Educatieve Minor Geschiedenis

Lijkt het je een uitdaging om voor de klas te staan, dan biedt de Educatieve minor je de kans! Haal een tweedegraadsbevoegdheid voor docent Geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Naam van de minor:

Educatieve Minor Geschiedenis

Code:

MINESHCC-7 2017

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

ICLON lerarenopleiding Universiteit Leiden

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

 

Toegang

Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bachelor-opleiding Geschiedenis. Zie ook de toelatingsmatrix.

Aanmelding

Op dinsdag 20 maart wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het ESHCC. De aanmelding voor deze minor wijkt af. Studenten kunnen zich aanmelden via SIN online van 20 maart t/m 29 maart 2017. Bij je aanmelding dien je een korte motivatie (max. 1 A4) en je cv te uploaden. Eind maart, begin april worden alle studenten die zich hebben aangemeld uitgenodigd voor een interview. Op basis van de aangeleverde documenten en het interview selecteert ESHCC 5 studenten. Medio april ontvangen studenten per email de uitslag.    Let op: De colleges voor deze minor vinden plaats in Leiden. De startweek van deze minor is van 14 tot en met 17 augustus 2017 in Leiden. Aanwezigheid bij deze startweek is verplicht. De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt onderwijs en loopt stage tot eind januari/begin februari 2018. Vanwege de hoge studielast voor deze minor mag je geen andere onderwijsverplichtingen hebben in blok 1. 

Inhoud

De educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap. De educatieve minor bestaat uit een samenhangend pakket van 30 EC, bestaande uit 15 EC aan vakken en 15 EC praktijkstage op een school voor voortgezet onderwijs. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat dus een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap. In combinatie met het bachelordiploma van je vakstudie levert de succesvolle afronding van de educatieve minor een beperkte tweedegraads bevoegdheid op (hiermee kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t). 

Leerdoelen:

Na afronding van de educatieve minor kun jij:
 • een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen
 • voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren
 • een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Geschiedenis eigen maken
 • in groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen
 • relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
 • relevante informatie uitwisselen met verzorgers van leerlingen buiten school en daarin te zorgen voor afstemming
 • eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens
 • aan het einde van de cursus kun je vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan economische begrippen te vergroten.

Specifieke kenmerken

 • Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis.
 • Studenten dienen bij de start van de educatieve minor 120 EC van de vakstudie te hebben afgerond.
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.
 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 5
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 1

Aantal contacturen:

Inclusief Startweek (24 uur), hoorcolleges (82 uur) en stage (minimaal 120 uur klascontacturen) komt het aantal contacturen neer op 226 uur. De overige uren vul je met zelfstudie (voorbereiding lessen en colleges). De ervaring leert dat je deze uren hard nodig hebt. 

Toelating

Indien het maximum aantal inschrijvingen wordt overschreden, wordt de toelating tot de educatieve minor bepaald op basis van de onderstaande criteria:
 • studenten met de educatieve minor als 1e keuze krijgen voorrang bij plaatsing,
 • huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij plaatsing,
 • studenten hebben geen andere onderwijsverplichtingen in blok 1 en 2 van het aankomende collegejaar.
Daarnaast wordt er gekeken naar de motivatie en speelt ervaring/affiniteit met jongeren een rol.

Overzicht vakken:

 • Leren en Instructie
 • Pedagogiek
 • Vakdidactiek
 • Praktijk

Leren en instructie

Docent(en):       diverse EC                    5 Collegejaar        2017-2018 Voertaal            Nederlands

Leerdoelen:

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie en praktijk  over klassenmanagement, algemene didactiek en schoolorganisatie..

Beschrijving:

Bij Leren en instructie staan theorieën op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek en schoolorganisatie centraal. Deze theorieën worden in supervisiebijeenkomsten verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.

Werkvorm:

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing:

 • Tentamen: aan de hand van een aantal casussen wordt getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van de onderwijspraktijk
 • Video-analyse regisseur (hierbij worden de rubrics professional, regisseur en vakdidacticus  gebruikt)

Literatuur:

 • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde of vierde druk),  ISBN 9789001815448
 • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544
 • Reader ‘Leren en Instructie 1’
 • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
  Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Contacturen:

32 uur.

Pedagogiek

Docent(en): diverse
ECTS: 5
Colelgejaar: 2017-2018
Voertaal: Nederlands 

Leerdoelen:

 • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.
 • De student is in staat op een professionele manier gesprekken te voeren met leerlingen en ouders.
 • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving:

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt  het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde. Daarnaast worden gespreksvaardigheden in relatie tot communicatie met leerlingen en ouders getraind..

Werkvorm:

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

:

 • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).
 • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden.

Verplicht in te leveren:

Analyse eigen gespreksvaardigheden.

Literatuur

:
 • Slot, W., & Aken, M. van., 2010 (red. 25ste druk). Psychologie van de adolescentie. Baarn: ThiemeMeulenhoff. ISBN 978 90 06 95101 1.
 • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.  

Contacturen:

26 uur.

Vakdidactiek

Docent(en):       diverse
ECTS:5
Collegejaar: 217-2018
Voertaal: Nederlands 

Leerdoelen

 • De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.
 • De student ontwikkelt een didactisch repertoire van eenvoudige varianten van activerende lessen.
 • De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen zijn gerealiseerd en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij.
 • De student ontwikkelt op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving

In vakdidactiek 1 staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student in een achttal werkcolleges de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat in vakdidactiek 1 het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt in vakdidactiek 1 het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek

Werkvorm:

Werkcollege met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing

: Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en twee lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. Deze lessen bestaan uit:
 • lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording
 • evaluatieresultaten van leerlingen
 • video-opname van 1 les
 • vakdidactische analyse van de les  met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

Literatuur

:
 • Wordt per schoolvak nader bekend gemaakt.

Contacturen:

24 uur

Praktijk

Docent(en):       diverse schoolbegeleiders en instituutsbegeleiders
ECTS: 15
Collegejaar: 2017-2018
Voertaal: Nederlands 

Leerdoelen:

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.
 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.
 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.
 • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.

Beschrijving:

Praktijk start aan het begin van de opleiding en beslaat de eerste helft van de opleiding. Het omvat minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor de schoolvakken die zowel in de onderbouw als bovenbouw worden gegeven, worden 40 van de 60 lessen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t gegeven.

Werkvorm:

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders, bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (BOS) en met de supervisor.

Toetsing:

Aan de hand van een zelfanalyse en informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, vakcoach, BOS, schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het eindgesprek met de BOS en de student wordt besproken. 

Contacturen:

Minimaal 120 klascontact uren, gemiddeld lopen studenten 3 tot 4 dagen per week stage op school.

Beoordeling totaal minor

Samenstelling van eindcijfer

De beoordeling van alle studieonderdelen worden uitgedrukt in een cijfer tussen 5 (staat voor onvoldoende) tot en met 10. In de studiewijzer voor de afzonderlijke studieonderdelen wordt nader toegelicht wat de relatie is tussen dit cijfer en het beheersniveau dat is bepaald aan de hand van de rubrics.

Feedback

Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en instructie) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de opleiding. Voor elk van de vijf beroepsrollen (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie) waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar. Op basis van verzameld bewijsmateriaal wordt voor elk aspect van een rubric aangegeven op welk niveau de student dit beheerst. Elke ingevulde rubric geeft derhalve aan op welke niveau de student een bepaalde beroepsrol beheerst. Naast een oordeel over het niveau waarop de student presteert en functioneert, geeft de docent ook een korte schriftelijke verantwoording van het oordeel. Het studieonderdeel Leren en instructie wordt afgesloten met een tentamen.

Contactinformatie

Contactpersoon ICLON:

Toke Egberts MScstudieadviseur@iclon.leidenuniv.nlTel: 071 527 30 09www.iclon.nl/lerarenopleiding

Contactpersoon: 

Marlinde Hutting-Schutter
hutting@eshcc.eur.nl
Tel: 010 4082399 
www.eur.nl/minor