Persoonlijke en professionele ontwikkeling

We investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Dit doen we door aandacht te besteden aan studenten die in hun familie de eersten zijn die gaan studeren, studenten te helpen zich te richten op hun persoonlijke doelen, door cursussen over en begeleiding in persoonlijke en professionele vaardigheden te geven, en door studenten tegen het einde van hun studie loopbaanoriëntatie te bieden. We betrekken hierbij onze alumni actief voor de juiste focus op persoonlijke en professionele begeleiding. De implementatie van dit thema kan worden versneld met ondersteuning van het door het ministerie van Onderwijs verstrekte budget voor verbetering van het onderwijs (de HoKa-middelen). Alle faculteiten bundelen, samen met medezeggenschapsorganen, de krachten om initiatieven te ontplooien voor activiteiten binnen het thema van persoonlijke en professionele ontwikkeling

Subthema's en doelen

Omdat faculteiten van elkaar kunnen verschillen in richting en tempo, heeft iedere faculteit zijn ontwikkeling in kaart gebracht op basis van de volgende thema's:

Outreach – activiteiten gericht op het benaderen van studenten met een zekere afstand tot de universitaire gemeenschap (bijvoorbeeld eerste generatiestudenten en/of studenten met een migratieachtergrond).

Goalsetting – activiteiten die tot hoofddoel hebben de motivatie en studieprestaties van studenten te bevorderen.

Vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling – vaardigheidstraining gericht op persoonlijke en/of professionele vaardigheden.

Loopbaanoriëntatie – modules en training op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie en vaardigheden.

Alumni/arbeidsmarkt – activiteiten gericht op 'teruggeven' door alumni en het versterken van de band van alumni met de universitaire gemeenschap. In de faculteitsplannen ligt de nadruk op het aanscherpen van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

 

Projecten per thema

 • ESLMy Future ESL, persoonlijke ontwikkeling van studentenStudenten leren om hun persoonlijke drijfveren te benoemen en te ontwikkelen (pre academic programme; awareness), te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling (goalsetting) en vaardigheden (skills) om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ontwikkeling mondt uit in een doorlopende leerlijn vanaf pre academic programma naar het bachelor- (jaar 2 en 3) en het masterprogramma. Studenten zijn betrokken bij de opzet van de leerlijn, zowel als bij de klankbordgroep en het diversiteitsplatform.
 • RSMMentor Programme (Bsc)Het ontwikkelen van een leerlijn die zich richt op het ontwikkelen van persoonlijke en professionele activiteiten van studenten.
   On Boarding (MSc)

  Versterken van de supportstructuur bij de Examencommissie en het creëren van coördinerende posities bij de vakgroepen voor betere afstemming van onderwijs vanuit verschillende vakgroepen.

   

  Mission of RSM in MSc & BSc

  Inbedding van de missie met de programma’s, specifiek. Inclusiviteit en diversiteit en de SDG’s zijn opgenomen in alle doelen.
  ESPhilLoopbaanbegeleidingHet ontwikkelen van een portfolio waarin studenten hun ontwikkeling bijhouden. Met een loopbaanadviseur tijdens de cursus Filosofen aan het Werk verkennen van de arbeidsmarktmogelijkheden. Het organiseren van themaweek/weken met externe professionals om vaardigheden op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen.
 • ErasmusMCGeneeskunde masteronderzoek consultancyTijdens de masterfase van de opleiding is een onderzoekstage lopen een van de vereisten voor geneeskundestudenten. Dit wordt voorafgegaan door intensief onderwijs, waarin methoden en technieken van onderzoek worden bijgebracht. Het consultancy project probeert de studenten vervolgens tijdens hun onderzoeksperiode te begeleiden door middel van wekelijkse inloopspreekuren, aanvraagbare consulten en door hen in contact te brengen met de juiste personen.
   Beter leren voorschrijven dankzij student-run clinicNet afgestudeerde artsen blijken nog te beperkte ervaring te hebben met het voorschrijven van geneesmiddelen. Dat leidt juist bij voorschrijvers in het eerste jaar na afstuderen tot fouten met potentieel gezondheidsrisico. Om voorschrijf- vaardigheden te verbeteren wordt gestart met een "student-run clinic" waarin coassistenten zelfstandig bij poliklinische patiënten een behandelplan opstellen, uit voeren en controleren, onder supervisie van een internist-klinisch farmacoloog.
   

  Maatschappelijk betrokken artsen  opleiden

  De samenleving vraagt om maatschappelijk betrokken artsen. Dit moet vroeg in hun opleiding worden gestimuleerd. Dit kan door opdrachten in  'learning communities', gericht op vragen van maatschappelijke organisaties voor zorg en welzijn. Hierin wordt  gedurende enkele maanden in groepsverband intensief samengewerkt met medestudenten van verschillende achtergronden. In deze ‘learning communities’  kunnen studenten veel leren van hun maatschappelijke omgeving en van elkaar.
   Minder willekeur in de beoordeling van coassistentenCoassistenten ervaren vaak willekeur bij hun beoordelingen. Wat zijn de voorwaarden waaronder de subjectiviteit kan worden teruggedrongen? Dit project richt zich op het analyseren en verbeteren van de gehele systematiek van feedback en beoordeling. Doel: optimaliseren van de beoordelingssystematiek, gericht op kwaliteitsverbetering en meer longitudinaal toetsen en beoordelen, en het bieden van handvatten voor beoordelaars en begeleiders in beoordelen en het geven van constructieve feedback.  
   Beter begeleiding buitenlandHet EMC streeft er naar dat 80% van haar studenten een ervaring in het buitenland op doet. Het adequaat begeleiden van studenten bij hun buitenlandstage is een uitdaging. Met de ontwikkeling van de hier voorgestelde tool krijgt de student 24/7 inzicht in welke buitenlandopties er zijn en welke stappen hij moet ondernemen voor-tijdens-na de stage. Ook geeft deze tool de opleiding 24/7 informatie over welke student waar zit in het proces en wordt het gehele proces van start tot finish geborgd.
   Diversity and inclusivityDiversiteit en Inclusiviteit (D&I) krijgt in de studie geneeskunde nog niet genoeg aandacht, waardoor de Erasmusarts niet optimaal wordt voorbereid voor zijn toekomstig werk als arts midden in een diverse samenleving. Met dit project hopen wij, middels kleinschalig en activerend onderwijs, deze studenten beter voor te bereiden op deze aspecten van hun toekomstige werk. Daarnaast zullen docenten trainingen gaan krijgen waarmee zij hun onderwijs 'inclusiever' kunnen gaan maken.
  ESEProfessionele vaardighedenHet verder ontwikkelen van een leerlijn vaardigheden voor de bachelor en masterprogramma’s.
  ESHCCSImulatiespellen als onderdeel van Employability (online)Ontwikkeling van simulatie spellen om de binding met de praktijk te intensiveren.
  ESHPMVaardigheden onderwijsOntwikkeling vaardigheden onderwijs dat noodzakelijk is om studenten op te leiden die zelfstandig en flexibel, met gebruikmaking van (multi)disciplinaire kennis, antwoord kunnen bieden op complexe vraagstukken uit de gezondheidszorg.
   Inzet studentmentoren

  Inzet studentenmentoren voor de bachelor om het contact tussen studenten en studentmentoren structureel te intensiveren. De studentmentoren gaan bachelor studenten in hun eerste jaar begeleiden bij hun persoonlijke leerproces.

  ESLVaardigheden onderwijs  Rechtsgeleerdheid

  In dit project wordt het vaardighedenonderwijs losgekoppeld van het vakinhoudelijk onderwijs. Doel is om hiermee vaardighedenonderwijs meer aandacht te geven, en vooral meer individuele feedback te kunnen genereren voor studenten, die wordt opgeslagen in een digitaal portfolio. Doel is kansen van studenten op de arbeidsmarkt te vergroten. Een groep docenten wordt specifiek getraind in het geven van vaardighedenonderwijs.

   Vaardigheden onderwijs CriminologieVerbeteren van samenhang en niveau vaardighedenonderwijs en het intensiveren van individuele feedback. In dit project wordt een zelfstandige leerlijn vaardigheden ontwikkeld.
  ESPhilFilosofische academische vaardighedenIn samenwerking met CLI ontwikkelen van 9 ‘advanced’ cursussen (leerlijn filosofische academische vaardigheden). Afronden van de leerlijn leidt tot een Academische Vaardigheden Paspoort, een blauwdruk voor de hele Erasmus Universiteit. Onderdeel van deze lijn is het traject ‘thesisbegeleiding’ in de opleiding 'Philosophy of a Specific Discipline', waarin specifieke vaardigheidstrainingen zullen worden gegeven.
  RSMPersoonlijke en professionele ontwikkeling: vaardighedenHet ontwikkelen van een leerlijn die zich richt op het ontwikkelen van persoonlijke en professionele activiteiten van studenten.
  ESSBStudiebegeleiding

  Extra staf voor studiebegeleiding bij een gegroeide diversiteit aan studieaanbod.

   Studiebegeleiding EUC

  Training in effectieve studiemethoden, tevens academische begeleiding bij studiekeuzes.

 • ESPhilLoopbaanbegeleidingHet ontwikkelen van een portfolio waarin studenten hun ontwikkeling bijhouden. Met een loopbaanadviseur tijdens de cursus Filosofen aan het Werk verkennen van de arbeidsmarktmogelijkheden. Het organiseren van themaweek/weken met externe professionals om vaardigheden op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen.
  ESEArbeidsmarkt oriëntatie- en voorbereidingHet ontwikkelen van een inclusief programma gericht op arbeidsmarktvaardigheden, in samenwerking met de studieverenigingen.
 • ErasmusMCMATCH: Medical Academic Talentbased Career perspectives in HealthcareDe beste professional op de beste plek. Onze professionals van morgen, onze studenten, willen we optimaal begeleiden en informeren in de carrièrekeuzes die voor hen liggen, ruim voordat zij hun geneeskundemaster hebben behaald. Tevens willen we hen aanbieden al hun talenten te leren kennen, zodat zij op basis van die twee elementen een duurzame loopbaankeuze kunnen maken. Zo maken ze de beste keuze met de juiste basiskennis!