Communities of Practice

Hoe vult de Erasmus Universiteit de kwaliteitsafspraken voor hoger onderwijs in? 

Het proces sinds 2018

Op 6 april 2018 heeft de NVAO een positief advies uitgebracht over de instellingstoets kwaliteitszorg, op grond waarvan de Erasmus Universiteit tot oktober 2024 is geaccrediteerd. Op 9 april 2018 heeft de minister het sectorakkoord Hoger Onderwijs ondertekend. Daarmee is het ontwikkelingsproces van de kwaliteitsafspraken aan de Erasmus Universiteit in gang gezet.

Op 24 juni 2018 heeft de Erasmus Universiteit ingestemd met het gelijktijdig voorbereiden van de instellingsaudit 2024 en het opstellen van de plannen in het kader van het sectorakkoord. De aanbevelingen van de instellingstoets zijn meegenomen bij de ontwikkeling van faculteits- en centrale plannen. Tegelijkertijd werd de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit opgesteld. Uitwerking van de onderwijskwaliteit is waardegedreven en verbonden met de missie, visie en strategie en de onderwijsvisie zoals deze in het kader van de strategie verder is uitgewerkt.

In overleg met de Universiteitsraad is in 2018 een werkgroep Kwaliteitsafspraken ingesteld om het ontwikkelproces te bewaken en te sturen, zowel op centraal als decentraal niveau bij de faculteiten. Alle faculteitsraden en opleidingscommissies zijn op de hoogte gebracht van de kwaliteitsafspraken. Op 5 september 2018 is de eindversie van het plan van aanpak 'HoKa' (het plan met betrekking tot het maken van de kwaliteitsafspraken) aan alle decanen voorgelegd. Zij hebben ingestemd met het plan van aanpak. Alle faculteiten hebben een procesmanager aangesteld. De procesmanagers zijn in 2018-2019 bijeengekomen in een aantal ‘Onderwijsateliers’ om gedachten en inzichten uit te wisselen, verschillende keren bijgestaan door het interne onderwijsadviesbureau Risbo om doelstellingen en kpi's te bespreken. De Universiteitsraad heeft - met ondersteuning van de procesmanager van de Algemene Bestuursdienst - ervoor gezorgd dat er op twee centrale medezeggenschapsdagen kennis is uitgewisseld tussen centrale en decentrale medezeggenschap.

De eerste ontwerpplannen zijn op 23 december 2018 ingediend. In deze fase is de ontwerp onderwijsstrategie van de Erasmus Universiteit vergeleken met de ideeën en plannen zoals deze door de faculteit en de medezeggenschap zijn opgesteld. Op basis hiervan zijn in februari en maart 2019, tijdens een bespreking met opleidingsdirecteuren, decanen en de Universiteitsraad, zes overkoepelende onderwerpen vastgesteld. De (Erasmiaanse) waarden zijn afgestemd met interne en externe stakeholders. Het College van Bestuur en de Universiteitsraad hebben in april 2019 met deze centrale onderwerpen ingestemd. Daarna zijn deze onderwerpen door alle faculteiten overgenomen. Afgesproken is, dat deze onderwerpen werden uitgewerkt in de voorstellen ter verbetering van de onderwijskwaliteit. De Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht heeft zich geïnformeerd over de werkwijze en de inhoud van de plannen en met de ontwikkelde plannen ingestemd, en heeft ingestemd met de onderwerpen van de Kwaliteits- en Innovatiekalender en de gereserveerde budgetten voor de plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden.

Gedurende het proces in 2018-2019 is de rol van de Universiteitsraadsleden uitgegroeid van toezicht houden tot co-creëren. 'Co-creëren' wil zeggen dat de traditionele, van bovenaf gestuurde benadering van onderwijskwaliteit, plaatsmaakt voor een benadering waarbij studenten bij aanvang inspraak krijgen in de vormgeving van de plannen en het onderwijs. Leden van de Universiteitsraad hebben de ambitie kenbaar gemaakt om vanaf het collegejaar 2019-2020 de onderwerpen van de Kwaliteits- en Innovatiekalender die nog verdere invulling behoeven, in co-creatie verder te willen ontwerpen. Verder heeft de Universiteitsraad aangegeven actief vertegenwoordigd te willen zijn in de Communities voor Leren en Innoveren die op de diverse onderwerpen van de Kwaliteits- en Innovatiekalender zullen worden gestart. Het College van Bestuur heeft dit initiatief toegejuicht. Leden van de Universiteitsraad zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en bij de bespreking van de voortgang van de huidige plannen. Net als in de planfase 2018-2019 wordt de werkgroep van de U-raad gefaciliteerd ten aanzien kennisdeling en procesbegeleiding.

Facultaire projecten

De komende jaren zullen de faculteiten binnen de volgende drie thema's werken. Klik op een van de banners om meer te lezen over dit onderwerp.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen