Integer wetenschappelijk handelen

Current facets (Pre-Master)

(Inbreuken op) integer wetenschappelijk handelen

Zorgvuldigheid en integriteit vormen het fundament van wetenschap en zijn daarmee belangrijke voorwaarden om de doelen van EUR Holding BV te realiseren. Binnen EUR Holding BV rust - net als bij de EUR zelf - op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te worden nageleefd.

Toepasselijke gedragscodes

EUR Holding BV sluit zich aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU waarin de principes zijn neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht zou moeten nemen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Voorts is de Notitie Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW van toepassing. Deze notitie beschrijft de uitgangspunten van zorgvuldig en integer onderwijs en onderzoek en geeft aan hoe dit als gemeenschap te realiseren en te monitoren. Zie ook The European  Code of Conduct for  Research Integrity. EUR Holding BV sluit verder aan bij de bestaande voorzieningen van de EUR op het terrein van wetenschappelijke integriteit . 

Counselor Wetenschappelijke integriteit EUR Holding BV

EUR Holding BV kent een onafhankelijke counselor wetenschappelijke integriteit in de persoon van prof. dr. Justus Veenman. Hij is bereikbaar via het mailadres veenman@ese.eur.nl. Bij zijn afwezigheid wordt gezorgd voor adequate vervanging.

De counselor Wetenschappelijke Integriteit van EUR Holding BV heeft tot taak te adviseren over en begeleiden bij vragen, meldingen of klachten over wetenschappelijke integriteit, vermoedens van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit en misstanden bij contractonderzoek en -onderwijs binnen de werkmaatschappijen van EUR Holding BV. In het geval van een melding of klacht betekent dit concreet dat de counselor een melder of klager in eerste instantie zijn oordeel geeft over de onderhavige kwestie, en het vervolgens aan de melder of klager overlaat of deze de procedure doorzet. Is dat het geval, dan informeert de counselor de melder of klager over de formeel te volgen weg, dan wel biedt bemiddeling aan indien de kwestie daarmee in redelijkheid kan worden opgelost. 

De counselor verricht de werkzaamheden in overeenstemming met de vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de EUR. In alle gevallen waarin de kwestie ook betrekking heeft op onderzoeks- of onderwijsactiviteiten en/of op betrokkenen van een Faculteit, overlegt de counselor met deze vertrouwenspersoon.