Minormodel EUR

Het minorstelsel is in 2008 aan de EUR ingevoerd, met als doel studenten de kans te bieden verbredend of verdiepend onderwijs te volgen binnen of buiten hun faculteit. De minor vormt een verplicht onderdeel van de bachelor. Een minor is een op zichzelf staand onderwijspakket van 15 EC met een logische samenhang en opbouw. Het minoraanbod wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Minorcommissie en de Rector Magnificus. 

Uitgangspunten minorstelsel EUR

Bij het invoeren van het minorstelsel zijn de volgende uitgangspunten benoemd:  

  • plaatsing voor minoronderwijs verloopt d.m.v. loting, waarbij studenten in mei voorkeuren moeten indienen;
  • de minoromvang aan de EUR is standaard 15 ECTS;
  • minoren kennen een logische samenhang en opbouw;
  • minoren kunnen bestaan uit één of meerdere modules;
  • minoronderwijs, inclusief afsluitende toetsen, vindt plaats in de eerste 10 weken van het collegejaar;
  • alle opleidingen bieden de minorruimte in het derde jaar van de bachelor aan;
  • minoren zijn NIET toegankelijk voor Masterstudenten;
  • studenten worden centraal ingeschreven voor de cursussen en toetsen, m.u.v. herkansingen;
  • de minorherkansingsperiode vindt plaats in juli;
  • de minor moet binnen 1 collegejaar worden afgerond, deelresultaten kunnen niet meegenomen worden naar een volgend collegejaar.  

 

Veelgestelde vragen

Frequently Asked Questions (FAQ)

Veelgestelde vragen