Migratie en diversiteit: governance in de multiculturele samenleving

Overal heb je met te maken met etnische diversiteit. In deze minor leer je wat de achtergronden en gevolgen zijn van internationale migratie en hoe overheden daarmee omgaan

Naam van de minor:

Migratie en Diversiteit: Governance in de multiculturele samenleving

Code:

MINESSBB007

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB); Bestuurskunde/Sociologie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

 -

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud:

De minor Migratie en Diversiteit biedt een verdiepend inzicht in governance-vraagstukken rondom immigratie en de etnisch-diverse, multiculturele samenleving. In de minor wordt vanuit sociologisch en bestuurskundig perspectief een analyse gemaakt van de aard en omvang van internationale migratie, dominante verklaringen voor migratie, en de betekenis van migratie en diversiteit voor de ontvangende samenleving in het algemeen en voor governance-vraagstukken in het bijzonder (integratie- en immigratiebeleid, stedelijk beleid, enz.). Indien nodig worden ook uitstapjes gemaakt naar andere disciplines (economie, geschiedenis, recht). Centrale thema’s in de minor zijn: -       de achtergrond en betekenis van migratie en diversiteit voor de multiculturele samenleving; -       de verklaringen waarom mensen migreren en hoe integratieprocessen verlopen; en -       of en hoe integratie en migratie beïnvloed kunnen worden door de overheid. De minor stelt studenten vanuit meerdere opleidingen in staat om een verbinding te maken tussen de eigen bachelor en de thema’s migratie en diversiteit.

Leerdoelen:

De student:
 • · heeft kennis van migratiepatronen van nu en uit het verleden, en heeft begrip van de oorzaken en gevolgen ervan.
 • · heeft kennis van de feitelijke ontwikkeling van diversiteit in de Nederlandse samenleving;
 • · heeft kennis van en inzicht in diverse theoretische perspectieven op migratie- en integratieprocessen;
 • · kan uitleggen hoe migratie en diversiteit tot transformaties hebben geleid in de moderne samenleving;
 • · heeft kennis van en inzicht in diverse theoretische perspectieven op de governance van integratie en migratie, en kan deze empirisch toepassen;
 • · kan een analyse maken van beleidsverschillen tussen landen en tussen diverse beleidsniveaus (Europees, nationaal, lokaal);

Specifieke kenmerken:

Studenten van alle studierichtingen zijn welkom: de minor staat open voor alle studenten met een interesse voor beleid- en managementvraagstukken in de multiculturele samenleving. Wel wordt van de studenten gevraagd dat zij de Engelse taal goed beheersen, aangezien een aanzienlijk deel van de verplichte literatuur Engelstalig is.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

45

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

25 Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoor- en werkcolleges. In het eerste deel van de minor ligt het accent op hoorcolleges en bespreking van relevante literatuur in werkcolleges. In het tweede deel zijn er nog slechts enkele hoorcolleges en ligt het accent op het schrijven van een individuele eindopdracht. Studenten worden bij het schrijven van de eindopdracht in kleine groepen begeleid door één van de docenten. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten van de Afdeling Bestuurskunde/Sociologie: Dr. Arjen Leerkes, Dr. Peter Scholten (tevens coördinator van de minor) en Dr. Erik Snel. De drie docenten hebben uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van internationale migratie, integratie en integratiebeleid en participeren momenteel in diverse internationaal vergelijkende studies over deze zaken. Daarnaast zullen incidenteel gastdocenten met ervaring in de beleidspraktijk worden uitgenodigd om college te geven. Ook wordt vanuit de minor een middag met de gemeente Rotterdam georganiseerd over de gevolgen van de groeiende etnische diversiteit voor een stad als Rotterdam en hoe daar in het stedelijk beleid mee wordt omgegaan.

Centrale thema’s in de collegereeks:

 • Historische schets van de voornaamste migratiepatronen en migrantengroepen in Nederland en andere West-Europese landen.
 • De betekenis van deze patronen en groepen voor de multiculturele samenleving; hoe hebben deze migrantengroepen de Nederlandse samenleving veranderd?
 • Welke governance vraagstukken spelen op dit vlak op lokaal, nationaal en Europees niveau.
 • Verklaringen van internationale migratie vanuit diverse sociaalwetenschappelijke disciplines.
 • De beheersing van migratiestromen: grenscontroles, detentie, uitzetting, ‘zelfstandige terugkeer’.
 • De gevolgen van etnische diversiteit voor steden (gesproken wordt van “superdiverse” steden) – zowel in positieve als in negatieve zin – en hoe steden daar in praktijk mee omgaan.
 • Theoretische modellen van migratie en integratiebeleid, onder meer het republikanisme, multiculturalisme, differentialisme en assimilationisme
 • Afstemming van beleid t.a.v. migranten en diversiteit op verschillende bestuursniveau’s: lokaal, nationaal, Europees (het vraagstuk van ‘multi-level governance’ toegepast op migratie- en inttegratievraagstukken).

Literatuur:

 • Peter Kivisto & Thomas Faist, Beyond a Border. The Causes and Consequences of Contemporary Immigration. Los Angelos etc.: Pine Forges Press
 • Artikelen (via Bskweb)

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

De minor wordt getoetst aan de hand van een mid-term exam (schriftelijk examen na de eerste 5 weken) en een individuele eindopdracht. Deze eindopdracht betreft een individueel paper rond één of meerdere thema’s die in de minor aan de orde komen. Om de student in staat te stellen een link te leggen met de eigen bachelor, kan iedere student zelf een relevant onderwerp kiezen dat betrekking heeft op migratie en diversiteit.


Samenstelling van eindcijfer:

Tentamen en eindopdracht gelden beiden voor 50%van het eindcijfer. De regels voor afronding uit het OER van de opleiding Bestuurskunde zijn leidend. Het eindcijfer van 5.5 wordt als een voldoende beschouwd.

Feedback:

Feedback tijdens de werkgroepen.

Contactinformatie:

Contactpersonen:

Dr. Peter Scholten (coördinator)
p.w.a.scholten@essb.eur.nl
Tel.: (010) 408 1676
Kamer: T17-16 Dr. Arjen Leerkes
leerkes@essb.eur.nl
Tel.: (010) 408 1821
Kamer: T15-36 Dr. Erik Snel
snel@essb.eur.nl
Tel.: (010) 408 2083 Kamer: T15-42

Facultaire websites:

www.eur.nl/essb/bestuurskunde

Digitale leeromgeving:

www.bskweb.nl