Verdiepende Minor: Orthopaedische Sporttraumatologie

SPORT EN BLESSURES: HOE TE VOORKOMEN EN HOE TE GENEZEN? SPORT NEEMT EEN BELANGRIJKE PLAATS IN, IN ONZE SAMENLEVING. ZIJN BLESSURES TE VOORKOMEN? HOE KUN JE ZE GENEZEN? HOE GAAT DE SPORTER ZELF ER MEE OM?

Naam van de minor:

Verdiepende Minor: Orthopaedische Sporttraumatologie

Code:

GENMIN18

Taal :

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Orthopaedie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Niet van toepassing

Toegang/ Access:

Deze minor staat open voor studenten van de bacheloropleiding Geneeskunde en Klinische Technologie, Zie/See toelatingsmatrix


Inhoud:

De student zal steeds moeten schakelen van klinische waarneming naar basale kennis van de (patho)fysiologie. Daartoe moet verdieping plaatsvinden in de letsels van het bewegingsapparaat die frequent bij sportbeoefening ontstaan. De relatie tussen trauma en gevolgen daarvan vereisen kennis van de anatomie, de mechanobiologie en (patho)fysiologie van bot, kraakbeen en peesweefsel. 

Er zal gestreefd worden naar verdieping van de pathologie op basis van patiënten die zich met dit soort problemen presenteren. De effecten van blessurepreventie, zowel door training als door hulpmiddelen, zullen worden behandeld. Uiteraard komen ook diagnostische en therapeutische mogelijkheden en wetenschappelijke achtergrond ervan aan de orde.

Leerdoelen:

Na afloop van deze minor kan de student:
 • relevante anatomie, histologie en mechanobiologie van bij sportletsels betrokken delen van het bewegingsapparaat benoemen
 • epidemiologie van de meest voorkomende (sport) letsels toelichten
 • de ontstaanswijze en de preventie van blessures onderbouwen
 • klachten en manifestaties van deze aandoeningen (sportletsels) benoemen
 • de belangrijkste beeldvormende techniek aanvragen en de waarde daarvan inschatten
 • op basis van literatuuranalyse de effecten van behandeling inschatten alsmede het tempo van het revalidatieproces

Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde en studenten Klinische Technologie. 
De minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar een deel van de onderwijsteksten zal in het Engels zijn. Kennis van de gezondheidszorg is een vereiste.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 20
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 10

Aantal contacturen: 90 (exclusief onderwijsgroepuren)

Onderwijs werkvormen:

In de minor worden de volgende onderwijsvormen ingezet:
 • Inleidende hoorcolleges: op het gebied van epidemiologie, radiologie en weefselleer
 • Werkgroepen: studenten zullen aan de hand van casussen diagnostische keuzes en behandelmogelijkheden bespreken. De casussen zullen in eerste instantie door zelfstudie moeten worden voorbereid, waarbij het leerboek Orthopaedie uitgangspunt is naast artikelen verschenen in orthopaedische tijdschriften
 • Patiëntdemonstraties: contact met (top) sporters om symptomatologie en impact van de blessures en herstel te kunnen waarnemen
 • Korte werkbezoeken: aan sportpoli, operatiekamer, Sport Medisch Adviescentrum, sportfysiotherapeutische praktijk, etc.
 • Zelfstudieopdrachten: in de vorm van opdrachten en verdieping in de wetenschappelijke literatuur
 • Anatomieonderwijs: zelf prepareren en bestudering van demonstratiepreparaten
 • Journal club: “critical appraisal” van literatuur over behandelingsstrategieën (inclusief discussies)
 • Responsiecollege:vragen geleerde stof bespreken
De nadruk zal dus liggen op zelfwerkzaamheid in groepsverband en individueel, en kleinschalig interactief onderwijs.

Onderwijsmateriaal:

 • Leerboek Orthopaedie, prof.dr.J.A.N.Verhaar en dr. J.B. van Mourik, 2008 (verplicht!)
 • Syllabus met geselecteerde teksten (komt op Blackboard). 

Toetsing:

Samenstelling van het eindcijfer:

Het eindcijfer bestaat uit drie delen:
 • Afsluitend schriftelijk tentamen van de minor. Het schriftelijk tentamen bestaat uit meerkeuze en open vragen (bijdrage eindcijfer: 50%)
 • Presentatie literatuurstudie (bijdrage eindcijfer: 25%)
 • Verslag in de vorm van een artikel van een literatuurstudie (bijdrage eindcijfer: 25%)
Het minimumcijfer per onderdeel is 5,5.   Al het onderwijs is verplicht. Een actieve bijdrage aan de verschillende lesvormen wordt verondersteld. Bij geen actieve deelname of missen van onderdelen zal de student één of meerdere extra opdracht(en) krijgen ter compensatie.

Feedback:

De cijfers zullen via email en blackboard worden gecommuniceerd aan de studenten.
De mogelijkheid wordt aangeboden om het tentamen, de review en de presentatie individueel na te bespreken.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Naam:  Dr. YM Bastiaansen-Jenniskens
E-mail: y.bastiaansen@erasmusmc.nl
Telefoonnummer:010-7044626
Kamer: Ee1651b

Facultaire website/Faculty website:

www.erasmusmc.nl/onderwijs/geneeskunde/minoren