Debiteurenprotocol 2017-2018

 • Met het afgeven van de (digitale) machtiging geeft de student toestemming aan de Erasmus Universiteit tot het innen van het vastgestelde collegegeldtarief voor het Collegejaar 2017-2018, en geeft de instelling toestemming het bedrag aan te passen in geval van gewijzigde situatie. (zie toelichting vaststelling collegegeld)
 • Wijzigingen in tarief worden via berichtenverkeer via Studielink doorgegeven aan de student.
 • De student zal indien hij/zij niet zelf de rekeninghouder is waarop de incasso is afgegeven, de rekeninghouder informeren over wijzigingen in het collegegeldtarief / incassobedragen.
 • Door het bevestigen van de (digitale) machtiging gaat de student een betalingsverplichting aan voor het verschuldigde bedrag en stemt hij in met de betalingsvoorwaarden.

(zie toelichting betalingsvoorwaarden)

Vaststelling collegegeld

 • De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (wettelijk collegegeld en een maximum collegegeld voor kleinschalig en intensief onderwijs) en het College van Bestuur (instellingscollegegeld en collegegeld voor kleinschalig en intensief onderwijs).
 • Wat een individuele student is verschuldigd, hangt af van zijn inschrijfvorm, opleiding en persoonlijke situatie (nationaliteit, verblijessbtatus, eerder behaalde graden).
 • Bij bepaling van nationaliteit is de registratie in het GBA leidend. Indien een student meerdere nationaliteiten bezit dient hij hier melding van te maken bij het verzoek tot inschrijving.
 • Het instellingscollegegeld is van toepassing op studenten zoals omschreven in artikel 7.46 van de WHW en wordt jaarlijks vastgesteld en is te vinden in de Regeling instellingscollegegeld, collegegeld deeltijdse opleidingen en examengeld.
 • Het verschuldigde collegegeld wordt vastgesteld op grond van de ten tijde van het (her)inschrijfverzoek (via Studielink) bij de universiteit bekende gegevens. Als in een later stadium mocht blijken dat het collegegeld is vastgesteld op onjuiste, onvolledige of later gewijzigde gegevens behoudt de universiteit zich het recht voor alsnog het juiste collegegeld in rekening te brengen.
 • Indien de student niet eens is met het gewijzigd bedrag, kan hij bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur, ter attentie van Centraal Bureau Inschrijvingen van de afdeling Studentenadministratie. Dat kan via email cbi@oos.eur.nl. Het aantekenen van bezwaar ontheft de student niet van de verplichting om het vastgestelde bedrag binnen de desbetreffende termijn te betalen. Mocht naar aanleiding van het bezwaar het te betalen bedrag lager worden vastgesteld, zal dit aan de student worden teruggestort.

Betalingsvoorwaarden

 1. op basis van artikel 7.37. van de WHW is de student verplicht het volledige collegegeld te betalen of een machtiging af te geven anders kan de Erasmus Universiteit de student niet inschrijven.
 2. op de machtiging die de student heeft afgegeven zijn de SEPA voorwaarden van toepassing. Informatie m.b.t. SEPA-incasso kunt u terugvinden op de site van uw bank.
 3. de Erasmus Universiteit biedt de mogelijkheid het collegegeld door iemand anders te laten betalen; de student blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 4. de incasso zal afhankelijk van de keuze van de student plaatsvinden ineens of in 6 termijnen. Voor de gespreide inning wordt € 24,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. gedurende de looptijd van de machtiging kan deze niet worden ingetrokken of gewijzigd door de rekeninghouder.
 6. de rekening kan niet worden opgeheven alvorens de vordering is betaald. (of alvorens een wijziging in de bankrekening schriftelijk is doorgegeven.)
 7. bij het uitblijven van betalingen wordt de incasso uit handen gegeven en zullen alle daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht aan de student.
 8. De afgegeven machtiging is tevens de aankondiging zoals in de richtlijnen SEPA incasso is voorgeschreven.
 9. op basis van artikel 7.42. van de WHW heeft de Erasmus Universiteit het recht om de inschrijving van een student met een betalingsachterstand te weigeren of te beëindigen.

Beëindiging van de inschrijving ontheft de student niet van de betalingsverplichting; het verschuldigde collegegeld dient te allen tijde te worden betaald.

Incasso

Eénmalige incasso

De éénmalige incasso zal plaatsvinden op 26 september 2017.

Indien de machtiging niet minimaal 14 dagen voor de incassodatum is ingediend, vindt de incasso plaats op het eerstvolgende incassomoment, zoals genoemd onder de gespreide incasso.

Gespreide incasso*

De incassomomenten voor de gespreide inning zijn op of omstreeks:

Incassodata 2017

Incassodata 2018

26 september 2017

25 januari 2018

24 november 2017

26 maart 2018

 

25 mei 2018

 

25 juli 2018

*De eerste termijn is inclusief € 24,- administratiekosten.

Incasso van collegegeld voor opleidingen met een later instroommoment vindt plaats vanaf eerstvolgende incassomogelijkheid volgens de incassodata gespreide inning.

Let op: er is een andere betalingsdeadline van toepassing voor niet EER-studenten die een visa en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen.  

Procedure bij betalingsachterstand

Als de incasso mislukt:

 • Is en blijft de student zelf verantwoordelijk om het bedrag over te maken. De Erasmus Universiteit Rotterdam zal geen 2e poging ondernemen het bedrag opnieuw te incasseren.
 • Ontvangt de student een 1e betalingsherinnering, waarbij hij in de gelegenheid wordt gesteld het openstaande bedrag alsnog te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening.

Als na ontvangst van de 1e betalingsherinnering nog steeds niet is betaald:

 • Wordt de vordering opgehoogd met wettelijk minimaal € 40,- aan incassokosten.
 • Ontvangt de student een 2e betalingsherinnering, waarin verzocht wordt het openstaande bedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de brief te betalen middels de verstuurde iDEAL link (via email) of dit zelf over te maken.
 • Wordt het ERNA-account (toegang tot systemen en e-mail) en de collegekaart geblokkeerd.

Als na ontvangst van de 2e betalingsherinnering nog steeds niet is betaald:

 • Komt de mogelijkheid om in termijnen te betalen te vervallen, waarna zonder nadere aankondiging het totaal verschuldigde collegegeld voor het gehele collegejaar direct opeisbaar is.
 • Wordt de volledige vordering inclusief de reeds inrekening gebrachte incassokosten uit handen gegeven aan een incassobureau.
 • De totale wettelijke- en buitengerechtelijke incassokosten en de BTW hierover volledig voor rekening van de student komen. De werkelijke incassokosten kunnen dus hoger uitvallen dan de eerder in rekening gebrachte incassokosten van € 40,-.
 • Zijn wij genoodzaakt de persoonsgegevens van de student te delen met een jurist, deurwaarder en/of incassobureau.

Uitschrijven

Het studiejaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar. De student is zelf verantwoordelijk om zich via studielink uit te schrijven als hij tijdens het collegejaar wil stoppen met zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als de student tijdens het studiejaar afstudeert wordt hij niet automatisch uitgeschreven. Ook na afstuderen is de student zelf verantwoordelijk om zich uit te schrijven als hij tijdens het collegejaar wil stoppen met zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Indien de student zich niet zelf uitschrijft als hij wil stoppen met zijn studie of na afstuderen, dan loopt de inschrijving gewoon door en is de student wettelijk verplicht om tot het einde van het studiejaar collegegeld te betalen.

Meer informatie over uitschrijven vind je hier.  

Restitutie

Indien een student in aanmerking komt voor restitutie (bijvoorbeeld vanwege een uitschrijvingsverzoek), dan geldt het volgende:

 1. de Erasmus Universiteit hanteert een verwerkingstijd van 4 tot 10 weken voor het terugstorten van het eventueel teveel betaalde collegegeld.
 2. de verwerkingstijd is mede afhankelijk van de stornotermijn die de bank hanteert voor SEPA-incasso.
 3. eventueel nog openstaande bedragen of overgedragen vorderingen bij het incassobureau worden met het restitutiebedrag verrekend.
 4. restitutie kan alleen plaatsvinden op het rekeningnummer vanwaar de betaling heeft plaatsgevonden, of op de rekening waarvan geïncasseerd wordt.
 5. Er vindt geen restitutie plaats bij verzoek tot uitschrijving ingaande 1 juli of 1 augustus.

Direct naar Studielink om je in te schrijven of te herinschrijven voor een opleiding

Lees meer