Wat te doen bij arbeidsconflicten

Dit is een richtlijn voor medewerkers hoe te handelen bij een conflict op het werk. De richtlijn is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen Nederland.Gebruik van deze tekst door derden buiten de doeleinden van het Netwerk UVP is niet toegestaan.

Richtlijn Hoe te handelen bij (arbeids)conflicten

Definitie

Van een arbeidsconflict is sprake als binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, een individu of groep zich door een ander individu of groep gefrustreerd voelt of gedwarsboomd. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.

Wanneer moet je actie ondernemen:

 • als een meningsverschil verandert in een conflict;
 • als het conflict je werk of de werksfeer beïnvloedt;
 • als je prestaties als gevolg van het conflict onder de maat zijn;
 • als je lichamelijke of psychische klachten krijgt als gevolg van een conflict;
 • als je ziekmelden nog de enige uitweg lijkt.

Wat kun je zelf?

 • Bespreek bij twijfel aan jezelf de situatie met iemand die je in vertrouwen kan nemen;
 • wees selectief in met wie je het conflict bespreekt;
 • beoordeel of je rond de tafel kunt gaan zitten om het bespreekbaar te maken;
 • meld het probleem bij je leidinggevende, de hogere leidinggevende of de personeelsconsulent en vraag om advies, ondersteuning, begeleiding of bemiddeling;
 • spreek een time-out af bij een acuut, heftig conflict;
 • laat een time-out altijd schriftelijk bevestigen door de verantwoordelijke leidinggevende;
 • zorg dat gemaakte afspraken en/of oplossingen vastgelegd worden;
 • spreek af om na verloop van tijd te evalueren of het inderdaad opgelost is.

Wat kun je beter niet doen?

 • Het conflict aanwakkeren door er met iedereen over te praten;
 • het gewone contact met de conflictpartner vermijden;
 • jezelf ziek melden
 • ondoordacht je baan opzeggen.

Wie schakel je in en wanneer?

Schakel derden in als er deskundige begeleiding van buitenaf nodig is of als je behoefte hebt aan een second opinion. Schakel de vertrouwenspersoon in voor advies en coaching. Meld dat er een conflict is en vraag advies aan de personeelsconsulent, het bedrijfsmaatschappelijk werk of de bedrijfsarts als je werk beïnvloed wordt. Hou er rekening mee dat als het tot bemiddeling komt, beide partijen moeten instemmen met de gekozen bemiddelaar om de begeleiding kans van slagen te geven.

Extra’s

Om conflicten te voorkomen zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • communiceer open en helder;
 • voer structureel en open overleg op allerlei niveaus: werkoverleg, voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken.

Richtlijn-NUVP-19 juli 2005