Instellingstoets kwaliteitszorg

Instellingstoets Kwaliteitszorg:

Wat is de Instellingstoets Kwaliteitszorg?

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) onderzoekt in opdracht van het Ministerie OCW of de Erasmus Universiteit als instelling voldoende ‘in huis’ heeft om de kwaliteit van haar onderwijs – en alles wat daar mee samenhangt – te borgen. Een panel van externe deskundigen van de NVAO bezoekt voor dit doel tweemaal de Erasmus Universiteit: voor een verkennend bezoek op 30 november & 1 december en voor verdergaand onderzoek (‘trails’) op 17 t/m 19 januari 2018.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (oftewel ITK) onderzoekt in welke mate het kwaliteitszorgsysteem van de instelling voldoende is om de kwaliteit van onderwijs voor haar studenten te borgen en onderzoekt in welke mate er een ‘duurzame kwaliteitscultuur’ binnen de instelling bestaat.

De ITK is niet verplicht, maar als de Erasmus Universiteit over deze instellingsaccreditatie beschikt, dan hebben opleidingsprogramma’s recht op een ‘beperkte opleidingsbeoordeling’ in plaats van een ‘uitgebreide opleidingsbeoordeling’ bij het verantwoorden van de kwaliteit van ieder afzonderlijk (zowel nieuw als bestaand) programma. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de ITK.

Trots op onze opleidingskwaliteit

Deelname aan de ITK is voor de Erasmus Universiteit een logische stap: we zijn trots op onze universiteit en de kwaliteit van ons onderwijs. Veel van onze opleidingen hebben een keurmerk ‘top-opleiding’ en trekken internationaal veel studenten. Dat willen we ook uitstralen naar de buitenwereld. Door te laten zien dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben en onze opleidingen van goede kwaliteit zijn.

Meer informatie over de ITK of het volledige rapport opvragen? Neem contact op met ons secretariaat via itk@eur.nl.

Dit zijn de panelleden

  • Drs. W.J. Breebaart is oud-voorzitter CvB van de Haagse Hogeschool en voorzitter van de Vereniging van toezichthouders van hogescholen (voorzitter panel).
  • Prof. Dr. H. Martens is emeritus hoogleraar Chemie aan de Universiteit van Hasselt (Vlaanderen) en ere-rector van deze universiteit.
  • Lennart van Doremalen MSc is promovendus aan de Universiteit van Utrecht.
  • Prof. Dr. J. Cohen-Schotanus is hoogleraar Onderzoek van onderwijs in de medische wetenschap en Hoofd Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch Onderwijs, Rijksuniversiteit Groningen.
  • Mr. M. Zaanen is Algemeen Directeur van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, voorheen Secretaris van de Universiteit van Amsterdam.

Site visit 30 november & 1 december

Het eerste bezoek duurt twee achtereenvolgende dagen en is verkennend van karakter. Op 30 november en 1 december voeren de panelleden van de NVAO gesprekken met vertegenwoordigers van faculteiten en afdelingen. Deze zijn in overleg met de faculteiten benaderd.

We vertellen in de gesprekken hoe we alle faculteiten gezamenlijk werken aan een kenmerkende onderwijsvisie. Afgelopen twee jaar hebben we aan de Erasmus Universiteit een gesprek gevoerd over onze onderwijsvisie met medezeggenschap, docenten en studenten. De onderwijsvisie is herijkt.

Tweede onderwerp van gesprek met de NVAO is hoe we onze onderwijsvisie handen en voeten geven in onze opleidingen. Hoe gaan we om met internationalisering, studiesucces, en online leren? Dat vertellen we aan de hand van praktische voorbeelden.

Reflectie van de Erasmus Universiteit

Als voorbereiding op deze gesprekken hebben we met alle faculteiten een zelfreflectierapport geschreven. Dat hebben de panelleden gelezen. Daarin geven wij aan wat ten grondslag ligt aan onze kwaliteitszorg en reflecteren wij op hoe de kwaliteitszorg is ingebed in de Erasmus Universiteit en welke verbeterpunten daarbij zijn.

Samenwerken aan kwaliteit

In de gesprekken op 30 november en 1 december en vervolgens in de onderzoeken in januari, wordt ons gevraagd naar concrete voorbeelden hoe we de kwaliteitszorg hebben ingericht binnen de faculteit en op instellingsniveau. Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Ieder opleidingsprogramma eenmaal in de drie jaar wordt geëvalueerd, 1x extern en 1x intern?
  • Studenten hun ervaringen systematisch kunnen delen over iedere cursus en ieder programma door middel van enquêtes en/of gesprekken?
  • Onze examencommissies dagelijks toezien op de examenkwaliteit en borgen dat de examens van een goede kwaliteit zijn?
  • De opleidingscommissies sinds dit collegejaar hun taak hebben opgepakt om actief in te stemmen op belangrijke onderdelen van het opleidingsprogramma?
  • We een onderzoeksprogramma hebben dat onderzoekt of ons onderwijsbeleid effect heeft op het studiesucces van de student

Betrokken Bestuur

Het College van Bestuur voert ieder jaar een uitgebreid gesprek met de faculteiten over de opleidingskwaliteit in bilataterale overleggen. Dat gesprek gaat over de kwaliteit van het onderwijs, of alle docenten een kwalificatie hebben en of de opleidings- en examencommissies goed functioneren. Verder gaat het gesprek over de manier waarop in opleidingsprogramma’s wordt gewerkt aan internationalisering, online didactiek, et cetera.

Wat kunnen we verbeteren?

We kunnen systematischer samenwerken, gericht op innovatie. Daarom is vanaf 2017 een Community for Learning and Innovation opgericht. Faculteiten hebben bij de Erasmus Universiteit veel vrijheid. Dat noemen we ‘interactieve besturingsfilosofie’. We kunnen die versterken door nog systematischer best practices te delen. In het CLI maar ook op jaarlijks onderwijsconferenties, als follow up van onze onderwijsvisie bijeenkomsten in 2017 en 2016.

Trails op 17 t/m 19 januari 2018

De tweede site visit in de periode van 17, 18 en 19 januari 2018 wordt besteed aan trails. Een trail is een onderzoek binnen een faculteit of een onderzoek naar aanleiding van een onderzoeksvraag bij meerdere faculteiten. Het panel geeft aan het eind van de eerste site visit door welke onderwerpen zij tijdens de trails wil onderzoeken.