Crossing borders

Comparative legal research in the netherlands and abroad 

Naam van de minor/Name minor:

Crossing borders: comparative legal research in The Netherlands and abroad

Code/Code:

RMIN02

Taal /Teaching language:

Nederlands en Engels

Penvoerende opleiding/Programme which has the coordinating role for this minor:

Erasmus School of Law

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor/ Other programmes which are contributing to the minor:

De opleiding wordt verzorgd door docenten van ESL en gastdocenten uit de maritieme sector, de vakbeweging, en de advocatuur

Toegang/ Access:

Zie/See toelatingsmatrix

De minor is – na selectie – alleen toegankelijk voor studenten van een Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en van het mr.drs.-programma; Voorkennisvereiste: basisvak Handelsrecht en Arbeidsrecht;

Eigen bijdrage student maximaal € 550,-

Aanmelding en selectie

Om je aan te melden voor deze minor geldt een afwijkende aanmeld- en selectieprocedure:
 • Meld je aan via OSIRIS Student (zie

  aanmeldpagina

  )

  tussen 1 mei t/m 31 mei 2017.

LET OP: Geef de minor Crossing Borders op als 1e voorkeur! Je kunt niet geselecteerd worden voor deze minor als je deze niet als 1e voorkeur opgeeft. Dien daarnaast ook 4 andere voorkeuren in. Indien je niet geplaatst wordt op deze minor, loot je mee met voorkeuren.
 • Stuur je motivatiebrief in het Engels, CV en cijferlijst uiterlijk 28 mei 2017 naar

  minor@jfr.nl

  en vermeld bij

  onderwerp

  – ‘Minor Crossing Borders’.

Eind juni hoor je of je bent geselecteerd voor deze minor. Bij afwijzing loot je automatisch mee voor je andere opgegeven minorvoorkeuren (2 t/m 5) in OSIRIS.

Inhoud/Content:

Kernonderdelen van de minor zijn het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek en een studiereis. Voor het studiejaar 2017-2018 staat het thema “The human factor in Shipping” centraal, met accent op de collectieve arbeidsverhoudingen. Met de voortschrijdende techniek wordt de mens in toenemende mate de zwakke schakel als het gaat om veiligheid in de scheepvaart. Vaak zijn scheepsongevallen dan ook het gevolg van menselijk falen, waarbij zeevarenden tevens het slachtoffer kunnen zijn. Daarbij komt dat de zeevarende zich toch al in een kwetsbare en afhankelijke positie bevindt. Zo woont hij op zijn werkplek, staat hij op die werkplek aan gevaren bloot (zoals storm, aanvaringen, beroepsziekten, piraten etc.), doet hij aan boord vaak gevaarlijk werk met een risico op ongevallen en maakt hij lange dagen werkend in ploegendienst. Hij leidt bovendien een geïsoleerd bestaan, waarbij hij vaak maandenlang op reis is, levend tussen collega’s van andere nationaliteiten. Ook de juridische situatie van de zeevarende is kwetsbaar. Zo kan er onduidelijkheid bestaan over wie zijn werkgever is, welke rechter bevoegd is en welk recht toepasselijk is op zijn zee-arbeidsovereenkomst, waardoor het lastig kan zijn om zijn eventuele loonvordering te verhalen. Voorts staan zijn arbeidsvoorwaarden door sterke internationale concurrentie voortdurend onder druk. Om die reden is op 20 augustus 2013 de Maritime Labour Convention 2006 in werking getreden. Dit verdrag van de International Labour Organization (ILO) – dat door de verdragsstaten, waaronder Nederland en de Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en Denemarken, inmiddels is geïmplementeerd in nationale wetgeving – heeft als doel de rechtspositie van de zeevarende (inclusief de handhaving daarvan) te verbeteren en voor de internationale scheepvaartsector een level-playing field te creëren. In het kader van de minor zal rechtsvergelijkend onderzoek worden verricht naar de wijze waarop de MLC in zowel Nederland als Noorwegen, Zweden, Denemarken is geïmplementeerd en in de praktijk uitwerkt. Zo zal stil worden gestaan bij collectieve belangenbehartiging van zeevarenden alsmede de juridische positie van andere opvarenden aan boord van het schip zoals passagiers. Het rechtsvergelijkend onderzoek zal zowel in Scandinavië als in Nederland worden verricht.

Leerdoelen/Learning objectives:

 • Kennis van en inzicht in methoden van rechtsvergelijking.
 • Opzetten en uitvoeren van rechtsvergelijkend onderzoek.
 • Kennis van en inzicht in de verhouding tussen eenvormig en nationaal recht.
 • (Globaal) kennis van en inzicht in het maritieme arbeidsrecht onder de Maritime Labour Convention, het Nederlandse recht en het Noorse, Zweedse en Deense recht, alle rechtssystemen behorend tot de Noordse rechtstraditie.
 • Kennis van en inzicht in de aansprakelijkheid van de zeewerkgever voor arbeidsongevallen van de      zeevarende in rechtsvergelijkend perspectief.
 • Kennis van en inzicht in aspecten van internationaal privaatrecht relevant voor het maritieme arbeidsrecht.
 • Kennis van en inzicht in de juridische positie van de passagier bij ongevallen op zee.
 • Kennis van en inzicht in de Engelse rechtstraditie en Engelse juridische terminologie.
 • Opdoen van buitenlandervaring.

Specifieke kenmerken/Specific characteristics:

De selectieve minor is een samenwerking van ESL met de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Vanuit ESL zijn de secties Sociologie, Theorie en Methodologie, Arbeidsrecht en Handelsrecht betrokken bij de organisatie van de minor. Daarnaast leveren diverse advocatenkantoren, bedrijven, de vakbeweging en andere organisaties een belangrijke bijdrage. De minor is zowel verbredend als verdiepend en is bedoeld voor ambitieuze studenten die grenzen willen verleggen en bereid zijn samen te werken. Het thema van de minor is grensoverschrijdend. Dit betekent dat het te verrichten individuele onderzoek een rechtsvergelijkend karakter heeft. Voor deelname aan de studiereis geldt een eigen bijdrage van maximaal € 550,-. Voor aankomend studiejaar is gekozen voor de bestemmingen Oslo (een zusterstad van Rotterdam), Gothenburg en Kopenhagen-Malmö, belangrijke havensteden in Scandinavië. De minor is alleen toegankelijk na selectie voor studenten van een Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en van het mr.drs.-programma. Bij de selectie zal onder meer worden gekeken naar motivatie, CV en cijferlijst.

Organisatie

Maximumaantal studenten dat deel kan nemen aan de minor/ Maximum number of students that can participate in the minor: 24
Minimumaantal studenten dat deel kan nemen aan de minor/ Minimum number of students that can participate in the minor: 12

Aantal contacturen/Contact hours: 36-40

Overzicht modules/Overview modules:

Module 1: titel/Title

 • Code/code:

 • ECTS:

  15
 • Inhoud/content:

  The human factor in Shipping
 • Onderwijs werkvorm(en)/ Teaching method:

  De minor kent in beginsel twee bijeenkomsten per week. De bijeenkomsten worden onder meer ingevuld met interactieve (gast)colleges, zowel op de EUR als bij advocatenkantoren, bedrijven en instellingen en met presentaties door studenten. Voor een succesvolle deelname aan de minor is een actieve en enthousiaste professionele opstelling zeer wenselijk. De gekozen onderwijsvorm is ‘active academic learning’.
 • Aanwezigheid bij de bijeenkomsten is verplicht.
 • Het individuele onderzoek wordt zowel in Nederland als tijdens het verblijf in het buitenland verricht.
 • Onderwijsmateriaal/ Teaching materials:

  voor de minor zal een reader worden voorgeschreven en/of studiemateriaal via Lawweb beschikbaar worden gesteld.
 • Contacturen:

  /

  Contact hours:

  36-40

Toetsing/Examination:

Wijze van tentaminering/Method of examination:

Tussentijdse individuele opdracht Rechtsvergelijking, tussentijds Engelstalig tentamen, afsluitend individueel Engelstalig paper.

Samenstelling van eindcijfer/ Composition of final grade:

Het totaal aantal te behalen punten is 100. De punten zijn als volgt verdeeld over de drie tentamenonderdelen: -       Tussentijdse individuele opdracht Rechtsvergelijking: 25 punten.
-       Tussentijds Engelstalig tentamen: 25 punten.
-       Afsluitend individueel Engelstalig paper: 50 punten.

Feedback/Feedback:

Afhankelijk van het tentamenonderdeel wordt schriftelijk dan wel mondeling commentaar gegeven.

Contactinformatie/Contact information

Contactpersoon/Contact person:

Naam/name: Dr. Annie de Roo Sectie STeM
E-mail/e-mail: deroo@law.eur.nl
Telefoonnummer/Phonenumber: 010 4082274 / 40881580
Kamer/room: M5-34

Facultaire website/Faculty website:


www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/
www.lawweb.nl