Integriteitscode

Professionaliteit, Teamwork, Fair Play

Professionaliteit

Hoogstaande kwaliteit in zowel onderwijs, onderzoek als de ondersteuning daarvan

De EUR is bij uitstek een professionele organisatie. Van zowel de medewerkers als de studenten wordt een professionele houding verwacht. Professionaliteit uit zich in deskundigheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, assertiviteit, representativiteit en betrokkenheid. Academische kwaliteit in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs staat voorop.

Enerzijds zijn de medewerkers en de studenten zelf verantwoordelijk voor hun professionaliteit en de ontwikkeling daarvan. De student is een zelfstandig studerende professional-in-wording; de medewerker een zelfstandig werkende professional. Anderzijds stimuleert, faciliteert en waarborgt de EUR de professionaliteit en de ontwikkeling van medewerkers en studenten. Continue zorg en monitoring van de prestaties, gekoppeld aan een adequate beoordeling en beloning, zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Bestaande regels, procedures en voorschriften worden naar de letter en geest nageleefd. Wanneer zich dilemma’s voordoen, wordt hiermee op een professionele en integere wijze omgegaan.

Studenten maken bijvoorbeeld een zorgvuldige afweging in de selectie en prioriteitstelling van vakken. Medewerkers maken een zorgvuldige afweging ten aanzien van hun taken op het gebied van onderwijs, onderzoek, bestuur en externe dienstverlening.

Teamwork

Samenwerking gebaseerd op onderling respect, gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgvuldig gebruik van de middelen

De universiteit ontleent haar bestaansrecht aan individuele professionaliteit die gedijt in teamwork. Zowel tussen medewerkers van vakgroepen, faculteiten en andere universiteiten, tussen studenten onderling als tussen medewerkers en studenten is er sprake van teamwork. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn immers interactieve processen waarbij de een van de ander leert.

Studenten en docenten dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van goed onderwijs. Teamwork uit zich in respect en aandacht voor elkaar, voorkoming van iedere vorm van intimidatie en erkenning voor elkaars bijdragen en verantwoordelijkheden. Teamwork betekent niet alleen het delen van kennis, maar ook van succes.

Uit het nakomen van afspraken, het doen wat wordt verwacht en het elkaar helpen en inspireren spreekt eveneens teamwork. Teamwork betekent ook het open en duidelijk met elkaar communiceren, het letterlijk en figuurlijk bereikbaar zijn, het elkaar aanspreken en het aan elkaar verantwoording afleggen.

Zorgvuldig gebruik van universitaire middelen als gelden, apparatuur en meubilair voorkomt dat andere leden van de universitaire gemeenschap worden benadeeld. Bovendien bevordert dit een efficiënte en effectieve inzet van de overheidsmiddelen en collegegelden.

Fair Play

Zuiverheid in de beoordeling en van hetgeen wordt beoordeeld

Naast de overdracht van kennis is de beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden en capaciteiten van medewerkers en studenten een kernactiviteit van de EUR. Dergelijke beoordelingen doen zich voor bij onder andere tentamens en examens, papers, selecties en beoordelingen van personeel en zakelijke partijen, toewijzing van budgetten en toelating van studenten tot bepaalde vakken. De kwaliteit van de beoordeling staat of valt met fair play. Daarom vindt de beoordeling plaats op rechtvaardige, zuivere en onafhankelijke gronden.

Om de onafhankelijkheid van de medewerkers te waarborgen, is men terughoudend in het aannemen van geschenken evenals het vermengen van privérelaties met relaties die uit hoofde van de functie worden onderhouden. (Neven-)functies die onverenigbaar zijn met het belang van de EUR of die de objectiviteit en onafhankelijkheid van medewerkers kunnen aantasten, worden vermeden.

Dilemmaspel

Wetenschappelijke Integriteit

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen