Onderwijskwaliteit

We monitoren kwaliteit op het niveau van de opleiding (in de faculteit) en op het niveau van de instelling. Bij de Erasmus Universiteit vinden we het belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs inzichtelijk is voor álle betrokkenen: studenten, docenten, bestuurders en ondersteunende medewerkers, zodat zij ook doorlopend aan kwaliteit kunnen (mee)werken. Wij gebruiken een mix aan instrumenten om de uitvoering van het beleid en de onderwijskwaliteit te monitoren en te evalueren. De voortdurende verbetering van onderwijs staat hierbij centraal.

 

Het begint bij monitoring en evaluatie van kwaliteit

Of het nou gaat om de opleidingskwaliteit of kwaliteit van het beleid, door stelselmatig te monitoren en te evalueren, leren we doorlopend op welke aspecten onze kwaliteit van het onderwijs in orde is en waar verbetering nodig is. Faculteiten leren ook van elkaars best practices. En natuurlijk leren we door feedback te vragen aan onze studenten. Waar mogelijk brengen we verbeteringen direct in praktijk.

Een overzicht van onze monitorings- en evaluatietools:

  • Monitoring van opleidingskwaliteit

Op opleidingsniveau betrekken we studenten actief bij het volgen van de kwaliteit van hun programma’s. Bijvoorbeeld door enquêtes en gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding te houden. Maar ook andere vormen van betrekken zijn mogelijk. Op basis hiervan kunnen we op korte termijn aanpassingen doen in het onderwijs.

Eenmaal per zes jaar evalueert de NVAO alle programma’s van de Erasmus Universiteit. En tussentijds evalueren alle opleidingen hun programma zelf opnieuw. Op deze manier stimuleren we binnen de hele universiteit voortdurende kwaliteitsontwikkeling.

Bovendien zorgen we ervoor dat onderwijsvernieuwingen op de universiteit wetenschappelijk worden onderzocht. Zo weten we of beleid ook echt bijdraagt aan het studiesucces van de student.

  • Monitoring van beleid

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid en monitort dit voortdurend. Het College van Bestuur houdt op drie manieren zicht op de ontwikkeling en de voortgang van de onderwijskwaliteit:

  1. Bilaterale overleggen met faculteiten en tussen decanen en CvB (voortgang implementatie & verbeterbeleid).
  2. Voortgangsrapportages en tussentijdse evaluaties met alle faculteiten (beleidsthema’s & kwaliteitszorg).
  3. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het onderwijsbeleid (evidence based).

 

Kennis delen: Best Practices

In onze universiteit vinden we het belangrijk om veel uit te proberen en daarna kennis met elkaar te delen. Faculteiten delen daarom gestructureerd best practices. Een paar voorbeelden:

  • De faculteit ESE deelt kennis over haar toetssysteem (compensatoir toetsen)
  • ESL gebruikt de kennis en expertise van ESSB in het onderwijsmodel Probleemgestuurd Leren. Studenten die een bacheloropleiding volgen, studeren volgens het model probleemgestuurd leren.
  • Verschillende faculteiten delen hun kennis over het opzetten van internationale programma’s en het optimaliseren van de International Classroom. Faculteiten als ISS, ESHCC en RSM delen hun aanpakken in de internationale leeromgeving met andere faculteiten.
  • Ook op het gebied van online leren worden actief best practices gedeeld. ESE lanceerde als eerste een MOOC en deelde haar ervaring en kennis hierover met diverse andere faculteiten.

 

Ontwikkeling en innovatie

De afgelopen jaren heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam kritischer leren kijken naar de kwaliteit van onderwijs en de effecten van haar onderwijsvisie. Er is ruimte voor dialoog en kritisch debat. Leer- en verbeterpunten vormen de ingrediënten om te werken aan verdere ontwikkeling en innovatie. Bijvoorbeeld door professionals te stimuleren buiten hun eigen kaders te kijken én door continu te leren van elkaar.

 

Community for Learning & Innovation

Een veelbelovend initiatief is bijvoorbeeld het ‘Community for Learning & Innovation’ (CLI). Hierin werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam grote, faculteit-overstijgende projecten uit die gaan over digitalisering, vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De CLI organiseert debatten en docenten en ondersteunende staf kunnen in communities of practice inspiratie en ervaringen delen met nieuwe thema’s en onderwijstechnieken. Het CLI-lab en een nieuwe studio bieden faciliteiten om online onderwijs te ontwikkelen. Het CLI-lab biedt ruimte aan zowel docent- als studentinitiatieven.