Werkwijze Universiteitsraad

Vergaderingen

De Universiteitsraad vergadert elke vier of zes weken plenair (de 'Universiteitsraadvergadering') en heeft aansluitend een vergadering met het College van Bestuur (de 'overlegvergadering'). Bij deze vergaderingen zijn alle leden van de Raad aanwezig.

Bestuur van de U-raad

 Het ‘dagelijks bestuur’ van de Universiteitsraad wordt gevormd door het presidium, bestaande uit de voorzitter en vier leden (twee leden uit de personeelsgeleding en twee uit de studentengeleding). Het presidium bepaalt de agenda's van de vergaderingen, kan namens de Universiteitsraad besluiten nemen en is verantwoordelijk voor het interne reilen en zeilen van de raad.

De voorzitter van de Universiteitsraad leidt de vergaderingen van de Universiteitsraad. De voorzitter is zelf geen lid van de raad, maar fungeert als technisch voorzitter. De voorzitter, het presidium en de Universiteitsraad worden ondersteund door een griffier en secretariaat. 

Commissies

 Voordat de Universiteitsraad in plenaire vergaderingen besluiten neemt of adviezen geeft worden onderwerpen voorbesproken in commissievergaderingen. Bij deze vergaderingen zijn namens het College van Bestuur ambtenaren van de EUR aanwezig om vragen te beantwoorden en voorgenomen plannen toe te lichten. Uit de commissie zal vaak al een advies komen aan de plenaire Universiteitsraad ten aanzien van een te nemen besluit of te geven advies. De vaste commissies van de Universiteitsraad zijn:

  • Personnel, Facilities & Organization Committee (PFO)
  • The Community, Research & Education Committee (CRE)
  • The Internal & External Affairs Committee (IEA)
  • The Financial Affairs Committee (FIN)
  • The Confidentiality Committee (Vertrouwenscommissie).

Hiernaast kan de raad ad hoc commissies of werkgroepen instellen die advies uitbrengen over aparte onderwerpen. In principe vergadert de Universiteitsraad volgens een cyclus van vier of zes weken waarbij onderwerpen in de tweede of derde week worden besproken in commissievergaderingen, waarna ze aan het einde van de cyclus plenair worden behandeld in de Universiteitsraadsvergadering met het College van Bestuur. In de kalender kunt u de eerstvolgende vergaderingen vinden.

Agenda's en documenten

De vergaderingen en de vergaderstukken van de Universiteitsraad, de commissies (m.u.v. de vertrouwenscommissie en het presidium) en de overlegvergaderingen zijn in principe openbaar. U treft op deze website agenda's en verslagen aan van deze vergaderingen.