Geneeskunde voor Technische Studenten

Naam van de minor:

Geneeskunde voor Technische Studenten

Code:

GENMIN99

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC, Inwendige Geneeskunde

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Universiteit Leiden: faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

LUMC: anatomie, celbiologie

TU Delft: 3ME

Toegang:

Deze minor staat open voor studenten van:

TU Delft: faculteiten L&R, 3ME, EWI, TNW, IO, LST en CiTG

Universiteit Leiden: LST van de faculteit Wis- en Natuurkunde

Dringend advies

: Eindexamen biologie op 6-VWO niveau

Inhoud

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere diagnostiek en behandelmethoden? Het gaat hier om een interdisciplinair vakgebied, waarin artsen, biomedici en ingenieurs nauw met elkaar samenwerken. De minor start met een diepgaande ontdekkingsreis als introductie in de geneeskunde. Kennis over basale humane biologie (anatomie, celbiologie, fysiologie, moleculaire genetica), epidemiologie en ziekteleer is essentieel en vereist om in deze minor het klinisch denken te doorgronden. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten met een onderzoeksproject van 3 weken. De projecten sluiten zoveel mogelijk aan op de lopende projecten binnen de Medical Delta. In een project werken studenten in groepjes van 3 – 4 samen.  Elk project wordt begeleid door één of twee docenten en wordt afgesloten met een presentatie op een symposium. Het tweede deel heeft een meer klinisch karakter. Vakken zijn dan diagnostiek (imaging, cardiologie),  heelkunde, traumatologie en maag-, darm- en leverziekten. De benadering is case-oriented, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de translatie van geneeskunde naar techniek. De casuïstiek wordt anders besproken dan in de studie geneeskunde: er ligt meer nadruk op de vraag waar artsen in de praktijk vastlopen en hoe (nieuwe) technologie oplossingen kan bieden. Dit tweede deel  wordt afgesloten met een project van ruim 3 weken, waarin studenten in groepjes van 3-4 samen werken aan een technische oplossing van een geneeskundig probleem, onder begeleiding van één of twee docenten. Ook dit project wordt afgesloten met een groepspresentatie op een symposium. Hieronder staat een globaal overzicht van de onderwerpen van het programma:

Week

Onderwerp

 

 

 

 

 

Medische basisvakken

 

1

start minoren Medische Delta: capita selecta

 

1-3

fysiologie en regelsystemen

 

 

moleculaire genetica

 

4

immunologie en infectie

Kennistoets 1

5-7

anatomie en celbiologie

Kennistoets 2

8-10

translationele projecten & symposium

Presentaties

 

 

 

 

Translationele geneeskunde

 

11

radiologie diagnostiek (imaging)

 

12

cardiologie (signaal, biomechanica, interventies, cardiac imaging)

 

13-14

orthopedie/traumatologie

Kennistoets 3

15

maag- darm en leverziekten

Kennistoets 4

16-19

translationele projecten & symposium

Presentaties

20

herkansingsweek

 


Leerdoelen

Na afloop van de minor heeft de student: - een globaal overzicht geven van  ziektebeelden en klinisch denken en voorbeelden van de    toepassingen van techniek hierin geven. - inzicht op welke wijze technische kennis kan bijdragen aan de medische disciplines; - een achtergrond om samen te kunnen werken met collegae uit de (bio-)medische disciplines.

Specifieke kenmerken

Studenten dienen zich aan te melden via www.eur.nl/minor/extern. Studenten dienen bovendien een e-mail te sturen waarin zij hun motivatie om deze minor te volgen uiteenzetten in maximaal 10 zinnen. De motivatie wordt gebruikt bij de selectie. De mail dient te worden gestuurd aan: e.padberg@erasmusmc.nlHet onderwijs wordt gegeven in Rotterdam en Leiden, met een accent op Rotterdam De inschrijving staat open van 1 mei t/m 31 mei 2017. Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden die deze minor willen volgen , hoeven

geen

toestemming aan de Examencommissie van hun eigen opleiding te vragen. De minorperiode aan de EUR loopt van 4 september 2017 tot en met 26 januari 2018, inclusief afsluitende tentamens.

Bijzonderheden

De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een samenwerkingsverband van TU Delft, Universiteit Leiden, LUMC, EUR en Erasmus MC. De Medical Delta verzorgt onderwijs op het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor meer info www.medicaldelta.nl. Deze minor draagt als volgt bij aan de academische kennis en vaardigheden van een derdejaars bachelorstudent: de student krijgt een inleiding in de humane anatomie, humane biologie en  epidemiologie. Aangedragen problemen in de diagnostiek of behandeling van bestaande patiënten worden gebruikt om te komen tot mogelijke technische oplossingen. Tot slot leert de student om een zelf uitgevoerd onderzoeksproject te presenteren aan medestudenten en docenten.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen/ Maximum number of students that can participate: 50
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen/ Minimum number of students that can participate: n.v.t.

Onderwijs werkvormen

Het onderwijs zal worden gegeven in hoorcolleges, werkgroepen, capita selecta, zelfstudie-opdrachten, bezoeken aan laboratoria en twee projecten die elk worden afgesloten met een presentatie van de resultaten in een symposium.

Onderwijsmateriaal

Voor de onderdelen fysiologie en functionele anatomie is het volgende tekstboek nodig: Principles of Anatomy and Physiology, 13th Ed, (2011) G.J. Tortora & B.H. Derrickson, John Wiley & Sons, Inc.; ISBN 9780470929186 (te verkrijgen via bol.com; paperback) of ISBN 9780470565100 (te verkrijgen via Amazon.com; hardcover). Belangrijkste bronnen verder zijn je eigen aantekeningen tijdens het onderwijs. De globale inhoud en het overige studiemateriaal wordt aangeleverd in de vorm van een blokboek.

Contacturen

Gemiddeld 20 contacturen per week. Voor de meeste contacturen geldt een verplichte aanwezigheid. Zelfstudieopdrachten kunnen op een zelf gekozen locatie gemaakt worden. Bij onvoldoende aanwezigheid kan de docent toegang tot het examen weigeren. Als door omstandigheden verzuim ontstaat, moet er in overleg met de docent naar een oplossing gezocht worden.

Toetsing

De studenten worden 4 maal schriftelijk getoetst. De toetsing bestaat verder uit een beoordeling van de inbreng in het project en de presentatie van het project op een symposium. Er is voor elke toets een herkansingsmogelijkheid.

De student dient voor alle afzonderlijke onderdelen (4 toetsen en 2 projecten) van de minor een voldoende te halen om in aanmerking te komen voor het certificaat inclusief cijfer (30 studiepunten).

  Het eindcijfer is het gemiddelde van de 4 toetsen en 2 projecten. De laatste week van de minor (januari 2018) wordt gereserveerd voor eventuele herexamens.


Contactinformatie

Contactpersoon

Edith Padberg                   e.padberg@erasmusmc.nl

Tel.

: (010) - 703 5960 Erasmus MC – D434

Facultaire website:

http://www.tudelft.nl