Ongewenste omgangsvormen

EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen hanteren als uitgangspunt dat alle personen die in een relatie staan tot EUR Holding BV en/of een van haar werkmaatschappijen (dus werknemers, leden van de Raden van Commissarissen, studenten en opdrachtgevers), op een respectvolle, integere manier met elkaar omgaan en in een sociaal veilige omgeving kunnen werken dan wel studeren. Het wordt in dit verband belangrijk gevonden om een heldere procedure te hebben voor de bespreking en melding van ongewenste omgangvormen binnen de organisatie. 

Voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen

EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen voeren een beleid gericht op voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen, in het bijzonder van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie (inclusief intimiderend gedrag) en geweld (in de werksituatie en de studieomgeving). Het gaat om handelingen waarbij:

  • een onaangename, vijandige of zelfs bedreigende werk- of studiesituatie tot stand wordt gebracht; en/of 
  • voor degene die de ongewenste omgangsvorm ondergaat, een verstoring van de arbeids- en/of studieprestatie optreedt; en/ of 
  • degene die de ongewenste omgangsvorm ondergaat, geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of benadeeld ten aanzien van voorzieningen, voordelen en mogelijkheden die met het verrichten van arbeid of de studie gepaard gaan. 

Ongewenste omgangsvormen kunnen zich in relatie tot EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen niet alleen voordoen tussen werknemers onderling, maar ook tussen werknemers en studenten/cursisten, tussen studenten/ cursisten onderling, tussen werknemers en personen die werkzaam zijn bij een van de opdrachtgevers van EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen en tussen bezoekers en medewerkers of studenten/cursisten van EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen.

EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen streven naar een cultuur waarin respect voor de ander uitgangspunt van handelen is. Ongewenst gedrag kan immers een intimiderend en onaangenaam werk- en studieklimaat scheppen. Om dergelijk gedrag te stoppen is het van belang dat het concreet wordt benoemd, aangepakt en waar nodig naar buiten wordt gebracht. Van iedereen die met ongewenst gedrag te maken heeft, wordt een actieve bijdrage verwacht: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding aan te nemen tegenover ongewenst gedrag dat bij een ander wordt ervaren. 

Uitgaande van de basiswaarden die voor EUR Holding en haar werkmaatschappijen gelden rond respect, integriteit en veiligheid, willen we ongewenst gedrag voorkomen en meldingen en klachten hierover goed behandelen. Mede in dit verband is er een Vertrouwenspersoon benoemd voor de eerste opvang van personen die met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd. Voorts heeft de Directeur EUR Holding BV een Regeling Melding en Klachtbehandeling Ongewenste Omgangsvormen EUR Holding BV  vastgesteld. 

Vertrouwenspersoon

EUR Holding BV kent twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, drs. Mariëlle van Leeuwen en Debra Young. Zij zijn bereikbaar via het mailadres confidential-counsellor@holding.eur.nl . De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en fungeert als klankbord en tussenpersoon tussen EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen en medewerker, student/cursist of contractpartner. Anonimiteit wordt voor zover dat door betrokkene wordt gevraagd en de wet- en regelgeving dit toelaat, gewaarborgd.

Klachtencommissie: Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden

EUR Holding BV kent een Klachtencommissie, de Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden (COOM). Deze onderzoekt, beoordeelt en behandelt alle schriftelijke klachten inzake ongewenste omgangsvormen en behandelt meldingen over vermoede misstanden die binnen EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen worden gesignaleerd. Ze geeft op basis van haar bevindingen de Directeur van de werkmaatschappij waarin de klacht speelt haar oordeel en een advies over eventueel te treffen maatregelen.