschrijven, en analyseren.
 • · Een onderbouwd oordeel vormen door het bestuderen van en reflecteren op ethische casuïstiek.
 • · Argumenteren en discussiëren over een moreel probleem in de gezondheidszorg.

Specifieke kenmerken:

Deze minor is allereerst interessant voor studenten Geneeskunde en studenten Gezondheidswetenschappen, Beleid en Management Gezondheidszorg. Ook voor studenten Wijsbegeerte (en in het bijzonder de studenten van het zgn. ‘Double Degree’ programma) die graag de praktische toepassingsmogelijkheden van hun studie willen verkennen is de minor zeer geschikt. Verder is de minor interessant voor studenten die zich vanuit studierichtingen als Rechten, Beleid en Politiek, Psychologie, Pedagogiek, Geschiedenis en Economie speciaal interesseren voor de sector gezondheidszorg. Tijdens de minor wordt rekening gehouden met de diverse achtergronden van de studenten, zodat de verschillende interesses voldoende aandacht krijgen en er bovendien veel gelegenheid is van elkaar te leren.

Deze minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar er wordt een voldoende beheersing van het Engels verwacht omdat een deel van de onderwijsteksten in het Engels zal zijn.
Kennis van de gezondheidszorg is geen vereiste. Van studenten zonder kennis van de gezondheidszorg wordt tijdens de cursus enige extra inspanning verwacht om zich noodzakelijke kennis en begrippen eigen te maken.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

22

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

10

Onderwijs werkvormen:

Deze minor bestaat uit een samenhangend programma, waarbij studenten in toenemende mate zelfstandig en in groepsverband werken. Na een algemene introductie worden in twee verdiepingsperiodes specifieke medisch ethische kwesties bestudeerd, zowel de klinische aspecten als de beleidsmatige kanten en theoretische achtergronden worden daarbij belicht. Daarnaast wordt de studenten ruimte geboden om praktijkervaring op te doen en op creatieve wijze het eigen gezichtsveld te verbreden.

Onderwijsvorm:

De nadruk zal liggen op kleinschalig interactief onderwijs; dat wil zeggen dat er naast interactieve hoorcolleges veel groepsdiscussies en presentaties zullen zijn.  Het is intensief onderwijs, dat wil zeggen dat er per week minimaal 8 contacturen met docenten zijn, maar daarnaast ook zeker 20 uur studiebelasting per week in groepsopdrachten en zelfstudie. Intensief onderwijs heeft de afgelopen jaren betekent dat er een bijzondere groepsvorming ontstaat en een veilige sfeer waarin diepgaande discussies met respect voor ieders inbreng mogelijk zijn.  Tijdens het onderwijs wordt gewerkt met actuele voorbeelden uit de praktijk van de gezondheidszorg. Deze worden toegelicht door docenten die werkzaam zijn in de praktijk van de gezondheidszorg, zoals zorgverleners en beleidsmakers.

Filmmateriaal en documentaires worden ingezet om levendige discussies te krijgen over ethische dilemma’s in de zorg.
De studenten maken opdrachten in groepsverband en individueel. Zij verwerken de opdrachten, verslagen en reflecties in een losbladig werkboek. Dit groeit uit tot hun Persoonlijk Werkboek; de studenten houden daarin zelf hun ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden bij en ontvangen daarover feedback van de docenten.

Onderwijsmateriaal:

 • I. de Beaufort, M.T. Hilhorst, S. van de Vathorst, S. Vandamme (red.) De Kwestie, Den Haag: Lemma, 2011
 • Reader met geselecteerde teksten

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De toetsing bestaat uit vier onderdelen:
 • Schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen bestaat uit open vragen en meerkeuze vragen en wordt aan het eind van het programma afgenomen ( 50%)
 • Persoonlijk Werkboek van de diverse opdrachten (groeps- en individueel) tijdens de minor (15%)
 • Individuele schriftelijke opdracht (30%)
 • Projectopdracht (5%)

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen. De wegingsfactor (in percentages) staat per toetsonderdeel vermeld.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (> 5,5) te worden afgesloten.

Feedback:

Het Persoonlijk Werkboek is het werkboek van de student waarin de individuele en groepsopdrachten zijn opgenomen die voorzien zijn van zelfreflecties van de student of van feedback van medestudenten. De begeleidend docent geeft tussentijds feedback op de Persoonlijk Werkboek-opdrachten. Aan het eind van de minor beoordeelt de docent het Persoonlijk Werkboek op de mate van ontwikkeling die de student heeft laten zien ten aanzien van de leerdoelen van de minor. De studenten kunnen rekenen op goede begeleiding bij de individuele schriftelijke opdracht. Iedere student ontvangt hierbij schriftelijke en mondelinge feedback. Het tentamen wordt plenair en indien gewenst, individueel nabesproken.

Contactpersoon:

Prof dr. M.H.N. (Maartje) Schermer
m.schermer@remove-this.erasmusmc.nl
NA gebouw 2107 010 - 704 3062
mw mr. J.G.M. (Hannie) Aartsen
j.aartsen@erasmusmc.nl
NA gebouw 2105 010 - 70 38482 Facultaire websites:www.erasmusmc.nl/onderwijs/geneeskunde/minoren