Rechtspsychologie

De psychologie van strafrechtelijk bewijs

Naam van de minor:

Rechtspsychologie

Code:

RMIN10

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Law (ESL)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

-

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud:

De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige bewijsmiddelen zitten die hem overtuigen van de schuld van de verdachte. In deze minor wordt ingegaan op wat er allemaal mis kan gaan bij dit proces. Ook wordt ingegaan op een alternatieve, rekenkundige manier van bewijsweging, de zogenoemde Bayesiaanse benadering. Bewijsmiddelen die aan bod komen zijn: getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen. Verder wordt onder meer ingegaan op leugendetectie, verhoren en tunnelvisie.

Leerdoelen:

Tijdens dit vak worden deelnemers bekend gemaakt met de volgende onderwerpen:
  • Diagnostische waarde
  • Bayesiaanse analyse
  • Tunnelvisie
  • Waarneming en geheugen.
  • Getuigen- en verdachtenverhoren.
  • Leugendetectie.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 100
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: -

Aantal contacturen/Contact hours: 2 a 4 per week

Voor het succesvol volgen van deze minor zijn geen voorwaarden gesteld. Wel moet worden bedacht dat er enige aandacht zal zijn voor wetenschappelijke methodologie. Ook moet worden onderkend dat – hoewel de minor Nederlandstalig is – er veel Engelstalige literatuur zal worden voorgeschreven.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands wordt verondersteld. De minor staat open voor alle bachelorstudenten, met uitzondering van psychologiestudenten.

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

De minor wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen dat uit korte open vragen bestaat. Behalve dat dit tentamen met een voldoende dient te worden beoordeeld, dient de deelnemer ook enkele opdrachten te voldoen tijdens de minor.

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer is een combinatie van de prestatie op de verschillende opdrachten en het afsluitende tentamen.

Feedback:

Opdrachten worden groepsgewijs van feedback voorzien, niet individueel. Na het tentamen is er de mogelijkheid tot inzage.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Naam/name: Eric Rassin
E-mail/e-mail: rassin@law.eur.nl
Telefoonnummer/Phonenumber:4088709
Kamer/room: -

Facultaire website:

www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/www.lawweb.nl