Verdiepende Minor: Kinderoncologie en aanverwante hematologie

Naam van de minor/Name minor:

Kinderoncologie en -hematologie

Code/Code:

GENMIN27

Taal /Teaching language:

Nederlands

Penvoerende opleiding/Programme which has the coordinating role for this minor:

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Kindergeneeskunde, subafdeling Kinderoncologie en -hematologie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor/

Other programmes which are contributing to the minor:

Niet van toepassing

Toegang/ Access:

 

Deze minor staat open voor studenten van de bacheloropleiding Geneeskunde.

Zie/See toelatingsmatrix

Inhoud:

In deze minor wordt kennisgemaakt met de vakgebieden  Kinderoncologie en -hematologie in brede zin. Met betrekking tot de kinderoncologie is de laatste 40 jaar de genezingskans voor kinderen met kanker gestegen van 10% naar 80% door continue ontwikkeling van de behandelingsmogelijkheden. Tijdens de minor komen de volgende aspecten aan bod: epidemiologie, medische en biologische aspecten, translationele research, korte en lange termijn bijwerkingen, alsmede psychosociale en palliatieve zorg met betrekking tot de kinderoncologie. Daarnaast is er binnen de minor aandacht voor de kinderhematologie. Kinderhematologie is een jong vakgebied waarbinnen met name kinderen behandeld worden met stollingsstoornissen, hemoglobinopathieën, trombose, beenmergfalen en single cell cytopenieën (anemie, trombopenie, leucopenie), kinderen met een immuungemedieerde hematologische aandoening en transfusie/ transplantatie problematiek. Tijdens de minor ontmoeten de studenten  kinderen en hun ouders, en maken ze kennis met het multidisciplinaire karakter van het vak kinderoncologie en –hematologie, waarbij zeker ook aandacht is voor de nauwe relatie met andere subspecialismen binnen de academische setting

Leerdoelen:

Na afloop van deze minor kan de student:
 • de epidemiologie van kinderkanker en de meest voorkomende hematologische aandoeningen beschrijven;
 • de meest voorkomende klachten van kinderen met kanker en symptomen passend bij diverse hematologische aandoeningen benoemen;
 • de pijlers van diagnostiek van kinderkanker en kinderhematologische aandoeningen beschrijven;
 • de behandelingsstrategieën van kinderkanker en kinderhematologische aandoeningen beschrijven;
 • de belangrijkste bijwerkingen van behandeling van kinderkanker en complicaties van behandeling van kinderhematologische benoemen;
 • de organisatie van zorg en tot stand komen van ontwikkeling van nieuwe behandelprotocollen uitleggen;
 • de onderliggende (moleculaire) biologie van kinderkanker en pathofysiologie van hematologische aandoeningen uitleggen;
 • beschrijven hoe klinische vragen worden vertaald naar het laboratorium en hoe laboratorium research leidt tot meer inzicht en tot nieuwe behandelingsstrategieën in de kliniek;
 • beschrijven hoe klinische research bij kinderen en onderzoek in trial-verband van geneesmiddelen wordt verricht;
 • overlap tussen kinderoncologie en -hematologie belichten, zoals single cell cytopenie, en beenmergfalen toelichten.

Specifieke kenmerken

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde. Voor het volgen van de minor Kinderoncologie en- hematologie is kennis van anatomie, fysiologie en pathofysiologie vereist. Studenten lopen tijdens de minor mee met spreekuren, verpleging en ingrepen op de operatiekamer. Daarnaast is er volop de gelegenheid voor het bijwonen van multidisciplinaire besprekingen.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 20
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 15

Aantal contacturen:

Schatting per week: gemiddeld 20 uur (inclusief meelopen).

Onderwijs werkvormen:

In deze minor worden de volgende onderwijsvormen ingezet:

Hoorcolleges
Verzorgd door kinderoncologen,kinderhematologen en andere leden van het multidisciplinair team, alsmede biologen, immunologen en cytogenetici.

Vaardigheidsonderwijs
Studenten zullen onder begeleiding van vakkundige docenten onderwijs krijgen in het beoordelen van beenmerg en bloeduitstrijken (morfologie), immunophenotypering, (moleculair) genetische technieken, weefsel histologie preparaten van meest voorkomende tumoren en hematologische bloedaandoeningen.

Zelfstudie
In koppels van 2 of 3 studenten een referaat voorbereiden over een kinderoncologisch en/of kinderhematologisch onderwerp.

Praktijkoriëntatie
In de vorm van meekijken op de afdeling en polikliniek van de kinderoncologie/hematologie en operatiekamer en het bijwonen van multidisciplinaire besprekingen.Bedside teaching en patiëntendemonstraties
In groepsverband

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijsmateriaal:

Docenten leveren via Blackboard relevante artikelen welke als verplichte literatuur worden beschouwd.

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

De toetsing zal plaats vinden in de laatste 2 weken van de minor en bestaat uit 3 delen:

 • Schriftelijk tentamen over college- en practicumstof
 • Schriftelijk product (review) over een kinderoncologisch en/of kinderhematologisch onderwerp
 • Mondelinge presentatie (referaat) van het schriftelijk product

Samenstelling van eindcijfer:

 • Schriftelijk tentamen over college- en practicumstof: 60% van het eindcijfer
 • Schriftelijk product (review) over een kinderoncologisch en/of kinderhematologisch onderwerp: 30% van het eindcijfer
 • Mondelinge presentatie (referaat) van het schriftelijk product: 10% van het eindcijfer
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback:

De tentamens zullen, indien gewenst, worden nabesproken na bekendmaking van de cijfers.
Door middel van evaluatieformulieren tijdens en aan het eind van de minor kunnen studenten hun feedback geven over verscheidene aspecten van de minor.

Contactinformatie

Contactpersoon

Naam/name: Andrica de Vries
E-mail/e-mail: a.c.h.devries@erasmusmc.nl
Telefoonnummer/Phonenumber: 010-70 36691
Kamer/room: Sp-2464 Naam/name: Marjon H. Cnossen
E-mail/e-mail: m.cnossen@erasmusmc.nl
Telefoonnummer/Phonenumber: 010-70 36691
Kamer/room: Sp-2457 Naam/name: Leonie Kastaneer
E-mail/e-mail: e.kastaneer@erasmusmc.nl
Telefoonnummer/Phonenumber: 010-70 36691
Kamer/room: Sp- 2435

Facultaire website

http://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor/