Teamwork

Samenwerking gebaseerd op onderling respect, gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgvuldig gebruik van de middelen

De universiteit ontleent haar bestaansrecht aan individuele professionaliteit die gedijt in teamwork. Zowel tussen medewerkers van vakgroepen, faculteiten en andere universiteiten, tussen studenten onderling als tussen medewerkers en studenten is er sprake van teamwork. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn immers interactieve processen waarbij de een van de ander leert.

Studenten en docenten dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van goed onderwijs. Teamwork uit zich in respect en aandacht voor elkaar, voorkoming van iedere vorm van intimidatie en erkenning voor elkaars bijdragen en verantwoordelijkheden. Teamwork betekent niet alleen het delen van kennis, maar ook van succes.

Uit het nakomen van afspraken, het doen wat wordt verwacht en het elkaar helpen en inspireren spreekt eveneens teamwork. Teamwork betekent ook het open en duidelijk met elkaar communiceren, het letterlijk en figuurlijk bereikbaar zijn, het elkaar aanspreken en het aan elkaar verantwoording afleggen.

Zorgvuldig gebruik van universitaire middelen als gelden, apparatuur en meubilair voorkomt dat andere leden van de universitaire gemeenschap worden benadeeld. Bovendien bevordert dit een efficiënte en effectieve inzet van de overheidsmiddelen en collegegelden.

Dilemmaspel Wetenschappelijke Integriteit

Download het spel

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Download de gedragscode