Bevoegdheden

Vergaderschema en reglementen

Het vergaderschema van de Universiteitsraad vindt u hier.
Het reglement van orde van de Universiteitsraad vindt u hier.
Het reglement voor de Universiteitsraad vindt u hier.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn bepaald in de Wet Hoger Onderwijs. Het uitgangspunt is dat het College van Bestuur, veelal in overleg met de faculteiten, de universiteit bestuurt. Dankzij de vastgelegde bevoegdheden kan de Universiteitsraad invloed uitoefenen op besluiten van het College van Bestuur. Bij veel onderwerpen heeft de Universiteitsraad instemmingsrecht of adviesrecht. Daarnaast heeft de raad ten aanzien van alle onderwerpen informatierecht, initiatiefrecht en hoorrecht.

Instemmingsrecht

Het College van Bestuur moet, voordat een besluit wordt genomen, over de volgende onderwerpen aan de Universiteitsraad instemming vragen:

  • Het strategisch plan voor de EUR
  • Het instellingsplan
  • De hoofdlijnen van de begroting
  • De vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
  • Het studentenstatuut 
  • Het bestuurs- en beheersreglement
  • De regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • Het reglement van de Universiteitsraad
  • Het profileringsfonds

De Raad zal het voorgenomen besluit van het College van Bestuur beoordelen en bepalen of de belangen van medewerkers en studenten hiermee niet worden geschaad.

Adviesrecht

Over veel onderwerpen moet het College van Bestuur voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de Universiteitsraad. De Raad kan vervolgens in een advies een standpunt duidelijk maken aan het College. Dit kan betekenen dat de Raad adviseert voorgenomen plannen (op onderdelen) te wijzigen. Het College van Bestuur hoeft dit advies niet over te nemen, maar mag een besluit pas definitief nemen wanneer de Universiteitsraad hierover advies heeft uitgebracht. Het is dus van belang dat de Raad het College van Bestuur met goede argumenten overtuigt dat aanpassing van de plannen tot betere besluiten voor de universiteit leidt. 

De adviesrechten zijn in eerste instantie limitatief opgesomd in de Wet Hoger Onderwijs, maar uiteindelijk heeft de Universiteitsraad het recht over “de goede gang van zaken” aan de Universiteit advies uit te brengen. Het College van Bestuur kan een advies van de Universiteitsraad niet zonder meer negeren. Dit moet onderbouwd worden met argumenten. Wanneer de Universiteitsraad het advies niet aanpast, en verschil van inzicht blijft bestaan, kan de Raad een geschillenprocedure beginnen.  De afgelopen periode is de Raad bijvoorbeeld om advies gevraagd ten aanzien van de onderwerpen 'Nominaal is Normaal', Campus in Ontwikkeling, hoogte van instellingscollegegelden en het beleid rond wetenschappelijke integriteit.

Overige rechten

Het informatierecht houdt in dat de Universiteitsraad recht heeft op alle informatie die nodig is om het raadswerk te vervullen. De Raad kan het College van Bestuur dan ook op vrijwel alle onderwerpen vragen om informatie. 

Dankzij het initiatiefrecht kan de Universiteitsraad op eigen gelegenheid voorstellen doen aan het College van Bestuur. Mits goed onderbouwd en enigszins passend binnen het centrale beleid van de EUR kan de Raad op deze manier ook zelf concrete zaken aan de universiteit verbeteren. Zo heeft de Universiteitsraad zich de afgelopen jaren veelvuldig hard gemaakt voor de realisatie van meer studieplekken voor studenten. Dit initiatief is uiteindelijk door het College van Bestuur opgepakt, en is nu onderdeel van de grootschalige verbouwingen.

Tenslotte heeft de Universiteitsraad het recht gehoord te worden voordat besluiten genomen worden. Pas als de Raad zich voldoende gehoord acht kan een dergelijk besluit definitief genomen worden. Een voorbeeld hierbij is het hoorrecht van de Raad bij de benoeming van een nieuwe Rector Magnificus.