Instellingstoets kwaliteitszorg

Wat is de Instellingstoets Kwaliteitszorg?

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (oftewel ITK) door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) onderzoekt in welke mate het kwaliteitszorgsysteem van de instelling voldoende is om de kwaliteit van onderwijs voor haar studenten te borgen en onderzoekt in welke mate er een ‘duurzame kwaliteitscultuur’ binnen de instelling bestaat. 

Trots op onze opleidingskwaliteit

De ITK is niet verplicht, maar heeft grote voordelen. Met deze instellingsaccreditatie hoeven de individuele opleidingen nog maar beperkt beoordeeld te worden. Dat scheelt dus veel tijd en werk. Deelname aan de ITK was voor de Erasmus Universiteit ook een logische stap: we zijn trots op de kwaliteit van ons onderwijs. Diverse opleidingen hebben een keurmerk ‘topopleiding’ en we trekken ook internationaal veel studenten. 
Een panel van externe deskundigen van de NVAO bezocht de afgelopen periode tweemaal de Erasmus Universiteit: een verkennend bezoek en een verdergaand onderzoek (‘trails’). Het panel voerde veel gesprekken met medewerkers en studenten.

Accreditatie behaald

In april 2018 nam de NVAO een positief accreditatiebesluit. Die toont dus aan dat de EUR prima in staat is om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau te houden. Ook is de Onderwijsvisie van de universiteit goed herkenbaar. 
Het bestuur van de NVAO spreekt met haar positieve oordeel haar volste vertrouwen uit in het kwaliteitszorgsysteem van de Erasmus Universiteit. De universiteit heeft een heldere en herkenbare Onderwijsvisie die zichtbaar wordt uitgewerkt in alle opleidingsprogramma’s. Deze onderwijsvisie kenmerkt zich door een grote nadruk op het studiesucces van de student; de focus op de internationale context en het opleiden van studenten die hun academische kennis actief toepassen in een geglobaliseerde samenleving.
De NVAO baseert zich in haar besluit op de bevindingen van het onafhankelijke panel van deskundigen dat de universiteit vijf dagen bezocht. Het panel was onder de indruk van het enorme engagement en de betrokkenheid bij vernieuwingsprojecten. Dit getuigt volgens het panel van ‘gedeeld eigenaarschap’. Het panel merkt op: ‘Gezien de zeer diverse studenteninstroom zijn diversiteit en inclusie belangrijke onderwerpen en de EUR streeft ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen tot kritische wereldburger.’

Passen bij ambitie

De NVAO-accreditatie toont aan dat de kwaliteit van het onderwijs belangrijk is voor de EUR. Goed onderwijs past is essentieel bij onze ambitie om nieuwsgierige, getalenteerde studenten op te leiden en hen een succesvolle start van hun maatschappelijke carrière te geven. 
Dat is een gemeenschappelijke inspanning: samen met medezeggenschap, docenten en studenten is vorig jaar een Onderwijsvisie vastgesteld. Het College van Bestuur bespreekt ieder jaar uitgebreid de opleidingskwaliteit met de faculteiten. Dat gesprek gaat bijvoorbeeld over de vraag of alle docenten een kwalificatie hebben en of de opleidings- en examencommissies goed functioneren. Om systematischer te kunnen samenwerken, gericht op innovatie, is verder in 2017 het Community for Learning and Innovation (CLI) opgericht. Dit jaar krijgt dit CLI een vaste plek in de plint van Polak Building. 

Samenwerken is de sleutel

Rector magnificus prof. dr. Huibert Pols benadrukt dat het positieve oordeel aanleiding is om de komende periode met volle energie verder te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. ‘De Erasmus Universiteit gebruikt de aanbevelingen van het panel om in de komende zes jaar verder te werken aan nog uitdagender onderwijs, met nog scherpere doelen ten aanzien van wat we willen bereiken.’ 
Het oordeel van de NVAO bevestigt dat de aanpak van de Erasmus Universiteit, gebaseerd op eigen initiatief én samenwerking, werkt. ‘We zijn niet van de eenheidsworst. Faculteiten, maar ook docenten en studenten, krijgen ongelooflijk veel ruimte om samen te bepalen hoe hoogwaardig, academisch onderwijs eruit moet zien. Iedereen onderschrijft het belang van het opleiden van kritische studenten die hun academische vaardigheden wereldwijd kunnen inzetten. ’
Met dit doel voor ogen stond de rector aan de wieg van de Community for Learning and Innovation (CLI), waarin docenten en studenten ruimte krijgen om onderwijsvernieuwingsprojecten te ontwikkelen, gericht op uitdagender onderwijs. “We gaan binnen het Community for Learning and Innovation fors investeren: in het samenwerken aan de verdere uitwerking van onze onderwijsvisie en het verder bevorderen van gezamenlijk leren. De Erasmus Universiteit blijft zich hard maken voor onderwijs van wereldklasse voor talenvolle denkers en doeners met ambitie die het verschil willen maken.”

Terugblik: site visit en trails

Het eerste bezoek was op 30 november en 1 december 2017. De panelleden van de NVAO voerden verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van faculteiten en afdelingen. In de gesprekken werd verteld hoe alle faculteiten gezamenlijk werken aan een kenmerkende onderwijsvisie. De afgelopen twee jaar hebben we een gesprek gevoerd over onze onderwijsvisie met medezeggenschap, docenten en studenten. De onderwijsvisie is herijkt.
Tweede onderwerp van gesprek met de NVAO was hoe we die onderwijsvisie handen en voeten geven in onze opleidingen. Hoe gaan we om met internationalisering, studiesucces, en online leren? 

Samenwerken aan kwaliteit

In de gesprekken werd ons ook gevraagd naar concrete voorbeelden hoe we de kwaliteitszorg hebben ingericht binnen de faculteit en op instellingsniveau, zoals het feit dat ieder opleidingsprogramma eenmaal in de drie jaar wordt geëvalueerd, 1x extern en 1x intern. Het College van Bestuur voert verder ieder jaar een uitgebreid gesprek met de faculteiten over de opleidingskwaliteit in bilataterale overleggen. Dat gesprek gaat over de kwaliteit van het onderwijs, of alle docenten een kwalificatie hebben en of de opleidings- en examencommissies goed functioneren. Verder gaat het gesprek over de manier waarop in opleidingsprogramma’s wordt gewerkt aan internationalisering, online didactiek, et cetera.

De tweede site visit in de periode van 17, 18 en 19 januari 2018 werd besteed aan trails. Een trail is een onderzoek binnen een faculteit of een onderzoek naar aanleiding van een onderzoeksvraag bij meerdere faculteiten.

Contact

E-mailadres

Meer informatie over de ITK? Neem contact op met ons secretariaat via e-mail.