Veni EUR Fellowships 2019

 • De EUR Fellowships dienen als aanmoediging voor talentvolle onderzoekers. Vanwege het gebrek aan budget en/of groeiende concurrentie bij de NWO vernieuwingsimpuls en European Commission Horizon2020 wordt het steeds lastiger om onderzoeksfinanciering te bemachtigen. Met het EUR Fellowships programma beoogt de Erasmus Universiteit Rotterdam te voorzien in meer zekerheid voor, en de stimulering van, haar talentvolle onderzoekers.

  • Onderzoekers die een volledig voorstel hebben ingediend voor een NWO Veni, maar ondanks een ‘excellente’ of ‘zeer goed’ eindbeoordeling, om budgettaire redenen, geen financiering van NWO hebben ontvangen komen in de eerstvolgende ronde EUR Fellowships in aanmerking voor een EUR Fellowship:
   • Excellent: 1,0 tot 1,4
   • Very good: 1,5 tot 3,4
  • Onderzoekers die eerder een aanvraag gehonoreerd zagen in een bepaalde subsidievorm binnen de EUR Fellowship mogen voor diezelfde subsidievorm daarna niet opnieuw indienen. Bijvoorbeeld onderzoekers die in een vorige ronde een EUR Fellowship voor Veni voorstel hebben gewonnen, komen niet meer in aanmerking voor een Veni EUR Fellowship.
 • Ieder jaar is maximaal €1.410.000 beschikbaar voor het toekennen van EUR Fellowships. Er is €810.000 gereserveerd voor Veni EUR Fellowships. Dit komt neer op zes Veni EUR Fellowships in totaal:

  • Drie Veni EUR Fellowships voor kandidaten van EUR Woudestein & ISS
  • Drie Veni EUR Fellowships voor kandidaten van het Erasmus MC.

  Indien de jury’s niet overtuigd zijn van de kwaliteit van de voorstellen kunnen zij besluiten tot een andere verdeling of minder toekenningen.

  • De Veni EUR Fellowship bestaat uit een bedrag van maximaal €135.000. De fellowship moet binnen een periode van maximaal twee jaar (bij een fulltime aanstelling) worden besteed. Alleen directe kosten die worden gemaakt ten behoeve van het onderzoeksproject bij een NWO Veni kunnen worden opgevoerd bij de EUR Fellowship (d.w.z. salariskosten onderzoekstaken en materiele kosten). De faculteit is verantwoordelijk voor niet-directe onderzoekskosten zoals overhead en salariskosten voor onderwijs- en bestuurstaken.

  • Een EUR Fellow dient voor minimaal de looptijd van het in de voordracht beschreven onderzoeksproject te zijn aangesteld aan een faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Het onderzoeksproject dient binnen zes maanden na toekenning van een EUR Fellowship te starten. Anders kan de EUR Fellowship worden ingetrokken. De startdatum van de EUR Fellowship kan niet worden uitgesteld zonder voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van het College van Bestuur. Het College verleent toestemming tot uitstel in het geval van a) zwangerschap en bevalling, en b) bijzondere omstandigheden.

   Indien een onderzoeker de EUR verlaat of om andere reden staakt met de (verdere) uitvoering van het EUR Fellowship onderzoek vallen de resterende middelen vrij en komen ten goede aan de nieuwe ronde EUR Fellows. Het staken van de (verdere) uitvoering van het EUR Fellowship onderzoek dient per brief kenbaar gemaakt te worden aan het College van Bestuur.

  • Voor de Veni geldt dat in het geval dat 1 jaar na toekenning van het EUR Fellowship (de datum van het officiële besluit van het College van Bestuur) dezelfde subsidie (Veni) wordt verworven, het niet gebruikte restant dient te worden teruggegeven per de startdatum van het betreffende Veni project. De EUR Fellow kan bij het College van Bestuur een verzoek indienen om een deel van de resterende fellowship-middelen aan te mogen wenden als extra onderzoeksbudget. Deze aanmoedigingspremie is nooit groter dan de resterende EUR Fellowship-middelen en is gebonden aan een maximum van € 25.000.

  • EUR fellows kunnen gevraagd worden een verplichte bijdrage te leveren aan wetenschappelijke activiteiten op de EUR voor ca. 3 dagdelen gedurende de looptijd van de fellowship. De invulling van die 3 dagdelen gebeurt uiteraard in gezamenlijk overleg. De bijdrage kan worden gevraagd voor subsidie trainingen, als commissielid in een Mock interview commissie of voor wetenschapsimpact activiteiten zoals het wetenschapsknooppunt.

 • De procedure voor de aanvraag:

  • De aanvraag wordt ingediend met instemming van de decaan of in het geval van Erasmus MC kandidaten met instemming van het afdelingshoofd.

  • Een aanvraag dient de volgende onderdelen te bevatten:

   In geval van Veni:

   1. De volledige Veni-aanvraag zoals ingediend bij NWO.
   2. Het eindbeoordelingsrapport met eindscore.
   3. Alle NWO beoordelingen van de Veni-aanvraag, en alle correspondentie aangaande de beoordelingen inclusief de rebuttal, referenten rapporten, eindbeoordeling en eindscore.
   4. Een aangepaste versie van de Veni-aanvraag die binnen de termijn van de EUR Fellowship past. Maximaal 1.300 woorden met daarin opgenomen welke delen van het Veni-voorstel zullen worden uitgevoerd volstaat. Geef duidelijk aan wat de aanpassingen zijn ten opzichte van de Veni-aanvraag. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een volledig nieuw voorstel wordt ingediend.
   5. Een aangepaste versie van de Veni-begroting die binnen het budget en de termijn van de EUR Fellowship past. De aangepaste begroting dient aan te sluiten bij het aangepaste Veni-onderzoeksvoorstel (deel d).
   6. Een motivatie van de kandidaat met waarom er wordt gesolliciteerd naar een EUR Fellowship.
   7. Een instemmingsbrief ondertekend door de decaan of in het geval van het Erasmus MC ondertekend door het afdelingshoofd.
  • De applicatie dient uiterlijk vrijdag 1 november 2019 digitaal toegestuurd te worden naar awards@eur.nl. Alle aspecten van de voordracht, zoals genoemd in a-g (zie punt 4.2), dienen in die volgorde in één pdf document toegevoegd te worden.

 • De procedure van de beoordeling:

  • De voordracht wordt beoordeeld op:

   • Kwaliteit en talent van de onderzoeker (blijkend uit o.a. publicaties, mobiliteit, groei in CV, prijzen, netwerk en een carrière gericht op onderzoek).
   • Kwaliteit van het aangepaste onderzoeksvoorstel (blijkend uit o.a. relevantie, haalbaarheid, originaliteit, impact en innovatieve karakter van onderzoeksvoorstel).
   • Motivatie van de onderzoeker.
   • De eindbeoordeling en score van NWO van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel is een van de criteria die wordt meegenomen in de beoordeling van de EUR Fellowship[1]

   [1] Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de beoordeling(en) van NWO (in geval van Veni en Vidi) en van de Europese Commissie (in geval van de ERC Starting Grant). De commissie kan echter een afwijkende mening zijn toegedaan.

  • De coördinator EUR Fellowships beoordeelt of ingediende voorstellen volledig zijn en aan de criteria voldoen. De voorstellen worden vervolgens voorgelegd aan de leden van een beoordelingscommissie die de voorstellen individueel beoordelen op de gestelde criteria en een ranglijst samenstellen. De individuele beoordelingen worden samengevoegd tot een algemeen overzicht.

   Er worden twee plenaire jurybijeenkomsten georganiseerd, het onderscheid zal worden gemaakt tussen EUR Woudestein & ISS kandidaten en de Erasmus MC kandidaten. Tijdens deze sessies worden de hoogst gerankte voorstellen besproken en wordt een advies aan het College van Bestuur opgesteld. Het College wijst, met inachtneming van het advies, de winnaars aan. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

   1 november 2019Deadline voor indienen voordrachten
   12 december 2019Jury bijeenkomst SGW
   12 december 2019Jury bijeenkomst Erasmus MC
   Week 16 decemberKandidaten op de hoogte gesteld met tijdelijke uitslag
   Begin januari 2020Bekendmaking officiële EUR Fellowships winnaars
  • De beoordelingscommissies bestaan uit vier juryleden: de Rector Magnificus (voorzitter) en drie (assistant/associate) professoren of Young Erasmus Academy leden werkzaam aan de EUR of het Erasmus MC. Bij de samenstelling van de commissie wordt belangenverstrengeling voorkomen en wordt gestreefd naar een brede expertise.

 • Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de EUR Fellowship coördinator:
  Pim Jansen (Erasmus Research Services)
  Tel: 06 – 51 80 75 11
  Email: awards@eur.nl