Academisch abc

Taalkundige regels

Twijfel je over de schrijfwijze van een woord? Kijk dan op www.woordenlijst.org en controleer de vertaling. In dit abc vind je de Engelse vertalingen en afkortingen voor woorden die specifiek zijn voor onze organisatie en het onderwijs. Deze lijst termen is gebaseerd op lijst NUFFIC, verwijzing maken.

A

aanbevelingsbrief

 

letter of recommendation

 

aansluiting

 

alignment

 

aanstaande student

 

prospective student

 

aanvullend onderzoek

 

supplementary research

 

aanvullende beurs

 

supplementary grant

 

academicus

 

university graduate

 

academisch ziekenhuis

AZ

university teaching hospital

 

academische graad

 

university degree

 

accountancy

 

accountancy

 

accreditatie

 

accreditation

 

Admissions Office

 

Admissions Office

 

afgestudeerde

 

graduate

 

afscheidscollege

 

valedictory lecture

 

afstudeeropdracht

 

final project

 

afstudeerrichting

 

specialisation

 

afstuderen

 

graduate

 

alumni

 

alumni

 

arbeidsmarkt

 

labour market

 

arbeidsomstandighedenwet

Arbo

Working Conditions Act

 

Archiefbeheer

 

University Archive

 

Association des Etats Généraux des Etudiants  de l'Europe

 

Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe

 

avondonderwijs

 

evening classes / part-time education

 

 

B

bachelor (titel)

 

bachelor degree

 

bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3

B1, B2, B3

bachelor-1, bachelor-2, bachelor-3

B1, B2, B3

Bachelor of Arts

BA

Bachelor of Arts

BA

Bachelor of Laws

LL B

Bachelor of Laws

LL B

Bachelor of Science

BSc

Bachelor of Science

BSc

bacheloropleiding(en)

 

bachelor programme(s)

 

bachelorstudent

 

bachelor student

 

bachelorstudenten

 

bachelor students

 

basisschool

 

primary school

 

bekostigingsmodel

 

funding

 

beoordeling

 

assessment

 

beoordelingschaal

 

grading scale

 

beoordelingsprocedure

 

assessment procedure

 

hoger beroepsgericht onderwijs

hbo

higher professional education

 

Middelbaar beroepsgericht onderwijs

mbo

secondary vocational education

 

Bestuur & Beleid van de Gezondheidszorg

HCG

Health Care Governance

HCG

beta-wetenschappen

 

science subjects

 

bevestigingsbrief van aanmelding

 

confirmation of registration

 

bijvak

 

subsidiary subject

 

bijzonder hoogleraar

 

-  endowed professor

-  professor occupying an endowed chair in [subject] at [university]

 

bijzonder onderwijs

 

private education

 

bijzondere leerstoel

 

endowed chair

 

bindend studieadvies

BSA

binding study advice

BSA

buitengewoon hoogleraar

 

professor by special appointment

 

buitenlandse student

 

international student

 

buluitreiking

 

degree certificate graduation ceremony

 

C

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CROHO

Central Register of Higher Education Study Programmes

 

cijfer

 

mark or grade

 

cijferlijst

 

grade list

 

Clinical Research

 

Clinical Research

 

college

 

lecture, course

 

College van Beroep voor de Examens

CBE

Board of Appeal for Examinations

 

College van Bestuur

CvB

Executive Board

 

College van Decanen

CvD

Board of Deans

 

College voor Promoties

CvP

Doctorate Board

 

collegegeld

 

tuition fee

 

collegejaar

 

academic year

 

collegekaart

 

student registration card

 

collegezaal

 

lecture hall or lecture room

 

colloquium doctum

 

entrance examination

 

commissie

cie

committee

 

competentie

 

competency

 

congres

 

conference

 

contractonderwijs

 

contract education

 

copromotor

 

copromotor

 

cum laude

 

cum laude

 

cursusaanbod

 

courses on offer

 

cursusmateriaal

 

course material

 

 

D

decaan

 

dean

 

decanaat

 

dean's office

 

deelcertificaat

 

certificate

 

deeltijdonderwijs

 

part-time study programmes

 

deeltijdopleiding

 

part-time study programme

 

deficiëntie

 

deficiency

 

3e geldstroom

 

contract research funding and endowments

 

deskundige

 

specialist

 

detachering

 

secondment

 

didactische werkvorm

 

teaching method

 

dies natalis

 

Dies Natalis

 

diploma

 

diploma

 

diploma-uitreiking

 

diploma ceremony

 

diplomawaardering

 

diploma evaluation

 

directeur bedrijfsvoering

 

director of operations

 

Directeur onderwijs

 

director of education

 

directeur onderzoek

 

director of research

 

doctoraat

 

doctorate

 

doctoraat honoris causa, eredoctoraat

 

honorary doctorate

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO

DUO Dutch Governmental Agency for education funding

 

 

E

Econometrics & Management Science

 

Econometrics &

Management Science

 

Econometrie

 

Econometrics

 

Econometrie en Informatica

 

Econometrics and Informatics

 

Econometrie en Operationele Research

 

Econometrics and Operations Research

 

Econometrisch Instituut

El

Econometric lnstitute

 

Economics & Business

 

Economics & Business

 

Economics & Business Economics

 

Economics & Business Economics

 

Economics & Informatics

 

Economics & Informatics

 

Economics & ICT

 

Economics and ICT

 

Economics of Markets, Organisation and Policy

 

Economics of Markets, Organisation and Policy

 

1e geldstroom

 

direct funding

 

eerstegraads bevoegdheid

 

first level teaching qualification

 

eerstejaarsstudent

 

first-year student

 

Entrepreneurship & New Business Venturing

 

Entrepreneurship & New Business Venturing

 

Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics

 

Entrepreneurship, Strategy and Organisation Economics

 

Erasmus Academie

 

Erasmus Academy

 

Erasmus Honours Programme

 

Erasmus Honours Programme

 

Erasmus MC

Erasmus MC

Erasmus MC

Erasmus MC

Erasmus Research & Business Support

ERBS

Erasmus Research & Business Support

ERBS

eredoctoraat

 

honorary doctorate

 

erepromotie

 

honorary degree ceremony; conferment of an honorary degree

 

erkennen van verworven competenties

EVC

recognition of prior learning

RPL

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

ESSB

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

ESSB

examencommissie

 

examination board

 

examengeld

 

examination fees

 

examenkamers

 

examination rooms

 

extraneus

 

external candidate

 

 

F

facilitaire dienstverlening

 

facility management

 

faculteit

 

faculty

 

faculteitsbestuur

 

faculty board

 

faculteitsbureau

 

faculty office

 

faculteitsraad

 

faculty council

 

Faculteit der Wijsbegeerte

FW

Faculty of Philosophy

 

Fiscaal Economisch Instituut

FEI

Fiscal Economic Institute

 

fixus-opleiding

 

programme with restricted intake

 

fixusregeling

 

regulations restricting intake

 

full-time equivalent functie

fte

full-time equivalent position

FTE

 

G

gastdocent

 

guest lecturer

 

geldstroom

 

funding

 

getuigschrift

 

certificate

 

H

herexamen

 

re-examination

 

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

havo

general secondary education

 

hoger beroepsonderwijs

hbo

higher professional education

 

hoofdvak

 

main subject

 

hoogleraar

 

professor

 

hoorcollege

 

lecture

 

I

immigratie- en naturalisatiedienst

IND

lmmigration and Naturalization Service

 

inaugurele rede

 

inaugural address

 

initiële opleiding

 

initial programme

 

inlotingsprocedure

 

 

 

inschrijven

 

to enrol

 

inschrijving

 

enrolment

 

inschrijvingsgeld

 

registration fee

 

Internationaal Baccalaureaat

IB

International Baccalaureate

 

 

J

jaarverslag

 

annual report

 

K

kennisoverdracht

 

transfer of knowledge

 

kennisvalorisatie

 

knowledge valorisation

 

kennismakings activiteiten

 

Acquaintance Program

 

keuzevak

 

elective

 

L

landelijke fixus

 

national restriction on intake

 

leerplichtambtenaar

 

education welfare officer

 

leerstoel

 

chair

 

levenslang leren

 

life long learning

 

lumpsum bekostiging

 

block grant funding

 

 

M

maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO

Corporate Social Responsibility

CSR

maatschappelijk valorisatie

 

social valorisation

 

machtiging tot voorlopig verblijf

MTV

temporary residence permit

 

Management of lnnovation

 

Management of lnnovation

 

marketing

 

marketing

 

Marketing & Communicatie

 

Marketing &

Communications

 

marketing management

 

marketing management

 

master (titel)

 

master degree

 

master (titels)

 

master degrees

 

Master of Arts

MA

Master of Arts

MA

Master of Laws

LL.M

Master of Laws

LL.M

Master of Science

MSc

Master of Science

MSc

masteropleiding

 

master programme

 

masteropleidingen

 

master programmes

 

masteropleiding filosofie

 

Master in Philosophy

 

masterstudent

 

master student

 

medezeggenschap(sraad)

 

student participitation (council)/representative bodies

 

meeloopdag

 

orientation day

 

 

N

niet-initiële opleiding

 

non-initial programme

 

niet-wetenschappelijk personeel

 

non-academic staff

 

numerus fixus

 

intake restriction

 

 

 

Netherlands Education Support Office

NESO

 

O

onderwijsbevoegdheid

 

teaching qualification

 

onderwijsmethode

 

teaching method

 

onderwijsprogramma

 

curriculum

 

onderzoeker

 

researcher

 

onkosten

 

expenses

 

open onderwijs

 

open education

 

opleiding

 

programme

 

opleidingsdirecteur

 

programme director

 

oratie

 

inaugural lecture (of a professor)

 

overeenkomst

 

agreement

 

OV-jaarkaart

 

public transport (discount) pass

 

P

pc-zalen en studiewerkplekken

 

PC rooms and student study areas

 

pedel

 

beadle

 

post-academisch

 

post-graduate

 

post-academisch onderwijs

 

post-graduate education

 

post-initiële opleiding

 

post-initial programme

 

pre-master

 

pre-master

 

prestatiebeurs

 

performance-linked student grant

 

primair onderwijs

 

primary education

 

probleemgestuurd onderwijs

PGO

problem-oriented education

 

procent

 

per cent

 

prodecaan

 

vice-dean

 

proefschrift

 

dissertation

 

promotiecommissie

 

doctoral committee

 

promovendus

 

doctoral candidat, PhD student

 

promoveren

 

to obtain a doctorate

 

Q

Geen vermeldingen tot nu toe No Entries as of yet

 

R

Raad van Toezicht

RvT

Supervisory Board

 

receptie

 

reception

 

rector magnificus

RM

Rector Magnificus

 

regionaal opleidingencentrum

ROC

regional vocational training centre

 

regulier onderwijs

 

general education

 

rijksbijdrage

 

central government grant

 

rooster

 

schedule, timetable

 

 

S

schakelprogramma

 

transfer programme

 

scriptie

 

thesis

 

scriptiebegeleider

 

thesis supervisor

 

secretariaat

 

secretariat

 

secundair beroepsonderwijs

 

secondary vocational education

 

Sociaal en Cultureel Planbureau

SCP

The Netherlands lnstitute for Social Research

 

socio-economisch

 

socio-economic

 

socio-politieke

 

socio-political

 

spreekuur

 

Open consultation hours / walk in consultation hours

 

stage

 

internship

 

student-assistent

 

student assistant

 

studentendecaan

 

counsellor

 

studentenhuisvesting

 

student housing

 

studentenverenigingen

 

student associations

 

studieadvies

 

study guidance

 

studieadviseur

 

study advisor

 

studiebegeleider

 

student counsellor

 

studiebeurs

 

student grant

 

studiegids

 

study guide

 

studieprestatie

 

academic achievement

 

studiewerkplekken

 

study areas

 

Studium Generale

SG

Studium Generale

SG

 

T

Technische Universiteit Delft

TUD

Delft University of Technology

TUD

tentamen

 

examination

 

tenure track

 

tenure track

 

tewerkstellingsvergunning

TWV

work permit

 

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNO

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research

TNO

toegepast onderzoek

 

applied research

 

toelage

 

allowance

 

toelating

 

admission

 

toelatingscommissie

 

admission board

 

toelatingseisen

 

admission requirements

 

toga master

 

Toga Master (double Master in Law programme)

 

2e geldstroom

 

grants from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

 

U

uitwisselingsprogramma

 

exchange programme

 

universitair docent

UD

assistant professor

 

universitair hoofddocent

UHD

associate professor

 

Universitaire Plechtigheden

 

University Ceremonies Office

 

universiteit

 

university

 

V

vak

 

course

 

valorisatie

 

valorisation

 

verdediging (van een proefschrift)

 

defence

 

VSNU

 

Association of Universities in the Netherlands

 

vergadering vergaderzaal

 

meeting

meeting room

 

 

vergunning tot verblijf

 

residence permit

 

verplichte vooropleiding

 

compulsory course

 

verplicht veld

 

required field (Internet)

 

visitatiecommissie

 

assessment committee

 

voltijdsonderwijs

 

full-time education

 

volwassenonderwijs

 

continued degree programme; subsequent education

 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

vwo

secondary education

 

vooropleiding

 

secondary education

 

 

voortgezet onderwijs

 

prior education

 

vrijstelling vrijwilligerswerk

 

exemption community services

 

 

W

werkcollege

 

seminar

 

werkstudent

 

student with a part-time job

 

werkstuk

 

assignment

 

 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

 

Adult and Vocational Education Act

 

 

Wet op het Hoger Onderwijs

 

Higher Education and Research Act

 

wetenschappelijk docent

 

lecturer

 

wetenschappelijk onderwijs

wo

academic education

 

wetenschappelijk onderzoeker

 

academic researcher

 

wetenschappelijk personeel

wp

academic staff

 

wetenschapper

 

scholar

 

wetenschapper (exacte wetenschappen)

 

natural scientist

 

 

 

X

Geen vermeldingen tot nu toe No Entries as of yet 

 

Y

Geen vermeldingen tot nu toe No entries as of yet

 

Z

zelfevaluatie

 

internal evaluation

 

zelfstudie

 

independent learning

 

ziektekostenverzekering

zkv

Health insurance

 

Meer taalkundige regels en richtlijnen