CLI Onderwijs Fellowships

Onderwijsfellow via de CLI

De Community for Learning & Innovation (CLI) richt zich op gezamenlijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs door de combinatie van online, blended en on-campus onderwijs te versterken. De CLI organiseert in samenwerking met de faculteiten projecten op het gebied van docentprofessionalisering, innovatie van (online) onderwijs, onderzoek van onderwijs en student4student-projecten.

Ter ondersteuning van deze projecten biedt de CLI aan faculteiten de mogelijkheid CLI onderwijsfellows aan te stellen. Hieronder wordt kort uiteengezet wat een onderwijsfellow is en hoe faculteiten onderwijsfellow-kandidaten bij de CLI kunnen aandragen.

 • Een onderwijsfellow is een wetenschappelijk medewerker van de EUR die bij voorkeur de SKO heeft behaald of op een andere manier een onderwijsinnovatie op vakniveau heeft doorgevoerd. De onderwijsfellow vervult gedurende minimaal 6 maanden en maximaal twee jaar een voortrekkersrol binnen een faculteit op het gebied van onderwijsinnovatie.

  De fellow voert met steun van het opleidingsmanagement een onderwijsproject uit dat direct gericht is op de versterking en vernieuwing van het onderwijs en betrekt daarbij op een inspirerende wijze collega’s en studenten. Ook participeert de fellow in de community, zodat kennisuitwisseling tussen de fellows en binnen de EUR plaatsvindt.

 • De onderwijsfellow wordt door de faculteit voor één dag in de week (0,2 FTE) vrijgesteld. De helft daarvan wordt vanuit de CLI bekostigd en de helft vanuit de faculteit.

 • Voor de aanvraag van een onderwijsfellowship is het volgende nodig (in maximaal 800 woorden):

  • Een beschrijving van de onderwijsinnovatie of verbetering waaraan de fellow gaat werken. De beschrijving maakt duidelijk hoe het project de kwaliteit van het onderwijs versterkt cq het onderwijs vernieuwt.
  • Een beschrijving hoe de onderwijsinnovatie of verbetering wordt geëvalueerd / onderzocht.
  • Er is een duidelijk idee vooraf hoe het project na afloop – indien succesvol – door de faculteit wordt gecontinueerd.
  • Het project heeft de steun van het opleidingsmanagement.
  • Het project beschrijft hoe mededocenten en studenten worden betrokken.
  • Het project is ook interessant voor andere faculteiten.
  • De activiteiten van de fellow dragen bij aan de ontwikkeling van het EUR brede netwerk binnen de CLI doordat de fellow zijn of haar ervaringen en resultaten deelt.
 • De CLI biedt ter ondersteuning van de onderwijsfellows onderwijskundig expertise (om de onderwijskundige kwaliteit van de innovatie te borgen). De onderwijsfellows kunnen gebruik maken van de creatieve ruimten in het Learning Innovation Lab in de plint van het Polakgebouw (om brainstorm- en ontwerpsessies te houden). Ook kunnen zij gebruik maken van de nieuwe studio in het LI Lab en de (technische) support die daarbij hoort. Het LI Lab & Studio worden in november 2018 operationeel.

  1. De faculteit dient een aanvraag voor een onderwijsfellowship in via cli@eur.nl.
  2. Aanvragen voor fellowships die in 2018 starten kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2018 worden ingediend.
  3. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit prof.dr. Jeroen Jansz (voorzitter), dr. Gerard Baars (secretaris), prof.dr. Guus Smeets en Nadine Nieuwstad (studentlid Universiteitsraad). Zij brengen een rangorde in de voorstellen aan en leggen dit met een beredeneerd advies voor aan de CLI-stuurgroep die besluit over de toekenning van de fellowships.
  4. Ondersteuning van het netwerk van de fellows vindt plaats binnen het CLI-thema Docentprofessionalisering.
 • Neem contact op via cli@eur.nl