Verdiepende Minor: Revalidatie en Sport: Belasting en Belastbaarheidsproblemen bij Gezonden en Patiënten

Verdiepende minor Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde

Wil je meer weten over trainen bij gezonden en patiënten? Wil je wel eens weten wat je conditie is en wil je ook nog de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding te trainen, dan is deze minor pas echt waar voor je (college)geld...

Naam van de minor:

Revalidatie en Sport

: belasting en belastbaarheid bij gezonden en patiënten

Code:

GENMIN13

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

afdeling Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapie, en Sportgeneeskunde, Erasmus MC, Faculteit Geneeskunde

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Geen andere opleidingen of afdelingen

Toegang/ Access:

Zie/See toelatingsmatrix


Inhoud

In deze minor staat verdieping van kennis rondom belasting & belastbaarheid centraal. Studenten leren hoe de belasting (in de vorm van beweeggedrag, waaronder dagelijks bewegen en sporten) en de belastbaarheid (in de vorm van conditie) bij gezonden, patiënten, en sporters gemeten en beïnvloed kan worden. Daarnaast geeft de minor inzicht in het vakgebied en belangrijke doelgroepen van de Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapie, en Sportgeneeskunde. Studenten gaan meten hoeveel ze zelf bewegen in het dagelijks leven, en gaan conditiemetingen en trainingsprincipes zelf uitvoeren. Gaandeweg de minor worden deze principes toegepast bij veel voorkomende diagnosegroepen binnen de Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapie, en Sportgeneeskunde, mede aan de hand van casus en literatuurstudie. In vergelijking met gezonden hebben deze diagnosegroepen vaak een (zeer) lage belastbaarheid en is er sprake van bewegingsarmoede. Aan de hand van de begrippen van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt kennis over functiestoornissen, en de gevolgen op activiteiten- en participatieniveau verworven. Trainingsprincipes zullen bij patiënten (door mee te kijken) vertaald moeten worden in een therapeutische aanpak of creatieve ‘tailor-made’ compensatiestrategieën.

Leerdoelen:

De student kan na afloop van deze minor: -       de inspanningsfysiologie, spierkrachtmeting en trainingsprincipes voor gezonden en patiënten beschrijven -       conditiemetingen en spierkrachtmetingen bij gezonden uitvoeren -       een trainingsprogramma voor zichzelf en voor sporters opstellen; heeft kennis van het toepassen van training in therapeutische programma’s voor patiënten met verschillende diagnoses -       karakteristieken van technieken voor het meten van beweeggedrag beschrijven -       veelvoorkomende diagnosegroepen binnen de Revalidatiegeneeskunde beschrijven -       beweegnormen en de problematiek van beweegarmoede bij patiënten beschrijven -       determinanten van (optimalisatie van) beweeggedrag omschrijven -       het belang van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid uitleggen -       beschrijven bij welke aandoeningen deze balans meestal verstoord is -       de therapeutische mogelijkheden als beweging, conditieverbetering, spierversterking in relatie tot compensatiestrategieën als energiemanagement, cognitieve of gedragstherapie beschrijven -       aan de hand van casus literatuurstudie verrichten en resultaten interpreteren, een werkstuk maken en een presentatie geven.

Specifieke kenmerken:

-       De student moet het thema  “Aandoeningen van het bewegingsapparaat” gevolgd hebben en de tentamens/examens gehaald hebben. -       Studenten moeten gemotiveerd zijn om zelf metingen en trainingen te verrichten. -       Docenten zijn revalidatie-/sportarts, psycholoog, paramedicus (fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog), of bewegingswetenschapper.

Organisatie

-       Maximaal aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 12 -       Minimaal aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 6 -       Er is plaats voor maximaal 2 studenten klinische technologie. -       Aantal contacturen: gemiddeld 12 per week -       Aantal uren zelfstudie, werkstuk, excursie, meelopen artsen: gemiddeld 30 per week

Onderwijs werkvormen:

In deze minor worden de volgende onderwijsvormen ingezet: -       Hoorcolleges en inleidende colleges over specifieke onderwerpen gegeven door medewerkers van de afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Fysiotherapie en Sportgeneeskunde. Voor sommige specifieke onderwerpen zijn externe sprekers uitgenodigd. vaardigheidsonderwijs in de vorm van practica (zoals het verrichten van metingen) -       zelf een trainingsprogramma volgen -       excursies naar een orthopedische instrumentmakerij en sportverenigingen voor mensen met beperkingen -       casuïstiek, waarbij literatuuronderzoek, het maken van een werkstuk en een presentatie geven een onderdeel is -       zelfstudieopdrachten -       meekijken spreekuur revalidatiearts en sportarts -       meekijken oefenzaal

Onderwijsmateriaal:

Het onderwijsmateriaal zal in ieder geval delen van de volgende boeken bevatten:
  • Victor L Katch, William D Mc Ardle, Frank I Katch: Essentials of Exercise Physiology, International Edition. Lippincott Williams &Wilkins.
-       Publication Date: Dec 6, 2010 -       Edition: Fourth (International edition) -       ISBN10 1451103239 -       ISBN13 9781451103236 -       Prijs paperback versie: rond 50 euro bij Bol.com; e-book versie is ook toegestaan -       Het wordt ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.
  • ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription.
-       Publication date : 2014 -       Edition : ninth -       ISBN 9781609139551 -       Prijs paperback versie : rond 35 euro bij Bol.com -       Het is handig om dit boekje te hebben, maar is niet verplicht.
  • Z. Dvir: Isokinetics. Muscle testing, interpretation and clinical applications. Churchill Livingstone, 1995 (op de kamer J. van Meeteren)
  • Braddom: Physical medicine and rehabilitation, fourth edition. Elsevier Saunders (in afdelingsbibliotheek aanwezig)
  • Aanbevolen voor geïnteresseerden: DeLisa’s physical medicine & rehabilitation, fifth edition. Lippincot Williams & Wilkins.

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De studenten worden in de laatste week getoetst. De toetsing bestaat uit vier delen: 1)     een schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer): multiple choice en open vragen 2)     een werkstuk/review over een casus/onderwerp en een presentatie over  de gevonden resultaten (25% van het eindcijfer) 3)     presentatie over de resultaten van de belastbaarheidsmetingen en de uitgevoerde trainingen (15% van het eindcijfer) 4)     opdracht rondom het meten van beweeggedrag (10% van het eindcijfer)

Samenstelling van het eindcijfer:

Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen. De wegingsfactor (in percentages) staat hierboven per toetsonderdeel vermeld. Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (> 5,5) te worden afgesloten.

Contactinformatie

Contactpersoon:   Mw. dr. H.J.G. van den Berg-Emons Bewegingswetenschapper, senior-onderzoekerh.j.g.vandenberg@erasmusmc.nl010-7033178 Kamer HA-113 Website: www.erasmusmc.nl/revalidatie (voor meer informatie over de afdeling)