Vidi & ERC Starting Grant EUR Fellowships

Regeling EUR Fellowships Vidi & ERC Starting Grant 2019

 • De EUR Fellowships dienen als aanmoediging voor talentvolle onderzoekers. Vanwege het gebrek aan budget en/of groeiende concurrentie bij de NWO vernieuwingsimpuls en European Commission Horizon2020 wordt het steeds lastiger om onderzoeksfinanciering te bemachtigen. Met het EUR Fellowships programma beoogt de Erasmus Universiteit Rotterdam te voorzien in meer zekerheid voor, en de stimulering van, haar talentvolle onderzoekers.

  • Onderzoekers die een voorstel hebben ingediend voor een NWO Vidi of een ERC Starting Grant, maar ondanks een ‘excellente’ of ‘zeer goede’ eindbeoordeling, om budgettaire redenen, geen financiering van NWO of de Europese Commissie hebben ontvangen komen in de eerstvolgende ronde EUR Fellowships in aanmerking voor een EUR Fellowship:
   • Vidi: Onderzoekers die een excellent of zeer goed als eindbeoordeling of eindscore hebben behaald.
    • Excellent: 1,0 tot 1,4
    • Very good: 1,5 tot 3,4
   • ERC Starting Grant: Wanneer de kandidaat door is naar Step 2.
  • Onderzoekers die eerder een aanvraag gehonoreerd zagen in een bepaalde subsidievorm binnen de EUR Fellowship mogen voor diezelfde subsidievorm daarna niet opnieuw indienen. Bijvoorbeeld onderzoekers die in een vorige ronde een EUR Fellowship voor een Vidi of ERC Starting Grant voorstel hebben gewonnen, komen niet meer in aanmerking voor een EUR Fellowship voor diezelfde beurs.
 • Ieder jaar is maximaal €1.410.000 beschikbaar voor het toekennen van EUR Fellowships. In totaal is €600.000 gereserveerd voor Vidi & ERC Starting Grant EUR Fellowships. Dit komt neer op vier Vidi & ERC Starting Grant EUR Fellowships in totaal.

  • Twee Vidi & ERC Starting Grant EUR Fellowships voor kandidaten van EUR Woudestein & ISS
  • Twee Vidi & ERC Starting Grant EUR Fellowships voor kandidaten van het Erasmus MC.

  Indien de jury’s niet overtuigd zijn van de kwaliteit van de voorstellen kunnen zij besluiten tot een andere verdeling of minder toekenningen.

  • De EUR Fellowship bestaat uit een premie van€ 150.000 in het geval van Vidi of ERC Starting Grant. De fellowships moet binnen een periode van maximaal vier jaar (bij een fulltime aanstelling) worden aangewend.
   Het Fellowship kan worden aangevraagd voor het volgende:

   1. Ten behoeve van de onderzoeker zelf;
   2. Ten behoeve van het inzetten van een Postdoc;
   3. Ten behoeve van het inzetten van een promovendus. (De penvoerende faculteit dient de verschafte €150.000 aan te vullen tot een bedrag dat voldoende is voor een vierjarige, voltijdse aanstelling als promovendus)

   Hierbij geldt dat enkel de directe projectkosten kunnen worden opgevoerd bij een EUR Fellowship (salariskosten en materiële kosten die worden gemaakt ten behoeve van het onderzoeksproject). De faculteit is verantwoordelijk voor niet-directe onderzoekskosten zoals salariskosten voor onderwijs- en bestuurstaken en overhead.

  • Een EUR Fellow dient voor minimaal de looptijd van het in de voordracht beschreven onderzoeksproject te zijn aangesteld aan een faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Het onderzoeksproject dient binnen zes maanden na toekenning van een EUR Fellowship te starten. Anders kan de EUR Fellowship worden ingetrokken. De startdatum van de EUR Fellowship kan niet worden uitgesteld zonder voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van het College van Bestuur. Het College verleent toestemming tot uitstel in het geval van a) zwangerschap en bevalling, en b) bijzondere omstandigheden.

   Indien een onderzoeker de EUR verlaat of om andere reden staakt met de (verdere) uitvoering van het EUR Fellowship onderzoek vallen de resterende middelen vrij en komen ten goede aan de nieuwe ronde EUR Fellows. Het staken van de (verdere) uitvoering van het EUR Fellowship onderzoek dient per brief kenbaar gemaakt te worden aan het College van Bestuur.

  • EUR fellows kunnen gevraagd worden een verplichte bijdrage te leveren aan wetenschappelijke activiteiten op de EUR voor ca. 3 dagdelen gedurende de looptijd van het fellowship. De invulling van die 3 dagdelen gebeurt uiteraard in gezamenlijk overleg. De bijdrage kan worden gevraagd voor subsidie trainingen, als commissielid in een Mock interview commissie of voor wetenschapsimpact activiteiten zoals het wetenschapsknooppunt.

 • De procedure voor de aanvraag: 

  • De aanvraag wordt ingediend met instemming van de decaan of in het geval van Erasmus MC kandidaten met instemming van het afdelingshoofd.

  • Een aanvraag dient de volgende onderdelen te bevatten:

   • a)     De volledige Vidi-aanvraag zoals ingediend bij NWO.

    b)    Het eindbeoordelingsrapport met eindscore.

    c)     Alle NWO beoordelingen van de Veni-aanvraag, en alle correspondentie aangaande de beoordelingen inclusief de rebuttal, referenten rapporten, eindbeoordeling en eindscore.

    d)    Een aangepaste versie van de Vidi-aanvraag die binnen de termijn van de EUR Fellowship past. Maximaal 1.300 woorden met daarin opgenomen voor welke delen van het Vidi-voorstel middelen worden aangevraagd (voor onderzoeker zelf of voor het aanstellen van een Postdoc of promovendus). Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een volledig nieuw voorstel wordt ingediend.

    e)     Een aangepaste versie van de Vidi-begroting die binnen het budget en de termijn van de EUR Fellowship past. De aangepaste begroting dient aan te sluiten bij het aangepaste Vidi-onderzoeksvoorstel (deel d).

    f)     Een motivatie van de kandidaat waarom er wordt gesolliciteerd op een EUR Fellowship.

    g)    Een instemmingsbrief ondertekend door de decaan of in het geval van het Erasmus MC ondertekend door het afdelingshoofd.

    h)     Indien de aanvraag een aanstelling van een postdoc of promovendus betreft: een verklaring van de decaan of in het geval van het Erasmus MC afdelingshoofd waarin deze expliciet vermeldt akkoord te gaan met diens aanstelling en het beschikbaar stellen van de daartoe noodzakelijke middelen.

    NB: extra bijlagen of documenten die naast het officiële template worden meegestuurd, worden niet meegenomen in het evaluatieproces.

     

   • a)     De volledige ERC Starting Grant-aanvraag zoals ingediend bij de Europese Commissie.

    b)    Alle beoordelingen van de Europese Commissie m.b.t. de ERC Starting Grant-aanvraag, inclusief eindoordeel, en indien aanwezig alle correspondentie aangaande de beoordelingen.

    c)     Maximaal 1.300 woorden met daarin opgenomen welke delen van het ERC Starting Grant-voorstel middelen worden aangevraagd (voor onderzoeker zelf of voor het aanstellen van een Postdoc of promovendus). Een aangepaste versie van de ERC Starting Grant-aanvraag die binnen de termijn van de EUR Fellowship past. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een volledig nieuw voorstel wordt ingediend.

    d)    Een aangepaste versie van de ERC Starting Grant-begroting die binnen het budget en de termijn van de EUR Fellowship past. De aangepaste begroting dient aan te sluiten bij het aangepaste versie van het ERC-onderzoeksvoorstel (deel c).

    e)     Een motivatie van de kandidaat waarom er wordt gesolliciteerd op een EUR Fellowship.

    f)     Een instemmingsbrief ondertekend door de decaan of in het geval van het Erasmus MC ondertekend door het afdelingshoofd.

    g)    Indien de aanvraag een aanstelling van een postdoc of promovendus betreft: een verklaring van de decaan of in het geval van het Erasmus MC afdelingshoofd waarin deze expliciet vermeldt akkoord te gaan met diens aanstelling en het beschikbaar stellen van de daartoe noodzakelijke middelen.

    NB: extra bijlagen of documenten die naast het officiële template worden meegestuurd, worden niet meegenomen in het evaluatieproces.

  • De applicatie dient uiterlijk vrijdag 1 november 2019 digitaal toegestuurd te worden naar awards@eur.nl. Alle aspecten van de voordracht, zoals genoemd in a-g/h (zie punt 4.2), dienen in die volgorde in één pdf document toegevoegd te worden.

 • De procedure voor de evaluatie:

  • De voordracht wordt beoordeeld op:

   • Kwaliteit en talent van de onderzoeker (blijkend uit o.a. publicaties, mobiliteit, groei in CV, prijzen, netwerk en een carrière gericht op onderzoek).
   • Kwaliteit van het aangepaste onderzoeksvoorstel (blijkend uit o.a. relevantie, haalbaarheid, originaliteit, impact en innovatieve karakter van onderzoeksvoorstel).
   • Motivatie van de onderzoeker.
   • De eindbeoordeling en score van NWO of ERC van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel is een van de criteria die wordt meegenomen in de beoordeling van de EUR Fellowship[1]

   [1] Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de beoordeling(en) van NWO (in geval van Veni en Vidi) en van de Europese Commissie (in geval van de ERC Starting Grant). De commissie kan echter een afwijkende mening zijn toegedaan.

  • De coördinator EUR Fellowships beoordeelt of ingediende voorstellen volledig zijn en aan de criteria voldoen. De voorstellen worden vervolgens voorgelegd aan de leden van een beoordelingscommissie die de voorstellen individueel beoordelen op de gestelde criteria en een ranglijst samen stellen. De individuele beoordelingen worden samengevoegd tot een algemeen overzicht.

   Er worden twee plenaire jurybijeenkomsten georganiseerd, het onderscheid zal worden gemaakt tussen EUR Woudestein & ISS kandidaten en de Erasmus MC kandidaten. Tijdens deze sessies worden de hoogst gerankte voorstellen besproken en wordt een advies aan het College van Bestuur opgesteld. Het College wijst, met inachtneming van het advies, de winnaars aan.

   1 november 2019Deadline voor indienen voordrachten
   12 december 2019Jury bijeenkomst SGW
   12 december 2019Jury bijeenkomst Erasmus MC
   Week 16 decemberKandidaten op de hoogte gesteld met tijdelijke uitslag
   Begin januari 2020Bekendmaking officiële EUR Fellowships winnaars
  • De beoordelingscommissies bestaan uit vier juryleden: de Rector Magnificus (voorzitter) en drie (assistant/associate) professoren of Young Erasmus Academy leden werkzaam aan de EUR of het Erasmus MC. Bij de samenstelling van de commissie wordt belangenverstrengeling voorkomen en wordt gestreefd naar een brede expertise. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.

 • Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de EUR Fellowship coördinator:
  Pim Jansen (Erasmus Research Services)
  Tel: 06 – 51 80 75 11
  Email: awards@eur.nl