Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan bij een faculteit. Deze raad wordt voor de helft gekozen door en uit de geleding van het personeel en voor de helft uit en door de studenten van de faculteit.

De personeelsgeleding van een faculteitsraad fungeert tevens als dienstraad, onder meer m.b.t. het algemene personeelsbeleid, de toepassing van de arbeids- en dienstvoorwaarden en aangelegenheden betreffende de arbeidsomstandigheden, e.e.a. voor zover de decaan van de faculteit terzake bevoegdheden heeft.

Elke opleiding kent een eigen opleidingscommissie. Deze brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan de decaan c.q. de opleidingsdirecteur over alles wat het onderwijs van de opleiding betreft. De helft van de leden van een opleidingscommissie komt voort uit de studenten, de andere helft uit de docenten van de betreffende opleiding.