Verdiepende Minor: Fiscale Economie

Studenten Fiscale Economie dienen verplicht de verdiepende minor Fiscale Economie te volgen. Het is niet mogelijk een verbredende minor van de ESE of een andere faculteit in te brengen in het studieprogramma.

Naam van de minor

Verdiepende Minor: Fiscale Economie

Code

MINFEW08

Taal

Nederlands

Penvoerende opleiding

Erasmus School of Economics (ESE); Fiscale Economie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

niet van toepassing

 

Toegang:

 Deze minor staat alleen open voor studenten van de bacheloropleiding Fiscale Economie.

Zie ook de toelatingsmatrix

Let op!

Voor deze verdiepende minor is geen centrale inschrijving nodig. Inschrijving geschiedt door aanmelding voor de afzonderlijke deelvakken op SIN-Online/BlackBoard.

Toegang

Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Fiscale Economie van de ESE.

Organisatie

Deze minor bestaat uit drie deelvakken:

FEB43005 Successiewet:

Dit deelvak geeft inzicht in werking van de Successiewet en globaal van het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en schenkingsrecht en in de verschillen tussen de vermogensoverheveling bij leven en na overlijden. Daarnaast komen theoretische en praktische aspecten aan bod van de mogelijkheden tot vermogensoverheveling tussen de generaties of naar derden, zoals goede doelen (ANBI’s). Tevens heeft de student inzicht in het eventuele effect van deze vermogensoverheveling voor de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

FEB43010 Privaat- en ondernemingsrecht:

Dit deelvak bevat een inleiding in het (privaat)recht met onder meer de (eigendoms)overdracht, verbintenissenrecht en personen- en familierecht. Daarnaast zal ook aandacht geschonken worden aan het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht heeft betrekking op de juridische structuur van ondernemingen. In het bijzonder zal worden gekeken naar de ondernemingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de oprichting, vertegenwoordigingsbevoegdheid en aansprakelijkheid.

FEB43016 Inkomstenbelasting B:

Dit vak verschaft inzicht in de structuur en opzet van de inkomstenbelasting, in het bijzonder van de belastingheffing over winst uit onderneming en zelfstandige arbeid en belastingplichtigen met een aanmerkelijk belang, Doelstelling van dit deelvak is tevens kritisch vermogen te ontwikkelen om op zelfstandige wijze te kunnen toetsen of de rechtsontwikkeling op het gebied van de belastingheffing over winst uit onderneming in overeenstemming is met de aan deze heffing van inkomstenbelasting ten grondslag liggende beginselen en haar economische betekenis te kunnen overzien.

ECTS:

Het aantal ECTS per deelvak is als volgt:

-      

FEB43005 Successiewet: 2 ECTS

-      

FEB43010 Privaat- en ondernemingsrecht: 4 ECTS

-      

FEB43016 Inkomstenbelasting B: 6 ECTS

Contacturen:

Het aantal contacturen bedraagt 2-6 uur per week per deelvak.

Toetsing

Elk deelvak heeft een apart tentamen en moet met een voldoende resultaat worden afgerond.

Samenstelling van eindcijfer:

De verschillende cijfers voor de deelvakken leiden tot één minorcijfer dat gelijk is aan het gemiddelde van de deelcijfers.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Drs M.H.M. Smeets
msmeets@ese.eur.nl
Tel.: (010) 408 2805
Kamer: H13-19

Facultaire website:

http://www.eur.nl/ese/studenten/minor