Mastercourse Beleidsonderzoek

 

[Hier stond HTML. PageId: 22761]

 

Mastercourse Sociologie: Beleidsonderzoek

De Mastercourse Beleidsonderzoek slaat een brug tussen recente wetenschappelijke inzichten en de praktijk van het beleidsonderzoek. De opleiding verschaft beleidsonderzoekers kennis, instrumenten en vaardigheden die hen in staat stellen efficiënt en adequaat in te spelen op onderzoeksvragen vanuit de markt, waaronder beleidsvragen vanuit de overheid. De opleiding kan zowel in haar geheel als modulair gevolgd worden.

Theorie én praktijk

Belangrijk kenmerk van de opleiding is de wisselwerking van theoretische en praktische inzichten. Deelnemers worden voortdurend uitgedaagd de geboden theorie te ‘vertalen’ naar de eigen (beroeps)praktijk. Dit garandeert een ‘lerend’ werken of ‘werkend’ leren, waardoor de cursisten al snel na aanvang van de opleiding hun nieuw verworven kennis kunnen toepassen in specifiek beleidsonderzoek en dit onder leiding van docenten verder kunnen aanscherpen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Mastercourse staat open voor professionals die zich in beleidsonderzoek willen profileren. Dat kunnen onderzoekers zijn werkzaam bij de overheid of binnen een onderzoeksinstituut/-bureau, of zij die zich naast hun dagelijkse onderzoekswerkzaamheden verder willen bekwamen in het beleidsonderzoek. Van cursisten wordt een afgeronde universitaire opleiding, dan wel een andere vooropleiding op vergelijkbaar niveau verwacht.

Onderwijsprogramma

De Mastercourse Beleidsonderzoek richt zich op de professionalisering van de beleidsonderzoeker. De opleiding bestaat uit acht modules, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

1. Beleidsonderzoek en de relatie onderzoek - beleid:

inleiding in het vak beleidsonderzoek; wat is de rol van onderzoek in beleid; de communicatiekloof tussen onderzoek en beleid. Kerndocent: prof.dr. P.H.M. van Hoesel

2. Beleid en bestuur:

visies op verschijnselen van beleid en bestuur in de publieke sector. Kerndocent: prof.dr. A.B. Ringeling

3. Sociaalwetenschappelijke theorieën en maatschappelijke problemen:

de rol die sociaalwetenschappelijke theorieën spelen in de praktijk van het beleidsonderzoek. Kerndocent: prof.dr. J.F.A. Braster

4. Van probleemstelling naar onderzoeksdesign:

aandacht voor de cruciale en meest moeilijkste fase in beleidsonderzoek, namelijk die van probleemstelling en operationalisering; introductie in schrijven van onderzoeksvoorstellen. Kerndocent: prof.dr. P.H.M. van Hoesel

5. Dataverzameling en training kwantitatief:

kennis van verschillende vormen van kwantitatieve dataverzameling en van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Kerndocent: dr. J.L.M. Hakvoort

6. Analyses met Statistical Package for the Social Sciences (SPSS):

practicum met introductie in SPSS en uitvoeren van elementaire bewerkingen; theoretische inleiding over (multivariate) data-analyse. Kerndocent: drs. J.P.C. Krijnsen

7. Kwalitatief onderzoek en de gevalsstudie:

kennismaking met theorie en praktijk van kwalitatief onderzoek en van gevalsstudie. Kerndocent: dr. A. Hak

8. Projectmanagement:

hoe kun je een onderzoeksproject optimaal laten verlopen, met aandacht voor oa. projectplanning en -voorbereiding, taakverdeling, kwaliteitszorg en contacten met de opdrachtgever. Er zal worden geoefend aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Kerndocent: prof.dr. P.H.M. van Hoesel Cursisten werken tijdens de opleiding aan presentaties van cases en aan onderzoeksopdrachten.

Voor deelnemers die daar behoefte aan hebben is er de mogelijkheid om bij voldoende belangstelling groepsgewijs of anders op individuele basis tegen meerkosten een aanvullende module ‘Economie voor niet-economen’, ‘Geavanceerde methoden en technieken 1+2’ en/of ‘Communicatie en presentatie’ te volgen.

Kwaliteit

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. Bij de verschillende onderdelen van de opleiding zijn docenten betrokken die hoogwaardig wetenschappelijk werk ver­richten en daarnaast zeer actief zijn als professional in het beleids­onderzoek. De Mastercourse Beleidsonderzoek is opgenomen in het EUR-register niet-initieel onderwijs.

Certificatie

Deelnemers die de gehele opleiding (8 modules) met succes afron­den (inclusief een paper), ontvangen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een getuigschrift.

Kosten

€ 13.250 voor de gehele Mastercourse (8 modules) € 1.850 per module. Het cursusgeld is vrijgesteld van BTW. Studiemateriaal, parkeerkaarten en lunches zijn bij de prijs inbegre­pen. Eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Criteria voor deelname

 • Afgeronde academische opleiding, dan wel een andere vooropleiding van een vergelijkbaar opleidingsniveau.
 • Affiniteit met beleidsonderzoek.
 • Gemotiveerd tot het verwerven van kennis en vaardigheden op het terrein van beleidsonderzoek.

Studiebelasting

De Mastercourse bestaat uit acht modules. Iedere module bestaat uit acht dagdelen aan contacturen. Deze zullen in op zichzelf staande blokken worden aangeboden. Voor het voorbereiden van de colleges, presentaties en opdrachten moet rekening gehouden worden met ongeveer twee dagdelen per week.

Lokatie en tijden

De colleges vinden om de 14 dagen plaats op vrijdagen van 9.30 tot 17.00 uur op het complex Woudestein van de Erasmus Uni­versiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50.

Aanmelding

Aanmelding voor de Mastercourse Beleidsonderzoek kan via het in­vullen van het inschrijfformulier en dit sturen of faxen naar Erasmus Academie, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, faxnummer (010) 408 9071. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden op www.erasmusacademie.nl.

Mastercourse Beleidsonderzoek in het kort

 • Een brug slaan tussen recente wetenschappelijke inzichten en de onderzoekspraktijk;
 • Aandacht voor interdisciplinaire sociaal wetenschappelijke en economische theorievorming;
 • Onderzoeksdesigns en geavanceerde methoden en technieken;
 • Training van vaardigheden om theoretische kennis om te zetten in onderzoekbare vraagstellingen en een heldere onderzoeksopzet;
 • De beleidscontext waarin het beleidsonderzoek zich afspeelt;
 • Het toepassen en toetsen van kennis in de onderzoekspraktijk;
 • Zicht op de markt voor sociaal wetenschappelijk onderzoek;
 • Acquireren, communiceren en publiceren.

Academic board

De academic board van de Mastercourse controleert de kwaliteit van de opleiding.
De board bestaat uit de volgende leden:

 • Prof.dr. J.F.A. Braster (EUR, UU)
 • Dr. J.L.M. Hakvoort (EUR)
 • Prof.dr. P.H.M. van Hoesel (EUR, Panteia)

Informatie

Postacademische cursussen georganiseerd door Erasmus Academie in samenwerking met Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Voor meer informatie, een uitgebreide beschrijving van het programma, de data en de kosten kijkt u op de website van Erasmus Academie: www.erasmusacademie.nl.