Faculteitsbestuur

De bestuursorganisatie van een faculteit wordt globaal geregeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), gewijzigd in 1997 via de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) en voor wat betreft de EUR in werking getreden op 1 januari 1998.
De facultaire bestuursorganisatie is nader geregeld in het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR) EUR en in het faculteitsreglement van iedere faculteit.
In het Reglement voor de Universiteitsraad zijn de taken van de Faculteitsraden geregeld. In het faculteitsreglement wordt o.m. voorzien in het bestuur van de opleiding(en) van de faculteit, van het binnen de faculteit te verrichten onderzoek en in de basiseenheden (capaciteitsgroepen).
De genoemde reglementen liggen ter inzage bij de Stafafdeling Juridische Zaken, respectievelijk de faculteitsbureaus.