Verdiepende Minor: Anesthesiologie en Intensive Care

How to keep them alive!

Naam van de minor:

Verdiepende Minor: Anesthesiologie en Intensive Care

Code:

GENMIN19

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Anesthesiologie en Intensive Care

Locatie:

Erasmus MC

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Niet van toepassing

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bacheloropleiding Geneeskunde.
Zie ook de toelatingsmatrix.

Inhoud

Wat is Anesthesiologie en Intensive Care?

Ben jij geïnteresseerd in:
 • Reanimeren?
 • Hoe te intuberen  / de luchtweg controleren?
 • Een patiënt hemodynamisch stabiliseren op straat, SEH, OK of IC?
 • Anesthesie geven aan een neonaat of je oma?
 • Hoe een patiënt wordt beademd?
 • Het toepassen van orgaanvervangende therapie op de IC?
 • Patiënten monitoren en het gebruik maken van centrale lijnen, TTE,TEE, SG?
 • Het werken bij een Mobiel Medisch Team?
 • Het behandelen van een patiënt met chronische pijn?
Schrijf je dan direct in voor deze minor.


Leerdoelen:

Na afloop van deze minor kan de student:
 • Met behulp van zijn kennis van fysiologie en farmacologie de perioperatieve geneeskunde beschrijven.
 • De diagnose en behandeling beschrijven van shock, sepsis en respiratoir falen bij patiënten op de ICU.
 • De kenmerken van acute geneeskunde en de traumaopvang benoemen.
 • De fysiologie toelichten die ten grondslag ligt aan pijn, in de pijngeneeskunde (acuut/chronisch, maligne/benigne) en in de palliatieve geneeskunde.
 • Middels simulatieonderwijs zich bekwamen in luchtwegmanagement en reanimatie.
 • Een presentatie geven van een PICCO analyse


Specifieke kenmerken:

 • Deze verdiepende minor is toegankelijk voor 3e jaars studenten Geneeskunde en Klinische Technologie
 • Deze minor is minder geschikt voor studenten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 • De student zal voldoende kennis moeten hebben van de basisvakken. De kennis van fysiologie en farmacologie zal zich verdiepen en kan in de praktijk worden toepast en getoetst.
 • De student moet eigen initiatief tonen en zijn theoretische kennis in de praktijk willen toepassen.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor

:

24

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

6

Inhoud:

De studenten zullen gemeenschappelijk onderwijs volgen welke gegeven wordt door stafleden/assistenten van de afdelingen Anesthesiologie en de Intensive Care Volwassenen. De bedside teaching, praktijkoriëntatie, het meelopen op de OK en ICU en presenteren van patiënten zal volgens rooster gedurende 5 weken plaatsvinden op de IC Volwassenen en 5 weken op de afdeling Anesthesiologie. Een casus die de studenten uitgebreid voorbereiden zullen zij aan het eind van de minor aan de andere minorstudenten presenteren.


Onderwijs werkvormen:

De minor Anesthesiologie en Intensive care bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs, een zelfstudieopdracht en praktijkoriëntaties. Ook wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij het interdisciplinair overleg.De hoorcolleges (HC) 
Deze zullen aan alle studenten gezamenlijk gegeven worden. De colleges zullen verzorgd worden door docenten van de afdelingen anesthesiologie en intensive care. Er wordt een actieve deelname van de studenten verwacht.Vaardigheidsonderwijs (VO)
In het skillslab zullen de studenten m.b.v. simulator diverse scenario’s behandelen. De student zal tevens onderricht krijgen in luchtwegmanagement en reanimatie. Vooraf dient de student een schriftelijke opdracht te maken.Zelfstudieopdracht (ZSO)
De student zal een zich verdiepen in een casus welke in de 1e week wordt gekozen. De student zal een CAT (Critical Appraisal of a Topic) hierover schrijven en deze middels een PowerPoint presentatie aan de groep presenteren aan het einde van de minor.Praktijk oriëntatie (PO)
Tijdens de korte stages op de diverse (sub)afdelingen wordt de student in staat gesteld de theoretisch verworven kennis in de praktijk te toetsen. De student zal zo een indruk krijgen van het dagelijks functioneren en handelen op deze afdelingen.Bedside teaching (BT)
Deze zal plaatsvinden op de perioperatieve polikliniek, peroperatief op de operatiekamer, postoperatief op de verkoeverkamer en de PACU (Post Anesthesia Care Unit) en op de afdeling Intensive Care Volwassenen bij daarvoor in aanmerking komende patiënten. Daarnaast zullen de studenten meelopen op de pijnpolikliniek en bij de consulten van de afdeling pijngeneeskunde. 

Onderwijsmateriaal:

 • Reader met geselecteerde teksten
 • Medische artikelen welke bij aanvang van de minor worden opgegeven
 • E-learning

Contacturen:

De contacturen worden in het rooster aangegeven en bedragen gemiddeld 6 uur hoorcollege per week. Tevens heeft de student circa 20 uur per week onderwijs in de vorm van bedside teaching, vaardigheidsonderwijs, en de praktijkoriëntaties.

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De kennis opgedaan in de minor wordt als volgt beoordeeld:
 • · Beoordeling van de zelfstudieopdracht, inclusief presentatie, ZSO (40%)
 • · Schriftelijk tentamen van de collegestof; deze zal bestaan uit gesloten en open vragen (60%)
Het is verplicht om al het geroosterde onderwijs te volgen en beide onderdelen met een voldoende af te sluiten.

Feedback:

Bij de studieopdrachten, het wetenschappelijk uitdiepen van een patiënt en de presentatie van deze casus, zullen de studenten begeleid worden door een arts van de afdeling.                                         Het schriftelijk tentamen zal worden besproken met de studenten op de laatste dag van de minor.

Contactinformatie

Contactpersonen:

Y. van Leeuwe
y.vanleeuwe@erasmusmc.nl
Kamer: H – 1226 M. Jansen
m.jansen.1@erasmusmc.nl
Kamer: H - 1224  E.C. Groeninx van Zoelen
e.c.groeninxvanzoelen@erasmusmc.nl
Kamer: H – 621

Facultaire websites:

Erasmus MC
Anesthesiologie