Verdiepende Minor: Aangeboren anatomische afwijkingen

Verdiepende Minor: Aangeboren Anatomische Aandoeningen

Geinteresseerd in chirurgische aangeboren anatomische aandoeningen? Alle ins en outs komen aan bod: van gen tot therapie, van patient tot maatschappij. 

Naam van de minor:

Aangeboren anatomische aandoeningen: hoe, wat en waarom?

Code:

 GENMIN104

Taal:

Nederlands; het studiemateriaal is vooral in het Engels

Penvoerende opleiding:

Samenwerking tussen de Academische Centra van de Aangeboren Anatomische Aandoeningen (AAA) en het Kinderthoraxcentrum (KTC)

Afdeling Kinderchirurgie en het Kinderthoraxcentrum, Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Kinderlongziekten, Kindercardiologie, Algemene Kindergeneeskunde, Kinderradiologie, Thoraxchirurgie, KNO, Kinderanesthesie, Intensive Care Kinderen, Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, Orthopedie, Urologie, Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), Dermatologie (WEVAR), Ontwikkelingsbiologie, Ethiek, Klinische Genetica, Prenatale Geneeskunde, Neonatologie

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de Bacheloropleiding Geneeskunde


Inhoud:

De zorg voor kinderen met chirurgische aangeboren anatomische aandoeningen is complex en uitdagend. Deze aandoeningen worden in Nederland in een van de 6 gespecialiseerde kinderchirurgische centra, waaronder het Rotterdamse centrum voor Aangeboren Anatomische Aandoeningen en het Kinderthoraxcentrum, gediagnosticeerd en behandeld. Innovatie en toepassing van de nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn leidend in de zorg van deze kinderen.   De ontwikkeling, prenatale diagnostiek, klinische genetica, ethiek, diagnostiek met als belangrijk onderdeel geavanceerde beeldvorming, multidisciplinaire behandeling, complicaties, lange termijn prognose en de transitie naar de zorg voor volwassenen zijn allemaal belangrijke fasen die deze kinderen en hun ouders moeten doormaken. Dit maakt dat deze complexe aandoeningen multidisciplinaire expertise nodig hebben van een team met ervaren specialisten. Nieuwe inzichten t.a.v. “patient- en familie-centered care” (“samenzorg”) krijgen ook in onze (poli-) kliniek een steeds grotere rol en verbeteren het zorgproces. De chirurgische aangeboren anatomische aandoeningen die onder andere aan bod komen zijn oesofagusatresie, congenitale hernia diafragmatica, congenitale long- en luchtwegafwijkingen, congenitale cardiale afwijkingen, gastroschisis, omfalocele, anorectale malformaties, ziekte van Hirschsprung, aangeboren lymfatische en vaatmalformaties, urologische aandoeningen, spina bifida, voetafwijkingen, handafwijkingen. Het onderwijs zal bestaan uit hoorcolleges, zelfstudie-opdrachten en een literatuur studie met het schrijven van een wetenschappelijke scriptie gevolgd door een presentatie. Eveneens zullen er ook (poli-) klinische activiteiten zijn zoals het meekijken op de operatiekamers, de (poli-)klinieken, de lange termijn follow up poliklinieken en de multidisciplinaire besprekingen. De student zal op een actieve manier kennis maken met de multidisciplinaire werkwijze d.m.v. casuïstiek besprekingen. De minor wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Leerdoelen:

Na afloop van de minor kan de student: -       De belangrijkste aspecten op het gebied van de ontwikkelingsbiologie, de prenatale geneeskunde en de klinische genetica t.a.v. chirurgische aangeboren anatomische aandoeningen benoemen. -       De diagnostiek en de multidisciplinaire behandelmogelijkheden van deze aandoeningen beschrijven. -       Het belang van multidisciplinaire behandeling benoemen. -       Het proces van “patient en familie-centered care” beschrijven. -       De impact van deze aangeboren anatomische aandoeningen op de lange termijn en ook op de volwassen leeftijd begrijpen. -       De ethische vraagstukken omtrent deze aandoeningen kritisch beschouwen en ook deze kennis toepassen.

Specifieke kenmerken:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de Bacheloropleiding Geneeskunde. Beheersing van de Engelse taal voor literatuur onderzoek en de studieboeken is noodzakelijk.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen:

30

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen:

20

Aantal contacturen:

gemiddeld 15-20 uur per week (inclusief het meekijken in de (poli)kliniek)

Aantal uren zelfstudie:

gemiddeld 20-25 uur per week

Onderwijs werkvorm(en):

  • Hoorcolleges.
  • Zelfstudie opdrachten.
  • Patiëntendemonstraties en bed-side teaching.
  • Stages op de kinderheelkundige afdelingen van het centrum voor AAA en het KTC, met onder andere bezoeken aan de operatiekamers, poliklinieken, kliniek, de lange termijn follow up poliklinieken, meekijken bij de multidisciplinaire besprekingen zoals de antenatale bespreking, radiologiebespreking en de KTC besprekingen.
  • Multidisciplinaire casuïstiek besprekingen o.b.v. wetenschappelijke inzichten.
  • Literatuurstudie met het schrijven van een wetenschappelijke scriptie over een specifieke aangeboren anatomische aandoening, afgesloten met een presentatie. De focus zal hierbij liggen op de prenatale diagnostiek en counseling t.o.v. klinische resultaten, de epigenetica, de best practice, een ethisch vraagstuk en de impact op patiënt en familie. De studenten zullen de scriptie per twee of drie gaan doen waarbij een inhoudsdeskundige tutor beschikbaar is voor de begeleiding.
Week 1-2                Algemene introductie in de chirurgische aangeboren anatomische aandoeningen met specifieke aandacht voor de klinische genetica, embryologie en ontwikkelingsbiologie, prenatale geneeskunde en ethiek. Introductie in de zorg voor het kind zoals de verschillen met volwassen. Rondleiding door het Sophia Kinderziekenhuis. Week 3-9                Diagnostiek en multidisciplinaire behandeling van de chirurgische aangeboren anatomische aandoeningen, met ook klinische stages in de operatiekamers, het Kinderthoraxcentrum en de diverse (poli-) klinieken. Meekijken bij de “patient- en familie-centered care”. Specifieke aandacht voor de lange termijn follow-up en de transitie naar de zorg voor volwassen.      Week 10                 Afronden van de wetenschappelijke scriptie en een presentatie. Schriftelijk tentamen.
  • Onderwijsmateriaal:

    literatuur en studieboeken (in het Engels)
  • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijsvormen die tijdens deze minor worden aangeboden.

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

De minor wordt afgesloten met de beoordeling van een wetenschappelijke scriptie en een presentatie n.a.v. een literatuurstudie en een schriftelijk tentamen, deze bestaat uit open- en meerkeuze vragen.

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer van deze minor wordt bepaald door de scores voor de wetenschappelijke scriptie (30%), de presentatie (10%) en het schriftelijk tentamen (60%). Voor alle afzonderlijke onderdelen van het eindcijfer moet minimaal een 5.5 gescoord worden.

Feedbackvorm:

Het cijfer zal via de mail bekend gemaakt worden. Op aanvraag kan een bijeenkomst worden georganiseerd om het tentamen uitgebreider te bespreken. Bij verschil van mening over de beoordeling van een (open) vraag, wordt een onafhankelijke collega-deskundige gevraagd om advies, dat advies zal bindend zijn.

Contactinformatie:

Contactpersoon:

Naam: Dr. C.M.G. Keyzer-Dekker en Drs. P.M.J. Kalkman
E-mail: minor.aaa@erasmusmc.nl
Telefoonnummer: 06-14405129
Kamer: SK-1260

Facultaire website:

www.erasmusmc.nl/kinderheelkunde