Wat is...?

Current facets (Pre-Master)

Academisch jaar

Een academisch jaar volgt niet het kalenderjaar. Het academische jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam begint in september en eindigt in juni.

Accreditatie

Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk dat recht geeft op overheidsfinanciering van, en het verlenen van wettelijk beschermde graden in de opleiding, en op studiefinanciering voor de ingeschreven studenten.

Assistent in Opleiding (AiO)

De universitaire doctorandus- of mastertitel geeft toegang tot de universitaire promotie: het bereiken van de graad van doctor (dr. of in het buitenland: PhD). De promovendus die dit in de hoedanigheid van AiO doet, is als werknemer in dienst van de universiteit, en werkt gedurende vier jaar aan een proefschrift onder begeleiding van een promotor.

Bacheloropleiding

Een universitaire studie begint met een driejarige bacheloropleiding. In drie jaar volgt de student onderwijs aan één van de bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij hij of zij kennis opdoet van het gekozen wetenschapsgebied, en zich academische vaardigheden eigenmaakt.

BaMa

Dit is de populaire aanduiding voor de Bachelor-Masterstructuur, het Europese organisatiemodel naar Angelsaksisch voorbeeld, waarbij een driejarige wetenschappelijke bacheloropleiding wordt gevolgd door een één- of tweejarige masteropleiding.

Deeltijd (-opleiding, -student)

Voor studenten die geen voltijdsopleiding kunnen volgen, zijn er aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in verscheidene disciplines deeltijdvarianten beschikbaar. De studielast wordt over een langere periode gespreid, en de colleges vinden deels buiten kantooruren plaats.

Dissertatie

Zie proefschrift.

Doctoraalopleiding

Een vierjarige academische opleiding die, na invoering van de Bachelor-Masterstructuur afgebouwd wordt. Studenten die vanaf nu instromen, kunnen niet meer studeren in de doctoraalopleiding.

Duale leerwegen

Soms kan een bachelor- of masteropleiding inhoudelijk gecombineerd worden met een werken/lerentraject. Een student verricht betaalde werkzaamheden bij een werkgever, die inhoudelijk ingepast zijn in het curriculum van de opleiding. Anders dan bij een gewone stage is de combinatie van werken en leren veel inniger verstrengeld.

ECTS

ECTS staat voor European Credit Transfer System. Dit stelsel van studiepunten wordt in veel Europese landen gebruikt om de studiewaardering internationaal vergelijkbaar en overdraagbaar te maken. ECTS zorgt er bijvoorbeeld voor dat uitwisselingsstudenten de in het buitenland geleverde studieprestaties ook vrij eenvoudig ‘thuis’ kunnen laten meetellen.

Engelstalig onderwijs

In de steeds toenemende internationalisering neemt ook het aanbod van Engelstalig onderwijs toe. Een groot deel van de colleges binnen de masteropleidingen wordt gedoceerd in de Engelse taal. Engelstalig internationaal onderwijs stelt studenten uit binnen- en buitenland in staat een belangrijke internationale dimensie en vaardigheid aan hun studieloopbaan toe te voegen.

Examencommissie

Het oordeel of aan de voorwaarden voor het behalen van een academische graad is voldaan, ligt bij de examencommissie. Een andere belangrijke rol is het beoordelen of een eerder behaald diploma, mogelijk na het wegwerken van bepaalde deficiënties, toegang geeft tot het volgen van een academische opleiding.

Hbo-instroom

Steeds meer afgestudeerde hbo’ers willen hun studieloopbaan vervolgen met een academische masteropleiding. De Erasmus Universiteit Rotterdam faciliteert deze doelgroep door het aanbieden van schakelprogramma’s in bijna alle masteropleidingen. Daarnaast werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw samen met regionale hbo-instellingen als de Hogeschool Rotterdam en InHolland om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang van het hbo naar de universiteit. Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden.

Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)

Onder deze noemer is een onderwijsaanbod gedefinieerd voor mensen vanaf 50 jaar die zich na hun studie en/of loopbaan verder willen scholen op onderwerpen die hun belangstelling hebben.

Internationalisering

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een breed internationaal netwerk en werkt nauw samen met gerespecteerde buitenlandse universiteiten. Onze studenten en onderzoekers maken in ruime mate gebruik van deze netwerken. Er zijn inkomende en uitgaande stromen van studenten en onderzoekers, in uitwisselingsprogramma’s en in gezamenlijk onderwijs en onderzoek.

Kwaliteitszorg onderwijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam is voortdurend waakzaam op de kwaliteit van haar onderwijs. Om te verzekeren dat die kwaliteit ook een externe toets kan doorstaan, wordt bij iedere opleiding één keer in de vijf jaar een zogenaamde visitatie uitgevoerd door een commissie van deskundigen samengesteld door de VSNU, de Vereniging van Universiteiten in Nederland. Als die visitatie een positieve uitkomst heeft en op een goede manier is uitgevoerd, krijgt die opleiding een accreditatie van de Nederlandse Accrediteringsorganisatie (NAO).

Masteropleiding

De universitaire masteropleiding is het vervolg op een bacheloropleiding, waarin de opgedane kennis wordt verdiept, en de academische vaardigheden verder worden aangescherpt. De master leidt tot een kwalificatie die de afgestudeerde in staat stelt om zowel op hoog niveau in te stappen op de arbeidsmarkt, als om te kiezen voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie.

Proefschrift

Als proeve van bekwaamheid voor het verlenen van de graad van doctor (de wetenschappelijke promotie), stelt de promovendus een proefschrift (ook wel dissertatie genoemd) op, waarin hij of zij verslag doet van zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.

Promotie

Met de wetenschappelijke promotie wordt de graad van doctor verleend. Dat houdt in dat de promovendus door de voltooiing en succesvolle openbare verdediging van een proefschrift heeft bewezen in staat te zijn tot zelfstandige beoefening van de wetenschap. Lees hier het promotiereglement.

Promotor

Een hoogleraar die de begeleiding van een promovendus op zich genomen heeft, wordt aangeduid als diens promotor.

Promovendus

Eenieder die zich onder de begeleiding van een promotor voorbereidt op de wetenschappelijke promotie, wordt beschouwd als promovendus.

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut staat een overzicht van de wederzijdse rechten en plichten van student en universiteit. Een soort gids voor kritische en zelfbewuste studenten waarin de afspraken staan waaraan wij elkaar mogen houden. Lees hier het studentenstatuut.

Studievoorlichting