Erasmus Q-Intelligence BV

EQI heeft ten doel om met gebruikmaking van bestaande en nieuw te ontwikkelen kwantitatieve modellen partijen in het publieke en private domein te faciliteren bij het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe proces-, beleids- en organisatiestrategieën. Ze levert zo een bijdrage aan het oplossen van complexe economische, maatschappelijke en bedrijfs(tak)gerelateerde vraagstukken in Nederland en daarbuiten. De vennootschap richt zich op verzoek van derden of op eigen initiatief met name op innovatief toegepast onderzoek, hoogwaardige advisering op maat, kennis- en competentieontwikkeling van organisaties en individuen, evenals op sociale valorisatie (het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis voor de maatschappij in brede zin).

De vennootschap werkt nauw samen met en maakt gebruik van de kennis, kunde en faciliteiten van de EUR in het algemeen en van het Econometrisch Instituut van Erasmus School of Economics in het bijzonder. Dit alles met het oogmerk de binnen de EUR opgebouwde kennis en kwantitatieve modellen toe te passen in activiteiten van de vennootschap en de zodoende opgedane praktijkervaring te laten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kennis op het terrein van Econometrie en Management Science binnen de EUR in het algemeen en binnen het Econometrisch Instituut van Erasmus School of Economics in het bijzonder.

Website: https://www.eur.nl/eqi/

Directeur:
Prof. dr. C. van Halem
tel.nr.: 010 408 1297
Van der Goot gebouw, M06-09

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. Ph.H.B.F. Franses
Prof. dr. H.R. Commandeur
mr. drs. C.J.M. van Rijn
drs. J.Hak