Professionaliteit

Hoogstaande kwaliteit in zowel onderwijs, onderzoek als de ondersteuning daarvan

De EUR is bij uitstek een professionele organisatie. Van zowel de medewerkers als de studenten wordt een professionele houding verwacht. Professionaliteit uit zich in deskundigheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, assertiviteit, representativiteit en betrokkenheid. Academische kwaliteit in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs staat voorop. Enerzijds zijn de medewerkers en de studenten zelf verantwoordelijk voor hun professionaliteit en de ontwikkeling daarvan. De student is een zelfstandig studerende professional-in-wording; de medewerker een zelfstandig werkende professional. Anderzijds stimuleert, faciliteert en waarborgt de EUR de professionaliteit en de ontwikkeling van medewerkers en studenten. Continue zorg en monitoring van de prestaties, gekoppeld aan een adequate beoordeling en beloning, zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Bestaande regels, procedures en voorschriften worden naar de letter en geest nageleefd. Wanneer zich dilemma’s voordoen, wordt hiermee op een professionele en integere wijze omgegaan.

Studenten maken bijvoorbeeld een zorgvuldige afweging in de selectie en prioriteitstelling van vakken. Medewerkers maken een zorgvuldige afweging ten aanzien van hun taken op het gebied van onderwijs, onderzoek, bestuur en externe dienstverlening.

Dilemmaspel Wetenschappelijke Integriteit

Download het spel

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Download de gedragscode