De Sociologische Blik

Een scherpere kijk op de samenleving en jezelf

Naam van de minor:

De sociologische blik: een scherpere kijk op de samenleving en jezelf 

Code:

MINESSBS009

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Sociologie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

-

Toegang:

Zie/See toelatingsmatrix

Niet toegankelijk voor sociologie-, bestuurskunde- en criminologiestudenten

Inhoud:

De opleiding Sociologie is gericht op de intellectuele en beroepsmatige interesses van studenten die belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de samenleving én in de eigen interacties met anderen. Sociologie biedt niet alleen een grote rijkdom aan theoretische inzichten en onderzoeksresultaten; wie de sociologie bestudeert verwerft ook een specifieke manier van kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij.  Sociologische kennis en vaardigheden zijn nuttig bij tal van beroepen en dragen bij aan persoonlijke groei. In deze minor maak je kennis met de sociologische blik. Je verbreedt je blikveld en bestudeert onder meer vraagstukken van sociale ongelijkheid, cultuur, etniciteit, godsdienst, stedelijke ontwikkelingen, en ‘gender’. Daarnaast heeft de minor een verdiepend karakter: je krijgt de gelegenheid om een invloedrijk sociologisch werk te bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied, waaronder economie en bedrijfskunde, recht, geneeskunde, geschiedenis, algemene cultuurwetenschappen, psychologie en pedagogiek. Studenten met een Bachelordiploma die deze minor met succes hebben afgerond verkrijgen daarmee toegang tot de Master Sociologie als ze voldoende methodologiekennis en academische schrijfvaardigheden kunnen aantonen. 

Leerdoelen:

Na succesvol afronden van dit vak kun je:
 1. de vier belangrijkste sociologische perspectieven (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch interactionisme en rationele keuzebenadering) beschrijven en gebruiken bij het analyseren van sociologische vraagstukken;
 2. sociologisch-theoretisch reflecteren op concrete maatschappelijke verschijnselen;
 3. uitleggen wat centrale sociologische inzichten zijn ten aanzien van (onder andere) de volgende thema’s (i) cultuur, etniciteit en godsdienst, (ii) stedelijke ontwikkelingen, (iii) ‘gender’ en sekseongelijkheid, (iv) gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen en (v) institutionaliseringsprocessen;
 4. uitleggen wie de belangrijkste klassieke en moderne sociologen zijn en hoe hun invalshoeken zich tot elkaar verhouden;
 5. uitleggen hoe sociologen aankijken tegen verschijnselen die in je eigen wetenschappelijke discipline centraal staan, of aan die discipline raken.

Specifieke kenmerken:

De minor bestaat uit drie Modules: Module 1, Module 2 en Module 3. Voor Module 1 vinden verspreid over blok 1 en 2 voor de minorstudenten werkgroepen plaats. Het onderwijs voor Module 2 en 3 heeft de vorm van hoorcolleges die ook worden gegeven aan reguliere Sociologiestudenten (Module 2) en aan pre-master studenten Sociologie.(Module 2 en Module 3)

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 26

. Minimum aantal studenten: 1

Aantal contacturen:

52,5 uur, bestaande uit 1 uur inleidend college (module A), 5 hoorcolleges x 1,75 uur (module B), 8 hoorcolleges x 1,5 uur (modules B), 3 onderwijsgroepen x 2 uur (module A) en 9 onderwijsgroepen x 2,75 uur.

Overzicht modules:

De minor bestaat uit drie modules:  

 1. Een deel ter grootte van 3 ECTS dat specifiek is gericht op minorstudenten. Hiervoor bestudeer je in kleine werkgroepen (a) een invloedrijk sociologisch werk dat relevant is met het oog op je eigen vakgebied of (b) twee meer populairwetenschappelijke sociologische werken die je helpen bij het ontwikkelen van een sociologische blik. Dit deel wordt begeleid door Dr. Arjen Leerkes en wordt beoordeeld op basis individuele presentaties of een essay.
 2. Een gezamenlijk deel ‘Inleiding in de Sociologie’, verzorgd door Dr. Renske Keizer. Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
 3. Een gezamenlijk deel ‘Klassieke en Moderne Sociologische Theorie’ ter grootte van 6 ECTS. Dit deel wordt verzorgd door Prof. dr. Willem Schinkel. Deze module wordt afgesloten met een apart schriftelijk tentamen.

Module 1: sociologische blik VOOR NIET-SOCIOLOGEN

  • ·

   Code/code:

  • ·

   ECTS:

   3
  • ·

   Inhoud:

   Binnen deze module ontwikkel je een sociologische kijk op je eigen vakgebied óf je scherpt je sociologische blik door het bestuderen van twee meer populairwetenschappelijke sociologische studies over de werking van de maatschappij. Kies je voor de eerste optie dan bestudeer je uit de onderstaande selectie één boek van een invloedrijke socioloog. Kies je voor de tweede optie dan bestudeer je (delen van) de twee geselecteerde populairwetenschappelijke werken. Studenten geven twee presentaties (of geven een presentatie en schrijven een essay). De eerste presentatie heeft de vorm van een kritische boekbespreking. De tweede presentatie (of het essay) is gebaseerd op een klein individueel literatuuronderzoek en dient te gaan over een sociologische vraag die tijdens de discussie over het bestudeerde boek aan de orde is gekomen. Tijdens drie werkgroepen krijgen studenten de gelegenheid om met de docent en met andere minorstudenten van gedachten te wisselen over de bestudeerde stof.
  • Onderwijs werkvorm(en):

   Werkgroepen
  • Onderwijsmateriaal:

   Je kiest één van de volgende boeken:

  -       Hochschield, The Managed Heart (aanbevolen voor economie, bedrijfskunde- en psychologiestudenten);

  -       Delen uit: Elias, The Civilising Process (ook in het Nederlands vertaald, aanbevolen voor geschiedenis- , psychologie, en pedagogiekstudenten en voor studenten Algemene Cultuurwetenschappen);

  -       Goffman, Asylums (aanbevolen voor rechten-, geneeskunde, psychologie- en wijsbegeertestudenten);

  -       Foucault, History of Madness (aanbevolen voor geneeskundestudenten en wijsbegeertestudenten)

  -       Willis, Learning to Labour. How Working Class Kids Get Working Class Jobs (aanbevolen voor studenten pedagogiek en wijsbegeertestudenten);

  -       Scott, Seing Like a State (aanbevolen voor studenten bouwkunde-, rechten en wijsbegeerte).

  -       Fletcher, Disappearing acts: Gender, Power and Relational practice at Work (aanbevolen voor studenten bedrijfskunde).  

  Óf je bestudeert de volgende twee populairwetenschappelijke sociologische werken (studenten van alle disciplines): Gladwell, Outliers en Tipping point (beide boeken zijn ook in het Nederlands vertaald)

Contacturen:

7  

Module 2: INLEIDING IN DE SOCIOLOGIE

  • Code:

  • ECTS:

     6
  • Inhoud:

   Na succesvol afronden van dit vak kunnen de studenten de vier belangrijkste sociologische perspectieven (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en rationele keuzebenadering) beschrijven en gebruiken bij het analyseren van vraagstukken rond modernisering, cohesie, ongelijkheid en identiteit (de vier hoofdvragen van de sociologie). De studenten leren tijdens deze cursus zowel vanuit de vier perspectieven als vanuit de vier hoofdvragen van de sociologie teksten te bestuderen en te beoordelen.

  • Onderwijs werkvorm(en):

   Hoorcolleges en onderwijsgroepen
  • Onderwijsmateriaal:

   In het studielandschap Sociologie van de Universiteitsbibliotheek zijn voor dit blok de onderstaande leerboeken beschikbaar. Studenten dienen daaruit zelf relevante hoofdstukken te selecteren. Daarnaast zal op de leeromgeving van Sociologie, SocWeb, een aantal artikelen en boekhoofdstukken aangeboden worden. Het gaat om de volgende leerboeken:
   Ballantine, J.H. & Roberts K.A. (2011). Our Social World: Introduction to Sociology. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press (Third Edition)
   Collins, R. (1994). Four Sociological Traditions. Oxford: Oxford University Press
   Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge: Polity Press
   Macionis, J.J. & Plummer K. (2008). Sociology: A Global Introduction. Essex: Pearson Education Limited.
   Wolters, W.G. & De Graaf N.D. (2009). Maatschappelijke problemen: Beschrijvingen en verklaringen. Den Haag: Boom Onderwijs.
  • Contacturen:

   33,5

Module 3: KLASSIEKE EN MODERNE SOCIOLOGISCHE THEORIE

  • Code/code:

  • ECTS:

     6
  • Inhoud

   : Binnen deze module wordt kennis gemaakt met een selectie van invloedrijke klassieke en moderne sociologen. De nadruk ligt op de geschiedenis van de sociologie. Die komt aan bod via een bespreking van de visies die betreffende denkers hebben geformuleerd over 1) het object van de sociologie; 2) de methoden en theorieën die de sociologie in de bestudering van dat object dient te hanteren. Hierbij wordt tevens aandacht gegeven aan de filosofische achtergronden van betreffende denkers. We behandelen met name Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Goffman, Bourdieu, Foucault, Habermas en Luhmann.
  • Onderwijs werkvorm(en):

   Hoorcolleges
  • Onderwijsmateriaal:

   Boeken. De Jong, M.J. (2003) Grootmeesters van de Sociologie. Amsterdam/Meppel: Boom. (Ook in Engelse vertaling beschikbaar.); Schinkel, W. (2007) Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voobij de maatschappij. Kampen: Klement; een keuzeboek uit één van de volgende sociologische werken:  Durkheim, E. The Division of Labor in Society,  Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Bourdieu, Masculine Domination
   Luhmann, The Reality of the Mass Media.  
  • Contacturen:

   12

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

Een schriftelijk tentamen in week 5 (module 2) en week 10 (module 3) en twee individuele presentaties (of een presentatie en een essay) gespreid over blok 1 en 2 (module 1).

Samenstelling van eindcijfer:

20% Sociologische blik voor niet-sociologen, 40% Inleiding van de Sociologie, 40% Klassieke en Moderne Sociologische Theorie.

Feedback:

Bij elke module hebben studenten de gelegenheid om feedback te krijgen op hun cijfer. Daarnaast is er tijdens colleges en de werkgroepen ruim gelegenheid voor interactie met de docenten.  

Contactinformatie

Contactpersoon:

Naam: Dr. Arjen Leerkes
E-mail: leerkes@essb.eur.nl
Telefoonnummer: 010-4081821
Kamer: T15-36

Facultaire website:

www.eur.nl/essb/sociologie/