Misstanden

Current facets (Pre-Master)

Misstanden betreffen (vermoedens van) illegale of immorele praktijken binnen EUR Holding BV waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. Misstanden gaan over: 

  • (dreigend) strafbaar feit, als diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte;
  • grove (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels van EUR Holding BV;
  • (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; of
  • (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

EUR Holding BV vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met een vermoeden van een misstand. Een onzorgvuldige gang van zaken kan immers leiden tot grote schade, zowel voor de organisatie als voor degene die een melding wil doen en voor derden. EUR Holding BV wil daarom zodanige condities scheppen dat eventuele onregelmatigheden of misstanden veilig aan de orde kunnen worden gesteld en kunnen worden opgelost. Daarom is een regeling opgesteld waarin:

  • enerzijds tot uitdrukking komt dat het intern melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan de verbetering van het functioneren van de organisatie, dat de melding serieus wordt onderzocht en eventueel maatregelen worden genomen; en 
  • anderzijds dat de te goeder trouw handelende medewerker rechtsbescherming krijgt indien hij conform de gestelde procedure een melding doet of een klacht indient. De regeling beschermt dus medewerkers tegen benadeling ten gevolge van hun melding. 

In de Regeling Melding (Vermoede) Misstanden EUR Holding BV staan de mogelijkheden en de te volgen procedure in het geval een medewerker, student/cursist , contractpartner of derde kennis heeft van of een vermoeden heeft van een ernstige misstand binnen EUR Holding BV.

Vertrouwenspersoon EUR Holding BV

EUR Holding BV kent een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de persoon van Miriam Heemskerk MSc. Zij is bereikbaar via het mailadres confidential-counsellor@holding.eur.nl. Zij verricht haar taak naast haar reguliere functie van studieadviseur iBCOM bij ESHCC. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en fungeert als klankbord en tussenpersoon tussen EUR Holding BV (en haar werkmaatschappijen) en medewerker, student/cursist of contractpartner. Anonimiteit wordt voor zover dat door betrokkene wordt gevraagd en de wet- en regelgeving dit toelaat, gewaarborgd.

Klachtencommissie: Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden

EUR Holding BV kent een Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden (COOM). Deze onderzoekt, beoordeelt en behandelt alle schriftelijke klachten inzake ongewenste omgangsvormen en behandelt meldingen over vermoede misstanden. Ze geeft op basis van haar bevindingen de Directeur EUR Holding BV haar oordeel en een advies over eventueel te treffen maatregelen.