Commissies

De Universiteitsraad: leden en commissies

In de Universiteitsraad zitten 12 studenten en 12 personeelsleden, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Zij zijn georganiseerd in een studentengeleding en een personeelsgeleding. Aan de plenaire vergaderingen nemen alle leden deel. Daarnaast zijn de raadsleden verdeeld over verschillende inhoudelijke commissies waarin onderwerpen voor plenaire vergaderingen worden voorbereid.

Commissies

De universiteitsraad bestaat uit zes commissies die zich ieder met verschillende onderwerpen bezighouden.

 • De commissie CRE is een vaste adviescommissie van de Universiteitsraad. Onderwerpen die te maken hebben met onderwijs, onderzoek of de EUR community worden in de commissie CRE voorbereid, meestal twee weken voordat de overlegvergadering van de Universiteitsraad met het College van bestuur plaatsvindt. De commissie bestaat in principe uit zes studentleden en zes personeelsleden uit de Universiteitsraad. Traditioneel wordt de commissie voorgezeten door een studentlid.

  Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering vertegenwoordigd door de directeur van Education and Student Affairs (E&S), vergezeld door een of meerdere beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

  Onderwerpen die in de commissie aan bod komen zijn bijvoorbeeld de instellingscollegegelden, Nominaal = Normaal, wetenschappelijke integriteit en de instelling of opheffing van opleidingen aan de EUR.

  Mocht u op onderwerpen die met onderzoek, onderwijs en de EUR community te maken hebben opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met de Universiteitsraad!

 • De commissie PFO is een vaste adviescommissie van de Universiteitsraad. Onderwerpen die vallen onder personeel, bestuur of infrastructuur worden in de commissie PFO voorbereid, meestal twee weken voordat de overlegvergadering van de Universiteitsraad met het College van bestuur plaatsvindt. De commissie bestaat uit zes studentleden en zes personeelsleden uit de Universiteitsraad. Traditioneel wordt de commissie voorgezeten door een personeelslid.

  Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering meestal vertegenwoordigd door een of meerdere beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

  Onderwerpen die in de commissie PFO aan bod komen zijn bijvoorbeeld diversiteit, de verbouwing en renovatie van de campus ('Campus in Ontwikkeling'), de catering, voornemens tot reorganisatie en facilitaire- of ICT voorzieningen voor medewerkers en studenten.

  Heeft u over onderwerpen die met personele-, bestuurlijke- of infrastructurele zaken te maken hebben vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Universiteitsraad!

 • De commissie IEB vergadert normaal gesproken niet met (vertegenwoordigers van) het College van Bestuur, maar is verantwoordelijk voor de communicatie door de Universiteitsraad naar de universitaire gemeenschap en voor het organiseren van activiteiten van de Universiteitsraad.

  De commissie bestaat grotendeels uit studentleden en minimaal een personeelslid uit de Universiteitsraad.  De commissie IEB organiseert jaarlijks een kennismakingsborrel van de Universiteitsraad voor de universitaire gemeenschap, is verantwoordelijk voor de social media van de Universiteitsraad en organiseert de promotie rond verkiezingen. 

 • De commissie FIN overlegt namens de Universiteitsraad met de financiële afdeling van de EUR over de financiële huishouding. De commissie bestaat uit drie leden van de personeelsgeleding en drie leden van de studentgeleding.

  Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering vertegenwoordigd door het hoofd Corporate Planning & Control, vergezeld van een of meer beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

  De commissie FIN kent een aantal vaste vergadermomenten per jaar, bijvoorbeeld rond het uitkomen van de begroting, de kadernota en het jaarverslag. Daarnaast kan de Universiteitsraad besluiten de commissie FIN bijeen te roepen om de financiële onderbouwing van voorgenomen besluiten te beoordelen. 

 • De vertrouwenscommissie is een ad hoc commissie die alleen bij elkaar komt wanneer daar concrete aanleiding toe is. De commissie bestaat uit twee personeelsleden, twee studentleden, de voorzitter van de universiteitsraad en de griffier. 

  De vertrouwenscommissie heeft tot taak de Universiteitsraad te adviseren over:

  • De benoeming van de voorzitter van de Raad.
  • De benoeming van een lid van het College indien de Universiteitsraad wordt gehoord.
  • Andere aangelegenheden inzake het benoemen van personen.
  • Andere aangelegenheden van persoonlijke aard.

  De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar. Tenzij dit noodzakelijk wordt geacht, wordt van de vergadering van de vertrouwenscommissie geen verslag gemaakt.

 • Het Presidium regelt de agenda en de dagelijkse gang van zaken van de Universiteitsraad.

Vergaderschema

Het vergaderschema van de Universiteitsraad vindt u hier.