CLI Onderzoek Fellowships

Research Fellow via de CLI

De Community for Learning & Innovation (CLI) richt zich op gezamenlijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs door de combinatie van online, blended en on-campus onderwijs te versterken. De CLI organiseert in samenwerking met de faculteiten projecten op het gebied van docentprofessionalisering, innovatie van (online) onderwijs, onderzoek naar onderwijs en students-4-studentsprojecten.

Ter ondersteuning van deze projecten biedt de CLI aan faculteiten de mogelijkheid om een CLI Research Fellow aan te stellen. Hieronder wordt kort uiteengezet wat een Research Fellowship is en hoe faculteiten kandidaten bij de CLI kunnen aandragen.

 • Een CLI Onderzoek Fellow is senior onderzoeker (UD/UHD/HL) van de EUR. De Onderzoek Fellow voert, samen met een student-assistent, gedurende één jaar een onderwijsonderzoeksopdracht uit. Deze onderzoeksopdracht is idealiter gelinkt aan één van de onderwijsinnovaties die reeds worden uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd binnen de CLI. Hierbij is de steun van het opleidingsmanagement vanzelfsprekend. Ook participeert de Onderzoek Fellow in de community, zodat kennisuitwisseling tussen de Onderzoek Fellows en binnen de EUR plaatsvindt.

 • De Onderzoek Fellow krijgt voor de duur van het project een salariscompensatie uit de CLI voor 0.2 FTE. De Onderzoek Fellow kan worden ondersteund door één of twee student-assistenten met een tijdelijke aanstelling en een omvang van maximaal 0.2 FTE. De onderzoeksprojecten kunnen een periode bestrijken van één of twee jaar.

 • Voor de aanvraag van een positie als Onderzoek Fellow binnen CLI vragen we een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksproject (in maximaal 800 woorden):

  • De aanvraag bevat een korte beschrijving van de onderwijsinnovatie waar onderzoek naar wordt gedaan. De thema’s voor het onderzoek moeten aansluiten bij de strategie van de EUR en de doelstellingen van de CLI. Hierbij kan een duidelijke link zijn met de onderwijsfellows binnen het thema ‘Docentprofessionalisering’ van de CLI.
  • De aanvraag bevat een beschrijving van de onderzoeksvraag, de onderzoeksopzet, de benodigde dataverzameling (indien van toepassing) en een globale planning van het project.
  • De aanvraag vermeldt het beoogde eindproduct (bijv. een onderzoeksrapport, wetenschappelijke publicatie, presentatie).
  • Het onderzoeksproject is, bij voorkeur, interfacultair en interessant voor andere faculteiten.
  • Het project heeft de steun van het opleidingsmanagement.
  • Het project beschrijft hoe medeonderzoekers en eventueel studenten worden betrokken.
  • De activiteiten van de Fellow dragen bij aan de ontwikkeling van het EUR brede netwerk binnen de CLI doordat de Fellow zijn of haar ervaringen en resultaten deelt (o.a. tijdens de tweemaandelijkse lunchmeetings van Erasmus Education Research).
 • De CLI biedt ter ondersteuning van de Onderzoek Fellows expertise op het gebied van onderwijsonderzoek, inclusief toegang tot de Onderzoeksdatabase Erasmus Education Research. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de creatieve ruimte in het Learning Innovation (LI) Lab in de plint van het Polakgebouw. het ontmoeten van andere onderwijsonderzoekers, docenten en studenten. Het LI Lab (inclusief Studio) wordt in november 2018 operationeel. Daarnaast zal de CLI de Onderzoek Fellows faciliteren bij het vinden en verwerven van externe fondsen. Er wordt aangesloten bij bestaande dienstverlening voor het verwerven van subsidies op de EUR.

  • De faculteit dient een aanvraag voor een Fellowship als Onderzoek Fellow in via cli@eur.nl
  • Aanvragen voor Fellowships die dit jaar starten kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2018 worden ingediend.
  • De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit prof.dr. Guus Smeets (voorzitter), dr. Pleunie van den Borne (secretaris), prof.dr. Jeroen Jansz, en Nadine Nieuwstad (studentlid Universiteitsraad). Zij brengen een rangorde in de voorstellen aan en leggen dit met een beredeneerd advies voor aan de CLI-stuurgroep die besluit over de toekenning van de Fellowships.
  • Ondersteuning van het netwerk van de Fellows vindt plaats binnen het CLI-thema Onderwijsonderzoek.
 • Neem contact op via cli@eur.nl