WORM in dialoog

Op zoek naar een vernieuwde relatie tussen WORM en de wijk

Snel veranderende en gentrificerende wijken zoals Cool-Zuid (Rotterdam) zijn een serieuze uitdaging voor de Nederlandse ambitie om een innovatieve, inclusieve samenleving te zijn. Kunst, cultuur en de creatieve industrie zijn katalysatoren voor innovatieve processen van zingeving die kunnen leiden tot sociale inclusie. Culturele instellingen kunnen die vormgeven door in te spelen op de pluriforme samenleving en inclusief te zijn in de (groepen) burgers die zij bereiken. Culturele instelling WORM1 wil van betekenis zijn voor alle bewoners van haar vestigingswijk Cool-Zuid. WORM voert een aantal projecten uit waarin contact, dialoog en wederzijdse betrokkenheid wordt bewerkstelligd tussen WORM en wijkbewoners.

Prof. dr. Evert Bisschop Boele en Dr. Janna Michael van de Erasmus School of History, Culture and Communication  van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken het perspectief van de buurtbewoners en kunstenaar(s) op hun ervaringen in deze artistieke interventies. Het onderzoek leidt tot inzicht in de manier waarop culturele instellingen en aan hen verbonden kunstenaars, als onderdeel van de creatieve industrie, nieuwe vormen van publieksparticipatie ontwikkelen en daarmee hun publieksbereik vergroten en diversifiëren. Het onderzoek levert kennis op over de manier waarop culturele instellingen in de Nederlandse samenleving hun bijdrage aan de innovativiteit én inclusiviteit van de Nederlandse samenleving kunnen vergroten.

Onderzoekers

Partners

WORM Instituut voor Avant-Gardistische Recreatie

Ga naar de website

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen