Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de decaan en van
de faculteitsraad. Het bureau is verantwoordelijk voor de facultaire beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, met name op het terrein van onderwijs en onderzoek. Daarnaast verleent het bureau diensten aan facultaire medewerkers en
studenten en is belast met de feitelijke uitvoering van het financieel beheer en het personeelsbeheer van de faculteit. De decaan is door het College van Bestuur als faculteitsbeheerder aangewezen. De faculteitsdirecteur is het hoofd van het faculteitsbureau en is tevens subbeheerder onder de decaan.