Richtlijn hoe te handelen bij pesten

Dit is een richtlijn voor leidinggevende hoe te handelen bij pesten op de werkplek. De richtlijn is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen Nederland. Gebruik van deze tekst door derden buiten de doeleinden van het Netwerk UVP is niet toegestaan.

Definitie

Van pesten is sprake als iemand herhaaldelijk het gevoel krijgt dat hij/zij buiten gesloten wordt, gekleineerd wordt, dat er vervelende opmerkingen of net niet leuke grapjes gemaakt worden, geroddeld of onnodig kritiek gegeven wordt en/of dat hij/zij geïsoleerd wordt of raakt.

Taak leidinggevende

De leidinggevende dient te zorgen voor een veilig en prettig werkklimaat. (Arbowet 1998).

Standaard handelwijze

1. als je als leidinggevende zelf pesten constateert

 • spreek de pester(s) aan op zijn gedrag
 • maak concrete afspraken over verbetering van het gedrag en leg die vast
 • spreek een tijdpad af en evalueer de afspraken
 • wijs de pester(s) op de consequenties van zijn/haar gedrag en leg dat vast
 • gebruik ook het functioneringsgesprek om pesten aan de orde te stellen
 • schakel de vertrouwenspersoon in voor advies over de aanpak
 • neem contact met derden als dat nuttig is (bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, personeelszorg)
 • maak een dossier
 • tref in overleg met p&o en/of de juridische afdeling maatregelen als het gedrag niet verbetert; denk in oplopende mate aan berisping, disciplinaire maatregel, schorsing, ontslag

2. iemand meldt pesten als het over een collega of derden gaat:

 • kies geen partij
 • concentreer u op het gedrag
 • verzamel snel informatie
 • ontdek verschillen in het relaas en/of de beleving van partijen
 • pas hoor en wederhoor toe

zie verder onder 1


3. wat doe je preventief

 • vraag in functioneringsgesprekken als vast onderdeel naar de werksfeer
 • vraag medewerkers geregeld naar hun beleving van de werksfeer
 • vraag medewerkers bijvoorbeeld in een teamoverleg geregeld naar hun beleving van de werksfeer en hun oordeel van de collega-vriendelijkheid en veiligheid van de werkplek
 • maak het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag bekend in de werkeenheid
 • realiseer je dat je een voorbeeldfunctie hebt en handel daarna

Extra’s

 • keur het pestgedrag af zonder waardeoordeel of criminalisering
 • ga af op de feiten en niet op de emoties


Richtlijn NUVP-19-04-05