‘Niet iedereen krijgt evenveel kansen’

Bibi Veth

Assistant professor Marieke Meeuwisse onderzoekt diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs. Het blijkt dat als je kijkt naar studievoortgang, er verschillen zijn tussen studenten naar geslacht en migratieachtergrond. Dat wil Meeuwisse veranderen.

TEKST: Dennis Mijnheer
FOTO: Bibi Veth

Sinds eind vorig jaar heeft het kennisplatform Community for Learning & Innovation (CLI) een nieuwe ambassadeur binnen de gelederen: Marieke Meeuwisse. Zij is als assistant professor verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Daar houdt ze zich bezig met onderzoek op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs. Het is dan ook geen toeval dat Meeuwisse, gepromoveerd in de onderwijswetenschappen op het gebied van diversiteit in het hoger onderwijs, een paar maanden geleden is aangesteld als zogeheten research fellow. Vanuit die rol gaat ze zich de komende twee jaar een dag in de week bezighouden met haar onderzoeksproject naar de studieloopbanen van diverse groepen studenten aan verschillende opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Diversiteit en inclusiviteit vormt de rode draad in haar onderzoek. ‘Dat thema leeft binnen het hoger onderwijs en het is ook een van de strategische thema’s van de Erasmus Universiteit. We willen studenten opleiden in grootstedelijke context waarin er door globalisering en migratie veel is veranderd,’ zegt Meeuwisse. ‘De universiteit heeft al een heel heterogene studentenpopulatie, maar als we kijken naar gegevens over de studievoortgang dan zien we dat er bijvoor- beeld verschillen zijn tussen studenten naar geslacht en migratieachtergrond. Dat kan betekenen dat niet iedereen evenveel kansen krijgt om het goed te doen binnen een opleiding. En niet alle talenten van studenten worden herkend of voldoende aangesproken.’ Meeuwisse wil daar verandering in gaan brengen.

Student met migratieachtergrond blijft achter

‘Ik ga specifiek kijken naar de gelijkheid en ongelijkheid tussen de verschillende groepen studenten. We zien bijvoorbeeld dat het studiesucces van studenten met een migratieachtergrond achterblijft bij het studiesucces van studenten zonder migratieachtergrond. En dat geldt ook voor studenten die als eerste in hun familie naar de universiteit gaan. Zij kennen de ongeschreven regels van de academische wereld vaak niet en moeten vaak zelf alles uitvinden. Dat kan lastig zijn.’ Meeuwisse gaat niet alleen onderzoek doen, maar ook oplossingen bieden om iedere student dezelfde kansen te bieden. Dat zal gaan gebeuren in het zogeheten #IBelong- project . ‘Het vernieuwende is dat we studenten en docenten binnen opleidingen gaan samenbrengen aan de hand van dialoog. De deelnemende docenten gaan we vervolgens als team trainen op het gebied van diversiteit en inclusie.

‘Docenten moeten meer recht doen aan de diversiteit in hun collegezalen’

En de deelnemende studenten binnen opleidingen gaan we trainen in het opbouwen van een student-community netwerk, dat – hopelijk – bijdraagt aan het gevoel van diverse studenten dat zij erbij horen op de universiteit.’

Trainingen voor docenten

Meeuwisse zal naast haar rol als Research Fellow ook gaan optreden als een ambassadeur voor het thema diversiteit en inclusie. ‘Het is de bedoeling dat ik met de collega’s die zich ook bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van diversiteit en inclusie, een netwerk ga vormen voor kennisuitwisseling, met als doel de onderwijskwaliteit te verbeteren. Vanuit mijn sociaalwetenschappelijke en onderwijskundige kennis en expertise kan ik bijvoorbeeld mensen ondersteunen en adviseren in het gebruik van relevante theoretische raamwerken en modellen bij onderwijsvernieuwing en -onderzoek binnen het thema diversiteit en inclusie.’

Meeuwisse zal gebruik gaan maken van de trainingsruimte in het nieuwe Education Lab op de Woudestein-campus. Ze zal daar samen met Rick Wolff korte trainingen, zogeheten Microlabs, gaan geven aan docenten die willen professionaliseren op het gebied van diversiteit, internationalisering en inclusiviteit. ‘We hebben modules ontwikkeld hoe je als docent het onderwijs kunt ontwikkelen zodat het recht doet aan de diversiteit in de collegezalen. Het is voor docenten belangrijk om met een open houding in contact te treden met de studenten.’

Een directeur is niet altijd een man

We willen ook dat docenten een soort curriculum-scan gaan doen waarin ze hun onderwijsmodule kritisch onder de loep nemen. De vraag is dan: hoe inclusief is het vak vormgegeven? Het komt bijvoorbeeld voor dat sommige internationale studenten geen ervaring hebben in bepaalde werk- vormen, zoals reflectie op het eigen gedrag en leren. We krijgen ook te horen dat zodra er in toetsen wordt gesproken over ‘een directeur’ dat het dan een man is. Terwijl dat natuurlijk net zo goed een vrouw had kunnen zijn,’ zegt Meeuwisse. ‘Ik wil meer bewustwording creëren bij docenten, want door kleine ingrepen kan er vaak al snel meer recht gedaan worden aan de talenten van de diverse studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.’
 

  • NAAM: Marieke Meeuwisse (40)
    STUDIE: Psychologie (Universiteit Utrecht) en Sociologie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Gepromoveerd in de onderwijswetenschappen aan de EUR
    FUNCTIES: Assistant professor Pedagogical and Educational Sciences (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences), Comenius Teaching Fellow (Comenius Netwerk), Coördinator van Erasmus+ Strategisch Partnerschap over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs (#IBelong), Research fellowship van de Community for Learning
    & Innovation (CLI)