Medezeggenschap

Medezeggenschap van studenten en medewerkers verhoogt de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid van personeel en studenten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kent een aantal democratisch gekozen overlegorganen waarin de medezeggenschap en inspraak van studenten en medewerkers is geregeld. Zij denken mee over beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. 

Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (U-raad) de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De Universiteitsraad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De Universiteitsraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. De taken, bevoegdheden en procedures van de raad zijn vastgelegd in een reglement.

Faculteitsraden

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit studenten van de betreffende faculteit. De faculteitsraad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen, heeft de raad instemmingsrecht.

Medezeggenschap bij faculteiten en instituten

 • Erasmus School of Economics (ESE)
 • Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
 • Erasmus School of Law (ESL)
 • Erasmus MC - GV (Gezamenlijke vergadering = studentenraad + ondernemingsraad)
 • Faculteit der Wijsbegeerte (FW)
 • Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
 • Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)
 • Erasmus School of Health, Policy and Management (ESHPM) – ESHPM Council
 • International Institute of Social Studies (ISS) –

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die waakt over de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit studenten die de opleiding volgen. Het is mogelijk dat één opleidingscommissie is ingesteld voor een bacheloropleiding en de aansluitende initiële masteropleiding(en). De commissie heeft een aantal taken:

 • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
 • het gevraagd en ongevraagd advies over onderwijsgerelateerde aangelegenheden uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en de decaan.

Dienstraden

De belangen van de medewerkers van het University Support Centre (USC), de Algemene Bestuursdienst (ABD) en de Universiteitsbibliotheek (UB) worden behartigd in drie Dienstraden. De Dienstraden oefenen in het eigen organisatieonderdeel medezeggenschap uit op het terrein van onder meer de arbeidsvoorwaarden, het algemeen personeelsbeleid en de arbeidsomstandigheden. Regelmatig vindt overleg plaats met de hoofden van de betreffende organisatieonderdelen. Voor onderwerpen die betrekking hebben op meer dan één organisatieonderdeel wordt de medezeggenschap uitgeoefend door de Universiteitsraad.

Lokaal Overleg (EUROPA)

Het Lokaal Overleg is het centrale overleg tussen werkgever (het College van Bestuur) en werknemers, die worden vertegenwoordigd door vier werknemersorganisaties (vakbonden):

In het Lokaal Overleg (Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden, kortweg EUROPA) worden, in overeenstemming tussen partijen, bindende afspraken gemaakt over de rechtspositie van arbeidsvoorwaarden van het personeel, voor zover die niet in de CAO Nederlandse Universiteiten zijn vastgesteld.