Verdiepende minor: Kinderneurologie: ziekten van het ontwikkelende zenuwstelsel

 

Penvoerende opleiding:

ErasmusMC; Faculteit Geneeskunde. Afdeling Neurologie, subafdeling  Kinderneurologie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Afdelingen Kindergeneeskunde, Kinderradiologie, Kinderneurochirurgie, Kinderrevalidatie , Klinische Genetica

Toegang:

Ziet oelatingsmatrix

 

 

Inhoud:

Kinderneurologie is een apart aandachtsveld van zowel de Neurologie als de  Kindergeneeskunde. Tijdens deze Minor wordt aandacht besteed aan  het brede palet  van ziekten die de kinderneuroloog tot diens expertise rekent. Hierbij passeren de normale en abnormale  ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel, lokalisatie leer, normale en abnormale ontwikkeling van het kind  en de meest voorkomende kinderneurologische aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel de  revue.  Medicamenteuze en niet medicamenteuze behandelmethoden zullen worden besproken alsook de psychosociale gevolgen van kinderneurologische aandoeningen voor kind en ouders. Tijdens de minor wordt naast regulier onderwijs ook gelegenheid geboden deel  te nemen aan patiënten besprekingen en (poli) klinische activiteiten.

Leerdoelen:

Na afloop van deze minor -       Kan de student de normale neuro-cognitieve ontwikkeling van een kind beschrijven -       Kan de student neurologische symptomen bij kinderen herkennen en herleiden. -       Kan de student de meest voorkomende kinderneurologische ziekten en de behandeling hiervan benoemen -       Is de student op de hoogte van de (neuro) psychologische en sociale gevolgen van kinderneurologische ziekten -       Kan de student de speerpunten van het onderzoek op de afdeling kinderneurologie uitleggen

Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelor studenten Geneeskunde van de EUR. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist.

 

Organisatie

 

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 12
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen: 8

Aantal contacturen/Contact

hours: 15-20 (inclusief klinische activiteiten)

Aantal uren zelfstudie/Self study hour: 15-20

Overzicht modules:

 

Weekoverzicht:

-       Week 1 en 2: vertrouwd raken met de organisatie, werking  en ontwikkeling van het Centraal Zenuwstelsel en hoe zich dit  vertaalt naar de neuro-cognitieve ontwikkeling van het kind. Aandacht wordt besteed aan het neurologisch onderzoek bij kinderen van verschillende  leeftijden. Per week 8 interactieve colleges. Een VO: kinderneurologische anamnese en onderzoek.  Inlezen in casus opdrachten en uitleg hoe deze uit te werken. Colleges worden in de ochtend gegeven.  Iedere maandagmorgen is er een deeltoets over de stof, die in de voorafgaande week is besproken.   -       Week 3-9: Per week wordt thematisch aandacht besteed aan veel voorkomende kinderneurologische aandoeningen. Ook wordt aandacht besteed aan de neurochirurgische behandeling van kinderneurologische ziekten. Er zullen gedeelde colleges zijn met de minor klinische genetica en kinderoncologie (hersentumoren). De week is opgebouwd uit 6 interactieve colleges op maandag en dinsdagmorgen,  Op dinsdagmorgen bijwonen bespreking klinische patiënten. Overige dagen: Eindsymposium (hierin presenteren de studenten hun eigen opdracht/CAT aan de docenten) , crash course klinische neurofysiologie, VO en feedback op de vorderingen van het werk in de casus, het voorbereiden op de deeltoets en is er gelegenheid tot bijwonen klinische visites, bijwonen van een spreekuur. -       Week 10: Eindtoets

Onderwijs werkvormen:

  • Interactieve colleges door stafleden kinderneurologie en gastdocenten
  • Vaardigheidsonderwijs (kinder)neurologische anamnese en onderzoek. Gesprekstechniek.
  • Klinische oriëntatie; bijwonen klinische besprekingen, rondleidingen op de klinische afdeling en bedside teaching, deelname aan een spreekuur, rondleiding op een metabool chemisch laboratorium, rondleiding op een klinisch neurofysiologische afdeling, practicum EMG en EEG.
  • Zelfstudie: Er wordt een onderwerp uit de kinderneurologie geanalyseerd en uitgediept door middel van een Critically Appraised Topic (CAT). Voortgang wordt wekelijks besproken met de (toegewezen) begeleider.
  • Minisymposium: presentatie van CAT en de bijbehorende theoretische onderbouwing op een minisymposium voor docenten van deze Minor, staf kinderneurologie, artsen in opleiding tot specialist (AIOS), promovendi en paramedici.

 

Onderwijsmateriaal:

  • Geselecteerde teksten en artikelen , aangevuld met door docenten aangeleverd materiaal via blackboard beschikbaar.

 

Toetsing:

 

Wijze van tentaminering:

Ieder maandagmorgen deeltoets over de stof die in de voorgaande week is behandeld en aan het eind van week 10 een eindtoets over alle stof.
Verder werkt iedere student een patiënten casus uit in de vorm van een CAT. De Casus uitwerking wordt in een scriptie beschreven en in week 8 of 9 in een  middagsymposium gepresenteerd. De scriptie moet met een voldoende worden gewaardeerd.

Samenstelling van eindcijfer:

18% deeltoetsen, 32% patiënten casus (schriftelijke productie en voordracht) , 50% eindtoets. Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

 

Feedbackvorm:

Er zal wekelijks feedback plaatsvinden

 

Contactinformatie

 

Contactpersoon:

Contact via: 1e contactpersoon: Magreet van Almenkerk
m.vanalmenkerk@erasmusmc.nl  Verdere contactpersonen: dr. R.F. Neuteboom
Email: r.neuteboom@erasmusmc.nl  dr. C.E.Catsman-Berrevoets
E-mail: c.catsman@erasmusmc.nl